Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Mladun�e iz zagreba�kog ZOO-a seli u Zurich
Dovi�enja, beba Shang

Crvenu pandu u Švicarskoj �eka dru�ica, a u emigraciju �e zbog nasilnog ponašanja biti upu�en i morski lav.

Dovi�enja, beba Shang
Foto: Robert Ani�/Pixsell

„Dva mladun�eta crvene pande napuštaju zagreba�ki Zoološki vrt jer EU ne dopušta da se kod nas razmno�avaju” pisale su jedne dnevne novine okomljuju�i se na „stroge zakone Europske unije i Europske asocijacije zooloških vrtova i akvarija (EAZA)” koji zagreba�kom ZOO-u zabranjuju da zadr�i �ivotinje koje su u njemu u srpnju prošle godine ugledale svijet. “Ministre, ne dajte pande!” vapili su kolumnisti prizivaju�i skandal... A tada se Ve�ernjem listu obratila ravnateljica Zoološkog vrta grada Zagreba mr. sc. Davorka Maljkovi�.

Preseljen za svoje dobro
 – Nema govora ni o kakvu skandalu! To�no je da jedno mladun�e crvene pande, koje je na svijet došlo u srpnju prošle godine, iz našeg se vrta uskoro seli u Zürich, no u pitanju je uobi�ajena razmjena �ivotinja u sklopu uzgojnog programa EAZA. Upravo nam je taj program 2008. godine potpuno besplatno doveo i njegovu majku Thory te omogu�io da se u Zagrebu, prvi put u 14 godina koliko dr�imo tu ugro�enu �ivotinjsku vrstu, rodi i othrani zdravo mladun�e – ka�e ravnateljica. Iako ne skriva da bi “zagreba�ku bebu” voljela zadr�ati u rodnom gradu i u Zagrebu stvoriti još jedan uzgojni par, sigurna je, ka�e, da je njezino preseljenje u Švicarsku i te kako potrebno.

 – Crvene pande se proteklih �etiri, pet godina sve manje razmno�avaju pa je vrlo va�no jedinkama prona�i par koji im genetski najbolje odgovara. Odluku o preseljenju malog Shanga u inozemstvo EAZA-ini su koordinatori donijeli zato što ga u Zürichu �eka potencijalna dru�ica, a ne zbog nekakve zabrane razmno�avanja kod nas ili loših �ivotnih uvjeta – naglašava Davorka Maljkovi� izra�avaju�i �elju da se u novoj nastambi sagra�enoj za crvene pande ve� ovoga ljeta pojavi nova mladun�ad.  

I Simba putuje na sjever  
Iako je datum kona�nog Shangova odlaska u Švicarsku za sada još nepoznat, njegovo bi se putovanje na sjever moglo, ka�e Davorka Maljkovi�, poklopiti s “emigracijom” još jednog ljubimca posjetitelja zagreba�kog ZOO-a.

 – Trogodišnji morski lav Simba ro�en i othranjen u zagreba�kom ZOO-u ove �e godine tako�er morati na put jer je postao prijetnja drugom mu�jaku. Teško je samo tako pustiti bebu koju smo godinu dana hranili na ruke i pripremali mu posebne mješavine poja�ane multivitaminima, no svi smo svjesni da je preseljenje u zoološki vrt u nizozemskom Rhenenu za njegovo dobro – realna je ravnateljica Maljkovi�.

Izvor: Ve�ernji list, Iva Rogulja/VLM

*****

O zagreba�kim pandama pisao je i Jutarnji list:

TUGA U ZOO-U

Pande odlaze jer EU ne dopušta da se kod nas razmno�avaju

Mladunci iz Zagreba ušli su u poseban program radi zaštite vrste i zato odlaze u Švicarsku

Dvoje mladunaca crvenih pandi morat �e, na �alost brojnih posjetitelja, napustiti zagreba�ki zoološki vrt. Zbog strogih zakona Europske unije i Europske asocijacije zooloških vrtova i akvarija(EAZA), nakon godinu dana sretnog �ivota odvojit �e ih od tate Joritte i majke Thoiry i preseliti u ZOO u Zurich u Švicarskoj.

