Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Objavljeno: 24.03.2010:

Preko 13 tisu�a nebeskih kilometara
Rodan se vratio svojoj rodi Malenoj

SLAVONSKI BROD – Ovoga puta stigao je po redu vo�nje, to�an poput japanskih �eljeznica. Dobro, ne u minut ali s obzirom da je „provezao“ 13 tisu�a nebeskih kilometara, preko tri kontinenta i tko zna koliko dr�ava - mo�e se govoriti o vraškoj preciznosti i upornosti.

Naviga je od JARA kroz Afriku, ne pokazuju�i �elju za nogometom nit Svjetskim prvenstvom, preko ira�kih pustinja i mo�vara i Crnoga mora. Sve do Brodskog Varoša i Malene koja ga je ve� nervozno �ekala. Doletjevši u srijedu oko 14, umjesto „najavljenih“ 16 sati, iznenadio je Rodan i odbor za do�ek, mnogobrojne novinare koji su došli na svršen �in tek toliko da vide gu�vu u gnijezdu i �uju klepetanje kljunova. Putovanje ga nije toliko iscrpilo da ne bi mogao svoju dragu pozdraviti i, ne gube�i niti �asa, oploditi za nova jaja i nove mlade.

– Bogami, uradio je to ve� pet puta. A vidi ga kakav je, �upav i iscrpljen ka�e Stjepan Voki� koji ve� 18 godina vodi brigu o rodi Malenoj kojoj su još 1993. talijanski lovci pucnjem slomili krilo i zauvijek ju prizemljili. Od tada Malena ljetuje i zimuje kod Stipe. U zimskim ve�erima najviše voli gledati filmove o sebi. A nema koja ih TV ku�a nije snimala.

- �ovje�e, baš sam preksino� morao dva sata puštati video. Stoji pred televizorom i cijelo vrijeme gleda u ekran – mrmlja Stipa dok razdragano gleda put gnijezda. – E, ovoga puta je nešto poranio. Prošle godine je zakasnio �etiri dana zbog oluja – kazuje Stipa koji u vrijeme odlaska i dolaska roda prati meteo podatke na cijelom njihovom putu.

– Evo vidiš, rode s onoga drugog gnijezda do�i �e tek za desetak dana, a ovaj mangup uvijek po�uri ku�i jer zna da ga ova moja Malena �eka - smije se Stipa sretan što više ne mora strepjeti da se Rodanu nešto nije dogodilo tijekom skoro osmomjese�nog izbivanja. I sada su sretni. I Stipa i Malena.

Dok Malena i Rodan ljubuju, Stipu o�ekuje više posla. Sada treba loviti ribu na ribnjacima za dvije rode, a za par mjeseci u leglu �e biti 4-5 mladunaca koje �e mu�jak u�iti letjeti pošto to Malena ne mo�e. Do sada su iz ovoga gnijezda odletjele 32 rode. A bit �e ih više. Koliko, znat �e se u kolovozu kada se po�nu okupljati i skupljati za put ka Africi i JAR-u. A Stipa i Malena �e ostati, ponovo strepjeti i �ekati novo prolje�e i o�ujak.

Izvor: Slobodna Dalmacija, �eljko Mu�evi� / EPEHA

*****

Objavljeno: 14.07.2008:

Spasio rodu slomljena krila i othranio još 40-ak

SLAVONSKI  BROD - Koliko znam, u brodskoj �upaniji nema gnijezda s pet mladih roda - osim moje Malene, pri�a zapuhani Stjepan Voki� dok iz automobila iznosi tek ulovljene ribe kojima hrani pet mladih roda koje uzbu�eno hodaju dvorištem OŠ Varoš gdje je Stjepan domar.

- Evo vidiš, ovdje je pet mladih, Malena i mu�jak, a na onom stupu su rode s troje mladih. Ta ovdje, u krugu od 30-ak metara, ima 12 roda. Više nego u cijeloj �upaniji - smije se Stipa dok tjera ma�ke koje u pravoj ekstazi pokušavaju iz ampera izvu�i ribu.

