Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

TAJNA STROGO SKRIVANOG DNEVNIKA NIKOLE TESLE
ZA�TO BEOGRAD SKRIVA TAJNI DNEVNIK NIKOLE TESLE?


Nikola Tesla

"Drago mi je što me i Hrvati smatraju svojim jer su moji preci hrvatski koljenovi�i Dragani�i iz Zadra. Kao hrvatski plemi�i u 16. stolje�u došli su u Liku i tu ostali. U Liku su moji prepreci došli preko Novog Vinodola. Preci moje majke, Kalini�i, tako�er su hrvatski plemi�i iz Novog Vinodola. Moj pradjed stjecajem okolnosti morao je oti�i u Bosansku krajinu (turska Hrvatska) i tamo se o�enio pravoslavnom djevojkom i prešao na pravoslavlje. On je imao isturene prednje zube pa ga je narod prozvao Tesla prema alatki kojom se obra�uje drvo i otud i moje sadašnje prezime Tesla. To je zapravo nadimak. Moj djed je bio �asnik u li�koj regimenti, a moj otac pravoslavni prota!“

Ovo su re�enice iz neobjavljenog dnevnika Nikole Tesle. Citirani dio navodno je jedan od razloga zašto taj dnevnik slavnog znanstvenika nikad nije objavljen, ve� se u Beogradu u strogoj tajnosti skriva od javnosti zajedno s mnogim tajnama u njemu zapisanim. Ove Tesline rije�i, iz njegova nikad ne objavljenog dnevnika, prvi put u javnosti isplivale su 1977. u središnjoj informativnoj emisiji nekadašnje TV Zagreb. Te tvrdnje tada nisu izazvale nikakve reakcije, ni potvrdne ni opre�ne. Na veliku tajnu iz tajnog nikad objavljenog dnevnika Nikole Tesle u svojoj najnovijoj knizi Govor Hrvatima o ispravnom putu nedavno ponovno je podsjetio dr. Petar Vu�i�, autor brojnih stru�nih i znanstvenih �lanaka iz podru�ja politologije i gospodarstva te ustavnoga, financijskoga i autorskoga prava. U svojoj posljednjoj knjizi uz mnoge zanimljivosti podsjetio nas je i na pri�u o dnevniku Nikole Tesle koji spletom okolnosti nikad nije ugledao svijetlo dana.

- Senzacionalno je kako hrvatska javnost ne zna za podatke iz Teslina dnevnika premda se profesorica Ljubica Stefan, autorica brojnih knjiga, pobrinula da mnogi zanimljivi podatci dospiju u Hrvatsku. Ona je, pak, dok je �ivjela u Beogradu, imala priliku vidjeti Teslin dnevnik i još neke tajne podatke. Mislili su da je ona Srpkinja i tako su joj pokazali neke strogo �uvane tajne – rekao nam je dr. Petar Vu�i�, poznati hrvatski inetelektualac �ija je specijalnost geopolitika. Zapis iz tajnog dnevnika Nikole Tesle, koji se krije u dr�avnom arhivu u Beogradu, objavljen je na 55. stranici knige Govor Hrvatima o ispravnom putu.

Njegova obitelj nije iz Smiljana niti postoji u tom selu prezime Tesla

O genijalnom pronalaza�u i znanstveniku iz Like napisane su brojne biografijske knjige i u ve�ini njih navodi se kako je pri�a o podrijetlu obitelji Nikole Tesla dosta mutna i neistra�ena. Primjerice, u knjizi Nikola Tesla istra�iva�, izumitelj, genij potpisanoj od grupe autora: Brude�, Muljevi�, Petkovi�, Paar, Androi� (Školska Knjiga 2006) u predgovoru Vladimira Muljevi�a stoji:

„Kada se o Nikoli Tesli govori i piše, uvijek se po�inje sa selom Smiljanom. Njegova obitelj me�utim nije iz Smiljana, nego iz drugog dijela Like pa i dalje. U podatcima o svim obiteljima koje su prije više stotina godina �ivjele u svim dijelovima Like nigdje nije prona�eno prezime Tesla. Bio je to nadimak jednog od Teslinih predaka, koji se zapravo prezivao Dragani�, a bio je doseljenik vjerovatno iz Ledenica. Pri�enio se u obitelj prote Mandi�a, pa je tako nastala li�ka obitelj Tesla.“

