Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Robert Pauleti� prvi je Hrvat na Ju�nom polu

Poznati splitski kvizoman, svjetski putnik i pisac Robert Pauleti� je postao prvi Hrvat koji je uspio do�i do Ju�nog pola.

- Na Ju�ni pol stigli smo u 22 sata po hrvatskom vremenu, i tamo sam zabio koplje s tri zastavice na kojima su Stipe Bo�i�, Kvisko i grb Hajduka, kazao je Pauleti� javljaju�i se satelitskom vezom u program splitske Radio Dalmacije.

Bo�i�u je Pauleti� i posvetio ovo putovanje, jer je proslavljeni splitski alpinist bio prvi Hrvat koji je dosegnuo Sjeverni pol.

Osim toga, njih su dvojica nedavno zajedno išli na Himalaju, a s toga putovanja Pauleti� je objavio i knjigu Himalaja u 77 pri�a koja se reklamirala maštovitim jumbo plakatom "Mala moja sidni mi na jaja, pa �eš vidit šta je Himalaja".

Pauleti� na Ju�ni pol nije putovao sam, s njim je bila ekspedicija u kojoj su bili pustolovi iz Velike Britanije, Njema�ke, Novog Zelanda i Japana, a na najju�nijoj to�ki zemaljske kugle do�ekala ih je temperatura od minus 31 stupnja, no uz vjetar je osje�aj, ka�e Robert, bio kao da je minus 42.

No, bilo je sun�ano pa je, ka�e, i toliku hladno�u uspio nekako izdr�ati.

- Nasmrzavali smo se, ali to me nije sprije�ilo da zapjevam Marjane, Marjane, kazao je Pauleti� na Radio Dalmaciji. Na Ju�nome polu ekipa se zadr�ala �etrdesetak minuta, a Pauleti� je tom prilikom snimio i nekoliko kadrova za potrebe TV reporta�e koju priprema s ovog putovanja.

No, zato mu je, kako najavljuje, ovo za dulje vrijeme posljednja ovakva pustolovina.

- Led sada ne �elim vidjeti niti u �aši, planiram oti�i na neku tropsku pla�u s djecom, ka�e. S Antarktike Pauleti� prvo putuje u �ile, a o�ekuje da �e se u Hrvatsku vratiti izme�u 17. i 20. prosinca.

Izvor: Jutarnji list, autor: Ivica Profaca

*****

Sjetimo se i kako je Pauleti� najavio taj pothvat – osvajanje Ju�nog pola:

Ekskluzivno:
Robert Pauleti� za Ve�ernji list govori o avanturi na koju kre�e ovaj tjedan

Pauleti�: Bit �u prvi Hrvat na Ju�nom polu i prvo �u viknit „Bili, bili!“

Robert Pauleti� za Ve�ernji list ekskluzivno je otkrio
da ovaj �etvrtak (26.11.2009.!) kre�e ravno na – Ju�ni pol!

Stipe Bo�i� i Robert Pauleti� na Himalaji, temi tek izašle knjige
Stipe Bo�i� i Robert Pauleti� na Himalaji, temi tek izašle knjige

Na kraju upravo izašle tre�e putopisne knjige „Himalaja u 77 pri�a“ Robert Pauleti� (junak svih kvizomana i TV gledatelja koji cijene „Kviskoteku“) najavljuje novu avanturu. Za Ve�ernji list ekskluzivno je otkrio da ovaj �etvrtak kre�e ravno na – Ju�ni pol!

Zvu�i kao prava avantura. Kakve vas temperature �ekaju tamo?
– Ponosno objavljujen: ka prvi Hrvat kre�en na Ju�ni pol! U pustome i ledenome srcu Antarktike, na Ju�nome polu, sad je kraj proli�a i za koji dan �e po�et lito. Ove godine in je proli�e pinku friškije. Još uvik je minus �etrdeset. Dodatni problem je u tome šta puše jak polarni vitar pa je, ka�u meteorolozi, trenuta�na realna temperatura u toj gigantskoj superledari zapravo minus 55 stupnjeva!