- Ne znam što je ovom svitu. Poludio na�isto. Bio sam jutros na “devetnaestici” (jedna od “tabli” brodskog ribnjaka). Pa skroz su je devastirali. Samo jedan �ovjek uništio je pet tisu�a jutara kako bi bila što bezvrednija i da bi je mogao u bescjenje kupiti. ‘Ko je? Re�i �u ti dok skupim dovoljno dokaza. Al’ kakva korist. Ulovio sam dvojicu Talijana iz Bologne koji su došli iz Daruvarskih toplica loviti �abe. Polovili su sve �ivo, a ovi doma�i ih iz zabave ubijaju zra�nim puškama. Ma, ka�em ti, na barama nemaš pet �aba. Evo, neki dan doš’o momak s curom i zra�nom puškom puca po �abama, pticama. Fotografiram ga, a on pozira. “Slikaj, samo slikaj”, vi�e i smije mi se u lice. Prijavim policiji, a oni pitaju kolika je šteta. Za mene neprocjenjiva, a za njih mala. I ne�e da se zamjeraju djeci ovih hibridnih tajkuna. Ma, poludio svit na�isto - ljuti se Stipa strpljivo promatraju�i tri patke koje su se navadile na njegove posude s ribom.

- Zimus je na ribnjaku bilo pet labudova. Pobili ih, samo je jedno mladun�e ostalo. Uzeo sam ga, smjestio u prostoriju s Malenom i kupio guske da mu prave društvo. U prolje�e sam ga pustio, a on se vra�ao tri puta. Na kraju sam ga jedva otjerao. Neka ide svojima, bit �e sretniji. Zdrav je, a ne kao ova moja Malena kojoj su talijanski lovci prije desetak godina slomili krilo i ostavili je da ugine. Hvala Bogu, spasio sam je, tu ljetuje i zimuje, le�e jaja i do sada smo othranili 40-ak mladih roda. Ovih pet mladih mu�jaka priprema se za put u Afriku, jer Malena zbog slomljenog krila ne mo�e. Sredinom kolovoza rodan �e ih pokupiti i zajedno s ostalim krenut �e preko Bospora i ira�kih mo�vara put Afrike. Samo, onaj Sadam je isušio veliki dio bara, a one su rodama bile posljednje stanište za odmor i okrepu tijekom preleta preko Sinaja na putu do Ju�noafri�ke Republike. Vratit �e se one, samo što dio zaglavi na putu, dio se raštrka po svijetu, ali mu�jak se uvijek vra�a. I to u sat. Ove godine je poranio dva dana. Valjda ih sludile ove klimatske promjene. I sad �e opet na put - pri�a Stipa koji pomalo donkihotovski pokušava o�uvati ono što ostali nemilice uništavaju.

�esto susre�e lovokradicu na ulazu u Ruš�icu

- Na ulazu u Ruš�icu netko ve� drugu godinu iz gnijezda krade po dvoje mladih. To mo�e samo ako ima dizalicu. Othrane ih, a onda prepariraju i dr�e u verandama. Po�eške rode, kojima je majka uginula, ljudi su prije nekoliko dana iz najboljih pobuda prebacili u azil u Ruš�icu. Uplašili su se jer su rode cvilile. No, ne znaju da mu�jak mlade tjera da gladuju kako bi bile lakše i spremnije za dalek put u Afriku. Da su ih ostavili u gnijezdu, njih bi othranio mu�jak. Ovako, iz azila teško da �e ikad više oti�i u prirodu - smatra Stipa Voki�.


Izvor: Jutarnji list, �eljko Mu�evi� / EPEHA

*****

Objavljeno: 28.03.2008:

Po sedmi put Malenoj se vratio njezin mu�jak Rodan iz Afrike
Rodan stigao do svoje Malene – poduplano

SLAVONSKI BROD - Rodi Malenoj stigao je njezin mu�jak Rodan iz daleke Afrike. - Došao je 21. o�ujka, dva dana ranije negoli prethodnih šest godina, ali u isto vrijeme, to�no u 16 sati. Iz smjera istoka stigao je s još jednim mu�jakom, napravili su dva kruga iznad gnijezda u kojemu ga je �ekala Malena, kao da su se nakon dugog zajedni�kog puta pozdravljali.

Taj drugi je otišao dalje prema zapadu, a Rodan se spustio na krov k Malenoj, rodi kojoj su talijanski lovci slomili krilo tako da ne mo�e letjeti i sigurno bi uginula da je prije 15 godina nije pronašao i domio Stjepan Voki� - domar u OŠ Brodski Varoš.

IŠ�EKIVANJE
Malena je svoga mu�jaka, unato� hladno�i, o�ekivala par dana
- Nekoliko dana ranije unato� hladno�i, jadnica je drhtala na krovu �ekaju�i ga. Nije se dala utjerati u zagrijanu prostoriju gdje je provela cijelu zimu - pri�a Stjepan Voki�.