Prof. dr. Vladimir Njegovan jedan od Teslinih hrvatskih biografa starije generacije, tako�er se posvetio prou�avanju povijesti Tesline obitelji te u knjizi Nikola Tesla 1856-1956 (Zagreb, 1956) tako�er navodi prezime Dragani�. Prema predaji, u obitelji Tesla jedan od predaka te obitelji imao je istaknute prednje zube sli�ne tesli, alatu za obradu drveta, po �emu je ta grana Dragani�a dobila nadimak, a poslije i prezime Tesla. Dragani�i su u Liku na podru�je Divosela došli vjerovatno u 17. stolje�u iz sela Ledenica pokraj Novog Vinodolskog, kamo su se naselili iz Dalmacije. Iz rodoslovlja obitelji vidi se da je 1485. sedam muškaraca nosilo ime Nikola. Djed Nikole Tesle, otac njegova oca Milutina, tako�er se zvao Nikola i slu�io je kao ser�an u Napoleonovoj vojsci – tvrdi prof.dr. Vladimir Njegovan.

Pri�a o tome da bi veliki znanstvenik mogao biti genetski i etni�ki Hrvat mogla se nazrijeti u nekolicini njegovih biografija, ali uglavnom onih pisanih od hrvatskih autora. O Nikoli Tesli do sada je napisano dvijestotinjak knjiga, postoje ameri�ki, ruski, njema�ki i naravno srpski i hrvatski biografi.

Hrvatski biografi najprecizniji su kada je u pitanju podrijetlo obitelji Tesla i svi do jednoga se sla�u da obitelj Tesla bez obzira na nesumnjivu pravoslavnu vjeroispovjed Teslinog oca i djeda potje�e iz Hrvatske i svi do jednoga negiraju tvrdnje nekih Teslinih srpskih biografa koji pišu da su preci Tesline majke ro�ene Mandi� došli u Liku iz Šumadije. Koliko su se hrvatski biografi trudili podrijetlo Tesline obitelji što više vezati uz granice današnje avnojevske Hrvatske, toliko su srpski biografi pri�u što više posrbiti.

Na koju zemlju je mislio kad je govorio o prebacivanju ostavštine

Po nekim pitanjima Teslini biografi, doma�i i strani, gotovo su jedinstveni. Nakon smrti velikog izumitelja u New Yorku 1943. u njegov su apartman upali agent FBI-a i dugo kopali po njegovim papirima. Pretpostavka je da su se najviše zanimali za Tesline pokuse s oru�jem sa smrtonosnim razaraju�im zrakama, odnosno tragali su za izumima primjenjivim u vojne svrhe. U knjizi Tesla �ovjek izvan vremena, jednoj od najpoznatijih Teslinih biografija objavljenoj u SAD-u, Margaret Cheney, stoji da je veliki dio Teslinih rukopisa i prijavljenih i neprijavljenih patenata pod velom dr�avne tajne smješten u Washingtonu. Drugi dio Tesline rukopisne ostavštine, koji nije bio toliko zanimljiv agentima FBI-a, a odnosi se na njegove zabilješke vezane za njegov �ivot i podrijetlo, kraljevski i Titov diplomat, Teslin ro�ak, Savo Kosanovi� prebacio je u Beograd. Poslu�io se Teslinom �eljom da njegova rukopisna ostavština završi u zemlji u kojoj je ro�en i Amerikanci su, pošto su dobro pro�ešljali po Teslinim prijavljenim i neprijavljenim patentima, udovoljili �elji velikoga znanstvenika da ostatak njegovih rukopisa završi u starom kraju. Me�utim, Teslin stari kraj nije Srbija, on je ro�en u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji, to�nije u Hrvatskoj i umjesto u Beogradu, njegovi su rukopisi trebali završiti u Hrvatskoj.

Nigdje nije precizirano što je veliki pronalaza� to�no mislio kada je �elio da njegovi rukopisi završe u zemlji gdje je ro�en, ali iz današnje perspektive gledano to bi trebala biti Hrvatska.