- Bili smo jako nesretni zbog te vijesti, ali na �alost ne mo�emo ništa napraviti. Takva su pravila EAZA-e. Budu�i da se radi o globalno vrlo ugro�enoj vrsti �ivotinja, mladunci su ušli u program razmno�avanja radi zaštite vrste. Odlu�eno je da najbolje uvjete i ima zoološki vrt u Zurichu. Sretna vijest je da �e im tamo vjerojatno biti bolje - ka�e Davorka Maljkovi�, direktorica zoološkog vrta u Maksimiru, dodaju�i da su sve pokušali da ih zadr�e.
Mladunci pande su, po prvi puta u Hrvatskoj, nakon dugogodišnjih uzaludnih pokušaja uspješno othranjeni. Mu�jaku Jorritu je 2008., nakon tri godine samovanja, stigla dru�ica Thory, u sklopu uzgojnog programa iz zoološkog vrta u Francuskoj. Troje mladunaca je oko�eno 7. srpnja 2009, no jedan nije pre�ivio tešku zimu. U prirodi ih ima sve manje, a u zoološkim vrtovima razmno�avanja su rijetko uspješna. Iako se zovu pande, nisu medvjedi ve� spadaju u porodicu rakuna.

Izvor: Jutarnji list, Sergej Trajkovi�

*****

Direktorica zagreba�kog ZOO-a:
Zbog pande me zovu �ak i ministri

Zbog suradnje s Europskom asocijacijom zooloških vrtova pande moramo slati ustanovama koje na njih �ekaju, ka�e direktorica Maljkovi�

Otkako je u javnost dospjela informacija da �e se mladun�e crvene pande, odraslo u zagreba�kom Zoološkom vrtu, morati preseliti u Zürich gdje ga �eka genetski prihvatljiva dru�ica za razmno�avanje, �ivot Davorke Maljkovi�, direktorice ZOO-a, nije jednostavan.

Danima je opsjedaju novinari, zovu gradske slu�be i ministarstva, a bunu di�u i nezadovoljni gra�ani. Svi bi htjeli da simpati�ne pande ostanu u Zagrebu.
Imaju najbolju nastambu
- To je, na �alost, nemogu�e. Pande ne idu u Zürich zbog loših uvjeta u zagreba�kom ZOO-u, jer mi imamo jednu od najboljih nastambi za njih u Europi. Stoga su napisi o strogim propisima EU i lošim uvjetima u Zagrebu posve neistiniti. No, u sklopu suradnje s Europskom asocijacijom zooloških vrtova i akvarija (EAZA) pande moramo slati ustanovama koje na njih �ekaju. Uostalom, na taj smo na�in i mi dobili pandu Thory iz Francuske prije dvije godine, a sada njezino mladun�e odlazi u Švicarsku.

To je za dobrobit cijele vrste jer je, prema pra�enju EAZA-e, tamošnja panda genetski najbolja partnerica za našeg mladunca - objašnjava direktorica Maljkovi�. Dodaje kako je trenutno na listi �ekanja za crvenu pandu dvadeset vrtova diljem Europe. Odgovara time na upite brojnih Zagrep�ana koje je zanimalo zašto mlada panda iz Züricha ne do�e u Zagreb.

Grupa na Facebooku
- Na taj bismo na�in mi dobili i njihovu pandu, a oni bi ostali bez jedinog primjerka. To nije pošteno i nije u skladu s dosadašnjom suradnjom s EAZA-om - ka�e Maljkovi�. Otkriva i potencijalni sretni završetak drame koja je na Facebooku, u grupi “Ne damo naše pande”, okupila više stotina gra�ana.

- Postoji vjerojatnost da bi panda Thory u srpnju mogla dobiti još jednog mladunca. Tako bismo opet imali mladu pandu - otkriva Maljkovi�.

Izvor: Jutarnji list, Tomislav Kukec

 *****

PS:

To su prilozi objavljeni u hrvatskom tisku lipnja i srpnja ove godine, za vrijeme portalove ljetne stanke. U švicarskom tisku nije se o tome moglo ništa prona�i, kao ni na slu�benoj web-stranici zoološkog vrta u Zürichu. Je li u me�uvremenu mladun�e iz zagreba�kog zoološkog vrta, beba Shang, ve� u Zurichu ili se dolazak tek o�ekuje, teško je re�i. Treba oti�i u zoološki vrt u Zürichu, pogledati i raspitati se.

U svakom slu�aju, ako je ve� tu ili ako tek dolazi u Zürich, imat �e u zoološkom vrtu u Zürichu vrlo lijepu nastambu, koju mo�emo vidjeti u sljede�em video prilogu:

Zoogeflüster: Kleiner Panda

Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.