Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

U svojoj knjizi ‘Lijekovi ili pri�a o obmani’ prva je otvoreno progovorila o manipulacijama farmaceuta

Dr. Lidija Gajski:
Farmaceutska industrija vara bolesne i zdrave

Od kolesterola je stvoren rizik za sr�ani udar, od visokog tlaka za mo�dani, od še�era rizik za zatajenje bubrega i sljepo�u. To je smisao svega − što ve�a potrošnja lijekova, te pove�anje zarade


snimio BRANISLAV GRGUROVI�/CROPIX

Nakon pet godina istra�ivanja, zagreba�ka internistica dr. Lidija Gajski objavila je knjigu “Lijekovi ili pri�a o obmani”. To je prvi put da jedna hrvatska lije�nica, koja poznaje sustav iznutra, otvoreno kritizira farmaceutsku industriju, razotkriva njihovu spregu s lije�ni�kom strukom i manipulacije klini�kim ispitivanjima lijekova, sve u slu�bi pove�anja profita.

Zbog podataka koje je iznijela u knjizi dospjela je na “crnu listu”, jedva je pronašla izdava�a i recenzenta, a podrška lije�ni�ke struke potpuno je izostala.

Jesu li lijekovi spas za bolesne ili je rije� o najobi�nijoj prijevari iza koje stoji interes jakog lobija farmaceutske industrije i lije�nika, razgovaramo s dr. Gajski, koja ka�e da je nastupilo “medicinsko ludilo“.

− Dovoljno je re�i da se osnovne smjernice prema kojima radimo u posljednjih 10-ak godina kose s klini�kim iskustvom lije�nika, ali i zdravim razumom bolesnika. Primjera radi, normale za krvni tlak su sa 160/95 pale na 140/90, a optimalni tlak je ni�i od 120/80. Sli�no je sa še�erom i kolesterolom. Da bi postigli te vrijednosti, sve više ljudi uzima lijekove i postaje ovisno o farmakoterapiji.

To spuštanje normala nije slu�ajno jer je farmaceutski kompleks do te mjere ekspandirao da je potrošio bolesne ljude i sada ulazi me�u zdrave na na�in da ih pretvara u rizi�ne. Pa je od kolesterola stvoren rizik za sr�ani udar, od visokog tlaka za mo�dani, od še�era rizik za zatajenje bubrega i sljepo�u.

Tada zdravi ljudi postaju rizi�ni i trebaju lijekove. A to je smisao svega − što ve�a potrošnja lijekova koji su, usput re�eno, vrlo upitne djelotvornosti, te pove�anje zarade farmaceutske industrije.

Koliko su vjerodostojna ispitivanja na temelju kojih lijekovi ulaze u široku primjenu?

− Posljednjih 15 godina industrija lijekova preuzela je u zna�ajnoj mjeri medicinska istra�ivanja, ispitivanja lijekova i edukaciju, a jednim dijelom zdravstvenu politiku, medije i udruge pacijenata.

Oko 70 posto ispitivanja lijekova danas financira upravo farmaceutska industrija, a ispitivanja u privatnoj re�iji pristrana su i nisu vjerodostojna, nego proizvode rezultate kakve �eli sponzor. Veliki stru�njaci, ugledni lije�nici, postali su dio establishmenta i rade za farmaceutsku industriju.

Dovoljno je re�i kako je pozitivan ishod ispitivanja lijeka �etiri do pet puta �eš�i kad ga pla�a farmaceutska industrija nego kad ga financira javni novac. Farmakološka i epidemiološka ispitivanja još su problemati�nija od klini�kih, jer im je jedini cilj pove�ati upotrebu lijekova.

Na koji se na�in manipulira ispitivanjem lijekova?

− Na razne na�ine, po�evši od biranja uzoraka pacijenata. Namjerno se izabiru pacijenti koji imaju ve�e šanse za ozdravljenje i kod kojih �e u�inak lijeka biti ve�i. Dobiveni podaci prikazuju se djelomi�no, selektivno i njima se manipulira tako da se kao relevantni prikazuju laboratorijski parametri koji uop�e nisu klini�ki relevantni.

Primjerice, smanjenje tlaka umjesto broja infarkta. Takav drasti�an slu�aj dogodio se 80-ih godina s lijekovima za aritmiju srca za koje se poslije pokazalo da su skra�ivali �ivot. Isto tako, negativni rezultati primjene lijeka rje�e se objavljuju nego pozitivni.