Veliki znanstvenik u Beogradu je boravio samo jednom, bio je srda�no do�ekan i premda je poznato da se nije rukovao s ljudima, svom omiljenom pjesniku Jovi Jovanovi�u Zmaju, koji je u �ast Teslina dolaska napisao i prigodnu pjesmu, poljubio je ruku. Me�utim po svjedo�enju Ivana Meštrovi�a, u knjizi Prisje�anja na ljude i doga�aje za boravka u Beogradu Tesla je do�ivio još nešto, zbog �ega više nikad nije otišao u Beograd, a velikom hrvatskom kiparu, koji se u Americi u više navrata sastajao s Teslom, rekao je kako ne bi �elio da Meštrovi�evo kiparsko portretiranje Nikole Tesle završi u Beogradu. Stoga je originalni odljevak slavnoga Meštrovi�eva portreta velikoga znanstvenika izlo�en u foajeu Instituta Ru�er Boškovi� u Zagrebu, a kopija se nalazi u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Ivan Meštrovi� je, pozivaju�i se na newyorška dru�enja s Teslom, inzistirao da Teslin portret ne završi u Beogradu.

Tesla nije autor izjave „Ponosim se srpskim rodom i hrvatskom domovinom“

Svi se danas pozivamo na Teslinu izjavu: „Ponosim se srpskim rodom i hrvatskom domovinom“. Me�utim malo se zna kako ta re�enica ne pripada svjetski poznatom izumitelju. Izreka sa statusom parole, za Hrvate idealnoga stava za Srbe iz Hrvatske, parafraza je �estitke koju je povodom Teslina 80. ro�endana velikom pronalaza�u 1936. uputio dr. Vlatko Ma�ek, tadašnji predsjednik HSS-a. U �estitki je dr. Vlatko Ma�ek napisao: „Obra�am vam se kao sinu srpskoga roda i hrvatske domovine“, na što je Tesla ljubazno uzvratio da se ponosi i jednim i drugim i to se kasnije pogrješno uzelo kao glavni dokaz osobnoga nacionalnoga izjašnjavanja najpoznatijega znanstvenika s ovih podru�ja. Sam Tesla Hrvate i Srbe podjednako je volio, �esto je recitirao narodne pjesme. Listaju�i brojne Tesline biografije, mo�e se konstatirati da je bio rojalisti�ki Jugoslaven naklonjen kralju Petru II Kara�or�evi�u, s kojim se 1942. u hotelu New Yorker, gdje je proveo zadnjih 10 godina �ivota, i sastao.

Kad je 1930. otvoren, New Yorker je bio najve�i hotel na svijetu, raspolagao je s 2500 soba na 40 katova. Kad je stanoviti Joe Kinney u izlogu hotela napravio „Hall of the Fame“, jedna pored druge našle su se fotografije Nikole Tesle, snimljene 1942. upravo u vrijeme posjeta tadašnjega jugoslavenskog kralja Petra Kara�or�evi�a. S velikim znanstvenikom i kraljem na fotografiji je i Teslin ro�ak Savo Kosanovi�, tada još kraljevski diplomat. Odmah do te fotografije bila je izlo�ena fotografija Muhameda Alija snimljena u sobi New Yorkera nakon Klejova poraza u me�u protiv Joea Freisera u o�ujku 1973. U svojim dnevnicima objavljenim pod nazivom „Kraljevo naslije�e“ pod datumom 8. srpnja 1942. mladi Petar II. je napisao: „Posjetio sam dr. Nikolu Teslu slavnoga ameri�ko-jugoslavenskog znanstvenika. Kad sam ga pozdravio, stari znanstvenik mi je rekao: „Izuzetno sam po�aš�en. Drago mi je što ste još tako mladi i radujem se što �ete jednom postati veliki vladar. Vjerujem da �u po�ivjeti do Vašeg povratka u oslobo�enu Jugoslaviju. Od svoga oca ste naslijedili njegove posljednje rije�i �uvajte mi Jugoslaviju. Ponosan sam što sam Srbin i Jugoslaven. Naš narod ne mo�e izumrijeti. �uvajte zato jedinstvo svih Jugoslavena – Srba, Hrvata i Slovenaca“. Posljednji monarh iz srpske dinastije Kara�or�evi�a uz to je opisao koliko su ga ganule star�eve rije�i i da su nakon toga obojica zaplakali.