- Kakvo je to bilo veselje pri susretu. Sna�na je ta ljubav koja ih ve�e, �ak se ovih dana odrekla i mene, ne prilazi mi, ne tra�i ništa od mene, a dok on nije stigao, pratila me je gdje god da sam krenuo, pa i u spava�u sobu - ka�e Stjepan.

Za oko deset do petnaest dana Malena �e snijeti prvo jaje, uvjeren je Stjepan jer, kako šaljivo re�e, ovih se dana uvelike “tabaju”. I tako ve� sedam godina Stjepan Voki� prati ljubavni �ivot Malene i Rodana u kojemu su izveli 21 mladu rodu. Sedam godina Stjepan poma�e tom paru da podignu mlade jer briga za Malenu dolaskom njezina mu�jaka za Stjepana ne prestaje.

I dalje �e morati hraniti i donositi vodu Malenoj. - Kada se iz jaja izlegu mlade rode, Rodan donosi hranu samo njima, a ona ionako od njega ne�e uzeti ni hranu niti vodu - ka�e Stjepan Voki�.

Izvor: Jutarnji list, Franjo Lepan

*****

Objavljeno: 10.04.2007:

Roda Malena prvo je jaje snijela na Uskrs

SLAVONSKI BROD - Zadnje �etiri godine, isti dan u isto vrijeme, rodi Malenoj, koja zbog slomljenog krila ve� 15 godina umjesto da ide na jug, ostaje u dvorištu Stjepana Voki�a u Brodskom Varošu, sti�e njezin Rodan iz daleke Ju�ne Afrike.

Tako je bilo i ove godine, 24. o�ujka u 18 sati nakon prije�enih tisu�a kilometara, u gnijezdo na gospodarskoj zgradi podru�ne OŠ Ivana Brli�-Ma�urani�, u Brodski Varoš doletio je Rodan. Malena je i toga dana bila sa Stjepanom Voki�em, školskim domarom koji se ve� petnaest godina brine o njoj. - Desetak dana prije nego je Rodan došao, nije htjela u�i u prostoriju u kojoj ina�e provodi zimu. Stalno je bila vani i gledala u nebo. Taj smo dan Malena i ja bili na školskom igralištu i oko 18 sati vidjeli smo Rodana kako kru�i iznad škole.

Da ste samo vidjeli kako je Malena bila radosna, otr�ala je preko igrališta prema gnijezdu i on je sletio. Sve je zvonilo od klepetanja njihovih kljunova i radosti nije bilo kraja - opisuje Stjepan dolazak Rodana.

Petnaest godina taj zaljubljenik u rode i prirodu brine se o Malenoj, a u posljednjih nekoliko godina i o Rodanu koji se "prelopovio" primijetivši da mu je hrana nadomak, pa tako hoda za Stjepanom tra�e�i od njega ribu. I nije to Stjepanu teško, u koritu s vodom uvijek ima po nekoliko stotina �ivih ribica, prete�ito babuški kojima ih hrani.

- Vjerujte mi, kada je došao, obradovao sam mu se kao da mi je došao sin iz Australije - ka�e Stjepan. O rodama i njihovom �ivotu Stjepan zna mnogo: što vole, a što ne. - Zimi kada je teško uloviti ribu, kada joj umjesto skupih hrenovki pokušam dati izmiješane komade mesa junetine i svinjetine, bez greške odvoji junetinu koju ne�e jesti - objašnjava Stjepan.

Malena je na Uskrs snijela i prvo jaje, i u nekoliko narednih dana snijeti �e ih još, jer do sada je u prosjeku svake godine bilo po pet jaja. Za oko mjesec i pol izle�i �e se mlade rode koje �e  hraniti Malena, Rodan i Stjepan.

Rodan tjera druge rode
Kada smo bili kod Stjepana, na vrhu školskog  dimnjaka jedna je roda pokušavala sviti gnijezdo, ali joj nije uspijevalo. Ili zbog toga što �enke nisu vi�ne gradnji ili zbog Rodana koji joj je redovito krao granje i tjerao je jer ne �eli druge rode u blizini Malene.


Izvor: Jutarnji list, Franjo Lepan

*****

Rodan i njegova Malena - VIDEO:

Love story au pays des cigognes

Za portal pripremio : Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.