Priti i visinska bolest
Jesu li temperature sve što treba svladati ili vas �eka te�ak put kao na Himalaji?
– Antarktika je nevjerojatno velika masa leda, di od Ju�nog pola do najbli�eg mora ima �ak iljadu i trista kilometri. Ju�ni pol je na 2835 metri nadmorske visine i tamo ti, uza sve ostalo, priti i visinska bolest.
Ako uspijen do� do Ju�nog pola, bit �u prvi Hrvat koji je ikad doša na to najju�nije misto zemaljske balote. Zapravo, Ju�ni pol je jedino šta je još doma�emu pustolovu ostalo.

A poslije? Mo�da Sjverni pol?
– Sve drugo osvojija je Stipe Bo�i�, moj idol i najve�i �ivu�i Hrvat. Stipe je prvi naš �ovik koji se popeja na Everest, i to dva puta, i prvi Hrvat koji je uspija do� do Sjevernog pola. �iva legenda. Moj prijatelj. Njegove su mi ri�i o lipotama Antarktike zapravo i dale ideju da se uputin u ovu suludu avanturu. Izme�u ostalog mi je spomenija da još nijedan Hrvat nije bija na Ju�nome polu.

Pobijediti Stipu
Biti �e to onda i vaša pobjeda velikog avanturista?
– Ve� tada, na Himalaji, sinilo mi je da bi baš ja moga bit taj Hrvat, ali tu �u povijesnu misiju posvetiti nikome drugome nego Stipi, bogu Himalaje. Baš bi bilo sjajno ako uspijen u svome naumu, pa da dva Spli�anina, od toga jedan koji organski mrzi ladno�u, budu prva dva Hrvata na Sjevernom i Ju�nom polu!

Kako je Stipe Bo�i� reagirao na vijesti? Jeste li od njega dovoljno nau�ili na Himalaji?
– Kad san mu nedavno reka šta san odlu�ija, malo se zamislija, pa slegnija ramenima i �estita mi: „Bravo! Pa ne mogu ni ja baš svuda prvi do�.“ A onda je malo posli borbeno doda: „Ali ja �u bit prvi koji �e do� do Ju�noga pola isklju�ivo kopnenin puten, samo s pse�on zapregon!“. To je, ina�e, još deset puti te�i na�in nego moj, ja �u se najve�in dilon koristit avion�i�ima iz antarkti�kih baza. Stipe mi je pomoga savjetima i opremon. Nosin sa sobon masu robe koja je ve� bila na Antarktici: Stipine polarne o�ale, kape, potkape, debele maje, �ak i njegove ga�e (za purgere, neka se zna da to ipak nisu mudante).

A kad osvojite Ju�ni pol?
– Godine 1911. Amundsen je prvi doša na Ju�ni pol, a iste 1911. osnovan je i „Hajduk“. Na Ju�nom polu prvo �u viknit „Bili, bili!“, a onda i „White, white!“, da ne misli ekipa me�unarodnih avanturista s kojima iden da san poludija. A onda �u u pustoš antarkti�ke jacere, u najdalje misto od Splita, zabit koplje na kojemu su moj Otac, Sin i Duh Sveti...

Izvor: Ve�ernji list, autor: Bojana Radovi� 

 

*****

Pa ako je Robert i pri temperaturama od oko minus 40° C u�ivao u ljepotama Antarktika, zašto ne bismo i mi u�ivaliu tim ljepotama u našim toplim sobama – klik i u�ivanje:

Antarktik-1

A da led sada ne �eli vidjeti niti u �aši mo�i �emo razumjeti ako vidimo koliko se leda na svom putu do Ju�nog pola „nau�ivao“:

Antarktik-2

*****

 
Robert Pauleti� ro�en je 10. srpnja 1965. u Splitu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Sa 15 i pol godina, u sije�nju 1981, postao je najmla�i pobjednik tv „Kviskoteke“, kviza koji je u to doba imao višemilijunsku gledanost u cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji. Godine 1986. pobijedio je u tri izlu�ne emisije i osvojio drugo mjesto u superfinalu najja�eg ciklusa „Kviskoteke“ u kojem se natjecalo ukupno 64 pobjednika iz svih prethodnih sezona.