Nije zgoreg ni spomenuti da su Amerikanci i Englezi te 1942. kralja Petra još smatrali saveznikom i on je u SAD došao od Franklina Delana Roosevelta tra�iti avione za �etnike. Dakle, premda su se kralj i veliki znanstvenik pozivali na jugoslavenstvo i pozdravljali ga, pri tom nisu mislili na isto. Dok je Tesla bio iskren Jugoslaven zaista za�u�en kako se to Hrvati i Srbi ne mogu dogovoriti, kralj je bio šovinist kojem je jugoslavenstvo bilo samo najbolji na�in za provedbu velikosrpskih pretenzija. Profesor Bogdan Radiša, tadašnji voditelj informativne slu�be, u kraljevskom veleposlanstvu u Washingtonu, �esto se susretao s genijem iz Like i svjedo�io da su Tesla i njegov ro�ak Sava Kosanovi� predvodili bitku za razvijanje bratstva me�u Srbima i Hrvatima u Americi. Bogdan Radiša tvrdi da, premda je bio veliki znanstvenik, jedan od najve�ih umova s ovih podru�ja, zapravo uop�e nije bio svjestan velikoga sukoba izme�u Srba i Hrvata.

U vrijeme najve�e klaonice �ak se u New Yorku uglavnom dru�io s Hrvatima kao što su Zlatko Balokovi�, violinist svjetskog glasa, pa tada vrlo popularni boksa�i bra�a [(?) Zivic; Jack, Joe, Eddie, Pete i Fritzi, "Fighting Zivics" (?) zm], te u ovom tekstu ve� spomenuti Ivan Meštrovi�.

Kada je zbog jasnih antisrpskih stavova Teslin ro�ak Savo Kosanovi� 1943. dobio otkaz iz kraljevske diplomatske slu�be, slavni pronalaza� tome se nije mogao na�uditi i po rije�ima njegova ro�aka Kosanovi�a, to je dosta doprinijelo skoroj Teslinoj smrti.

Hrvati i Tesla voljeli su se javno

U knjizi Tesla �ovjek izvan vremena Margaret Chaney, poznata ameri�ka Teslina biografkinja, profesora Bogdana Radišu citira na još nekoliko mjesta. Tako navodi i slijede�u konstataciju: “Nema sumnje da je cjelokupna krvava tragedija Jugoslavije od 1941. do 1943. morala utjecati na Teslu i da je zbog toga bio utu�en. On bi me �esto znao upitati mogu li mu objasniti što se doga�a me�u nama i zbog �ega se ne mo�emo slo�iti...“

Zapisala je da je Teslu 8. sije�nja 1942. zanemaruju�i poruku na vratima „Ne smetaj“ pronašla sprema�ica Alice Monghan. Mrtvozornik je kao vrijeme smrti upisao 7. sije�nja u 22:30, a kao uzrok smrti je naveo sr�anu trombozu. Luis Adami� napisao je ganutljivi posmrtni govor koji je 10. sije�nja na radijskoj postaji pro�itao tadašnji gradona�elnik New Yorka Fiorelo H. LaGuardia. Velikoga znanstvenika na posljednjem ispra�aju uo�i kremiranja ispratilo je samo 12 osoba, od kojih je bilo nekoliko novinara. Zbog velikih napetosti izme�u Hrvata i Srba, Amerikanci su procijenili da je tako najbolje. Ipak, kad se 12. sije�nja u katedrali svetog Ivana odr�alo pravoslavno opijelo, u nju je nagrnulo oko 2000 ljudi, podjednako Hrvata i Srba. Smjestili su se na suprotne strane katedrale, a biskup William T. Manning prije slu�be tra�io je obe�anje da ne �e biti politi�kih govorancija i me�usobnih provokacija. Biskup je po�eo misu na engleskom, a na srpskom ju je okon�ao prota Dušan Šukletovi�. Od balkanskih politi�ara uz Teslinog ro�aka Savu Kosanovi�a bili su nazo�ni veleposlanik Foti� i hrvatski ban Ivan Subaši�, bivši premijer Kraljevine Jugoslavije, te ministar poljoprivrede i obnove. Spomenute biografske �injenice pokazuju koliko su se Hrvati i Tesla voljeli javno.

Nema mnogo poznatih Srba koji su prema Hrvatima iskazivali toliko ljubavi i obratno. Teslini �ivotni postupci pokazuju kako bi re�enice iz navodnog Teslinog tajnog dnevnika mogle doista biti napisane rukom velikog znanstvenika.

