Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Bogatstvo ljepote u raju Rastoke


Ksenija Nina Petrinec

Nedavno sam bila na prekrasnom izletu sa grupom „fainšmekera“ ljepota naše Hrvatske.
Izlet bio je u Slunj, naime ciljano u Rastoke. Grad Slunj je smješten iznad rijeka Slunj�ice i Korane u �ivopisnom krajoliku na putu za Plitvi�ka jezera.

Zašto Rastoke?, Slunj�ica se tamo dijeli u puno malih potoka, pa onda u slapove, dakle rijeka Slunj�ica se rastaka!

Stari grad Slunj povijesno je središte feudalnog vlastelinstva knezova Kr�kih-Frankopana, a prvi puta se spominje u 15. stolje�u.

Da se ne zamaramo povijesnim podacima, ra�e govorim o vlastitim impresijama.
Bila sam nekoliko puta u Rastokama, no nikada ih nisam pregledala kao sada.
Vodeni�arsko naselje Rastoke nastalo je igrom prirode kada se zelenomodra Slunj�ica preljevala preko sedrenih stijena u Koranu.

Kako je Korana u ljeti i do +28 C, topla, kupa�a ima uvijek, ali i na pojedinim dijelovima ona je veoma brza, pa je idealna za vo�nju kanuima i kajacima. Ima i biciklisti�kih staza, ali i duge hoda�ke staze i planinarenja su mogu�a, a speleolozi opet na�u svoja zadovoljstva.

No�enje je mogu�e u svakoj od autohtonih ku�a, a ponuda fine papice je obilna.
Napunili smo sve raspolo�ive torbe, ruksake sirevima.........pa i flašicama meda, uputili smo se poslije razgledavanja u autobus, pa raspalili put našeg doma..........za Zagreb!

Impresionirana ljepotama uz prekrasno vrijeme i bogate vodom vodopade "Vilina kosa" zato, jer izgledom asocira na raspuštenu prekrasnu kosu djevojke-lepojke, "Hrvoje" vodopad koji je dobio ime po mladi�u koji se sunovratio u svom o�aju ostavljenog o�ajnika............i još mnoge vodopade...........razmišljaju�i po�eljela sam ostati u tom prekrasnom kraju barem dva, tri dana, jer i više ne bi mogla od zaglušne buke vodopada. Nekoliko vodopada u nizu zovu se "Buka" o�ito s razlogom.

Da li je bolja ili gora buka moje Šubi�eve ili pokušaj spavanja u ku�i iznad vodopada, hmmmmmmm ne znam, ali mislim da je to sve samo navika.

Ima još jedna senzacija, a to je "prete�a današnje perilice rublja".

Kako mi je zakazala kartica u foti�u, pa nisam snimila taj vodopad (ostaje to kao dug Vama), rado bi pokušala rije�ima opisati taj doista dra�estan i fantasti�an �in prirode, a vizualni do�ivljaj za mene i moje suputnike.

Drvenim gredama stazica na jednom dijelu izme�u slapova, došli smo do dijela gdje se nalazi jedna stara drvena, okamenjena ba�va, veoma stara, koja ima pri dnu, a unaokrug cijele ba�ve rupe promjera oko 5 cm. Kada se podigne daska, koja li�i na giljotinu, a u gornjem dijelu slapa, tada se bujica usmjerena u drugom pravcu, stropošta sada u ba�vu, radi strašnu buku, pa kada se u toj ba�vi nalazilo rublje predvi�eno za pranje, nije bilo šanse da koja mrlja ili prljavština ostane na njima. Rublje se u toj ba�vi sna�no vrtjelo amo-tamo, prevrtalo se, pralo. Pralo se, a usto se i uz jak mlaz vode i ispiralo. Navodno rublje je poslije toga bilo mirisno i kristalno �isto. Vjerujem!!! Kada je bilo gotovo, tada se "giljotina" ponovno spustila, voda više nije doticala, a dalje znamo, zar ne?

Kako dogodovštinama nema kraja, tako slijedi jedan do�ivljaj!
Pribli�ili smo se jednoj ku�i gdje je ispred nje sjedila starica od 95 godina i rekla je da ona više i ne �uje buku vode.............no konstatirali smo da i jako slabo �uje, hahahaha!
Znate kaj nam je rekla?, pitali smo je kako njeno zdravlje, a ona pokazuju�i na prsa, ka�e: tu me jebe! Jako iznena�eni po�eli smo se smijati, a i ona! Više sli�na maloj naboranoj smokvici, razjapljenih krezubih usta, mašu�i nama, a mi njoj, udaljili smo se u dobrom raspolo�enju i napustili taj kraj i intimno u sebi po�eljeli da do�ivimo te godine, pa makar i da nas.........u prsima, hahahahahhahahahahahahaha!!!!

 Fotozapis


Slap "Hrvoje"


Isti slap snimljen iz drugog kuta


Jedna od prekrasnih autohtonih drvenih ku�a, gdje se mo�e prespavati


Od kuda sve ne istje�e voda!!!


Livada, klupice, gdje se doga�a sklapanje braka, kao nekada na Plitvi�kim jezerima, to su bila tradicionalna vjen�anja u narodnim nošnjama (bila sam vjen�ana kuma na takvom vjen�anju, gdje se kumstvo jako veli�alo uz stalno jujuškanje i prozivanje kumova). �ula sam da �e ponovno biti vjen�anja i na Plitvicama.


Slap "Vilina kosa", koji raspaljuje maštu svakom mladi�u, valjda!


Slap "Vilina kosa" malo iz drugog kuta


Slap "Vilina kosa"


Rijeka Slunj�ica, koja se u gornjem dijelu "rasta�e", pa tako nastaju mnogi slapovi, a od tuda i naziv tog �arobnog mjesta Rastoke.


�esto iz gotovo podruma istje�e voda, no nema negativnih zra�enja, jer nije voda podzemna, ve� nadzemna.


Istjecanje kao iz ku�e


Prelijepa, bistra Slunj�ica, koja tamo utje�e u rijeku Koranu


Jedan od ulaza u ku�u sa poštanskim sandu�i�em


U Slunj�ici ima mnogo riba, ali i vodenih zmija, vidi se u lijevom gornjem uglu slike


Obrušavanje vode u ponor, rade�i opet slap


Ure�ene autohtone drvene ku�e.........preno�išta


Iza drvenih stepenica, u natkritom, sjenovitom dijelu.......degustacija sireva


Igra sjene i svijetla u vodi


Kušanje sireva uz ljubazni osmjeh doma�ina


Slapovi.......buka "Buka"


Mir.......tišina......raj......prije buke!

Tekst i fotografije: Ksenija Nina Petrinec

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.