Godine 1987. postao je prvi hrvatski �lan Me�unarodne udruge superinteligentnih (MENSA). Godinu dana nakon toga (1988.) MENSA je u njegovoj organizaciji, uz pomo� direktora engleskog ogranka, Sir Edwarda Vincenta, prvi put u povijesti, i to s velikim uspjehom, provela testiranje inteligencije na hrvatskom tlu, u Zagrebu. Pristupilo je preko 550 kandidata.
Te godine zaposlio se kao urednik u enigmatskom magazinu KVIZ. Od 1988. do 1991. sura�ivao je u splitskom tjedniku „Nedjeljna Dalmacija“ gdje je objavljivao eseje o raznim društvenim pitanjima.

Studirao je i diplomirao (1990.) na Fakultetu politi�kih znanosti u Zagrebu �ime je stekao zvanje diplomiranog politologa, a polazio je i studij �urnalistike na istom sveu�ilištu (taj je studij tada trajao dvije godine).

Godine 1991. nekoliko mjeseci radi u news-tabloidu „Slobodni tjednik“, i to u doba kad naklada lista raste na blizu 200.000 primjeraka. Objavljuje ratne reporta�e i kratko vrijeme provodi na funkciji glavnog urednika, ali ubrzo odlazi iz lista zbog sukoba ure�iva�kih koncepcija s vlasnikom lista.

Od 1994. godine neprekidno radi na raznim rukovode�im polo�ajima u struci (izdavaštvu), te je pripremio i uredio nekoliko tisu�a novinskih edicija raznih sadr�aja u ukupnim višemilijunskim nakladama.

Od 1994. glavni je urednik u tjednom enigmatskom magazinu „Kviskoteka“, te u dvotjednom magazinu „50 SKANDI“, revijama uvjerljivo najja�eg hrvatskog izdava�a enigmatike KARNAK d.o.o. s ukupnim mjese�nim nakladama svih izdanja od otprilike 125.000 primjeraka.

Od 1986. do 2005. honorarno sura�uje sa HTV, osmišljava igre i sastavlja pitalice za kvizove i druge emisije. Od po�etka emitiranja kviza do 2005. godine najplodniji je autor pitalica za hrvatsku verziju „Milijunaša“.

Od 2003. povremeno objavljuje reporta�e sa svojih brojnih putovanja u splitskom dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, a povremeno objavljuje i u zagreba�kom „Playboyu“.

Tako�er je ve� nekoliko godina direktor u poduze�u SONESTA d.o.o. s maloprodajnim lancem biljnih ljekarni.

�esto putuje u daleke krajeve svijeta, a taj je hobi profesionalizirao objavljivanjem knjiga NEPAL U 77 PRI�A (2003.) i BRAZIL U 77 PRI�A (2004.). Obje knjige su bile hitovi na hrvatskom knji�arskom tr�ištu, te su dospjele na vrhove top-lista najprodavanijih publicisti�kih izdanja.

U travnju 2009. s legendarnim himalajcem Stipom Bo�i�em polazi na himalajsku avanturu, i uspijeva u kona�nom cilju, usponu do baznog logora Mount Everesta (5300 m). Najviša to�ka do koje je dospio na tom putovanju bila je na 5550 metara nadmorske visine (vrh planine Kala Pathar). U studenom 2009. izlazi mu tre�a knjiga „Himalaja u 77 pri�a“, kombinacija putopisa s Himalaje i napetih pri�a iz nevjerojatne penja�ke karijere Stipe Bo�i�a.

U velikoj povratni�koj sezoni tv „Kviskoteke“ 2006/07, izme�u 54 najja�a hrvatska kviskotekaša ostvaruje pet uzastopnih pobjeda i osvaja titulu šampiona u superfinalu, te tako završava karijeru kviz-natjecatelja.

Otac je �etvero djece. Sinovi se zovu Roko, Franko i Vito, a najmla�a k�i Riva.

Za portal izabrao i pripremio: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.