Nesumnjivo da je njegov otac Milutin Tesla bio pravoslavni sve�enik, djed Nikola tako�er je bio pravoslavac, ali što je bilo prije toga? Za�u�uje kako nitko od brojnih hrvatskih biografa i brojnih drugih hrvatskih znanstvenih i kulturnih radnika nije slu�beno upitao za postojanje Teslina dnevnika. Bio Srbin ili Hrvat, Teslin znanstveni rad nije ništa manje impresivan, ali nije li sramotno od javnosti kriti ne�iji dnevnik zato što tamo piše da su preci najve�ega srpskoga uma bili Hrvati.

Izvor: www.hrvatskipravoslavci.com, Dra�en Stjepandi�

 

*****

Dodajmo:

Kada je 10.07.2008. u Memorijalnom centru u Smiljanima, rodnom mjestu Nikole Tesle, prigodnim sve�anostima obilje�ena 152. godišnjica ro�enja istaknutog izumitelja, autor knjige Nikola Tesla "Ispod pau�ine" Mario Filipi govorio je o Teslinom zavi�aju, kako je izgledao nekad i danas, ilustriraju�i stare i najnovije fotografije.

U spomenutoj knjizi Nikola Tesla "Ispod pau�ine" autor Mario Filipi, ratni reporter i branitelj, koji je 1991. na bojišnici beznadno teško ranjen i jedva pre�ivio, ostavši bez ruke i noge, je istra�io podrijetlo Nikole Tesle.  

Istra�uju�i povijest neposrednih Teslinih predaka do druge, tre�e pa i do pete generacije, unatrag sve do 1740. godine, gotovo 120 godina prije Teslinog ro�enja, autor dokazuje da su svi ljudi iz roda Tesla �ivjeli u Hrvatskoj, u selu Radu�, tridesetak kilometara udaljenog od Smiljana i da nitko od njih nikada nije �ivio u Srbiji i nije došao iz Srbije.

U svojoj knjizi, u poglavlju „Mit o Tesli Srbinu“ (od 299. do 304. stranice), autor izme�u ostalog piše: „Tesla je duboko ukorijenjen u Liku, središnji hrvatski prostor, i ne mo�e se smatrati pripadnikom ni jednog drugog naroda doli hrvatskog. Pri tome je nešto sasvim drugo njegova pravoslavna vjera... „

I dalje: „Na poslijetku se postavlja pitanje: Zašto srpski intelektualci tako silno �ele imati 'svog Teslu'. Naravno, prvi i najva�niji razlog je ideologija stvaranja 'velike Srbije' koja, �ini se, unato� svim dosadašnjim porazima �ivi i tra�i nove putove opstanka za budu�nost i mo�da novu priliku za ostvarenje.

Izgleda da postoji i drugi razlog. Naime, srpska povijest izrazito oskudijeva ljudima velikog uma svjetskog formata. Naravno, budu�i da ne postoje ljudi koji su svijetu dali neke velike plodove u kulturi, znanosti i umjetnosti, nema drugog na�ina nego predstaviti susjede kao 'svoje ljude'.

Tesla u povijesti hrvatske znanosti ima svoje društvo koje se sastoji od znamenitih ljudi “

(kliknite na sliku da bi je pove�ali - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Ukoliko �elite nabaviti ovu interesantnu knjigu, na drugoj stranici knjige (tre�a slika gore) nalaze se adresa, e-mail adresa i telefonski broj autora Maria Filipija, pa se u tu svrhu mo�ete obratiti direktno autoru.

Knjiga ima 336 stranica, tridesetak fotografija i dokumenata, 7 poglavlja; Smiljan- korijeni genija / Mladost izme�u ljubavi i patnje / Mladi useljenik mijenja Ameriku / Na Olimpu ugleda i poštovanja / Izme�u zlobe i naivnosti / Jesen �ivota pro�eta tugom / put prema slavi i zaboravu / - a svako to poglavlje ras�lanjeno je u po desetak podnaslova.
 
Na prvoj stranici svoje knjige Mario Filipi spominje gotovo zaboravljenu verziju Tesline autobiografije koju je od zaborava spasio neki Artua Daine, koji ju je izdao 1978. godine, a knjigu je na internet postavio John Roland Hans Penner – pa za �itatelje portala koje ta tema više zanima, donosimo link na 47 pdf-stranica te knjige:

John Roland Hans Penner: "The Strange Life of Nikola Tesla" (E-Book)

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.