Kao najve�e krivce za ovakvo stanje isti�ete klini�ke profesore, ugledne eksperte, koji su u sprezi s farmaceutskom industrijom?

− Da, oni funkcioniraju u savršenoj simbiozi: ugledni klini�ari svojim ispitivanjima daju legitimitet lijekovima, a farmaceutska industrija njima zauzvrat daje financijsku mo�.
Kad otkrijete da su ti ljudi, koji su bili vaši profesori i autoriteti kojima vjerujete, postali dio farmaceutskoga kompleksa koji ih pla�a i pove�ava im mo�, to je porazno. Me�utim, problem je �ak i puno dublji jer ti eksperti ne samo da su pla�eni, nego su stvoreni od farmaceutske industrije.

Vi danas ne mo�ete napraviti znanstvenu karijeru bez suradnje s industrijom, jer od dr�ave i ministarstva zdravstva ili znanosti novac za istra�ivanja ne�e dobiti. Isto je i s edukacijom akademskih klini�ara.

Ukratko, vi ste njihov zarobljenik i ne mo�ete biti neovisni. Sve to rezultira time da o lijekovima znamo jako malo i da je prava istina od nas skrivena, jer nam je nema tko re�i.

Ispitivali ste u�inkovitost lijekova za krvo�ilni sustav koje lije�nici naj�eš�e propisuju bolesnicima. Do kakvih ste zaklju�aka došli?

− Do zastrašuju�ih. To je balon od sapunice jer je rije� o preparatima vrlo skromne ili upitne djelotvornosti. Najbolji dokaz za to su lijekovi za smanjivanje masno�e u krvi.
Lije�nici ih masovno propisuju iako kolesterol nije �imbenik rizika za �ene i lijekovi tu apsolutno ništa ne mijenjaju. Uzimali li ih ili ne, du�ina �ivota ostaje ista i broj infarkta isti, dakle, nemaju nikakvo djelovanje.

A upravo su preparati iz te grupe bili drugi na ljestvici troška i njihova je cijena bila nerealno visoka. Istodobno, potrošnja lijekova i zarada industrije stalno raste, samo na recepte troši se 3,3 milijarde godišnje.

Kako je to mogu�e?

 − Lako. Širenjem indikacija lijekova i definicija bolesti lijekovi dobivaju sve širu primjenu. U praksi to izgleda ovako: antihipertenzivi, lijekovi koji su u po�etku bili registrirani za sni�enje tlaka, sada su dobili indikaciju za anginu pectoris, bubre�nu bolest ili za bolest mre�nice.

Lijekovi za masno�u pretvoreni su u �udotvorni napitak koji je automatizmom uveden svim ljudima nakon infarkta u golemim dozama iako uop�e ne postoje dokazi o djelotvornosti.

Antidepresivi iz skupine SSRI u po�etku su bili registrirani samo za teške oblike depresije, a danas imaju 12 indikacija, me�u kojima je i bla�i anksiozni poreme�aj. S druge strane, za bolesti poput astme i depresije sni�eni su kriteriji za te�inu klini�ke slike, a uz to su stvorene i nove bolesti.

Osteoporoza je klasi�ni primjer korporacijskog primjera stvaranja bolesti. Ljudski rod tu bolest nije prepoznavao tisu�ama godina, sve do 1994. godine kad su za normalu gusto�e kostiju uzeli �enu izme�u 20 i 30 godina.

Ako ve� definiramo mladost kao zdravlje, onda su svi iznad 50. bolesni koje moramo lije�iti, i to nedjelotvornim lijekovima.

Bolesni�ke udruge
Malo je poznato da je te udruge stvorila upravo farmaceutska industrija koja ih financira kako bi preko njih promicala bolest i lijek te, što je najva�nije, upravo preko udruga vrše pritisak na dr�avu da lijek uvrsti na listu zdravstvenog osiguranja, što im je velika pogodnost.
To se lijepo moglo pratiti kod naših udruga za osteoporozu, koje su uspjele najpopularniji preparat staviti na listu HZZO-a, a sli�no se dogodilo sa skupim inzulinom preko dijabeti�kih udruga.
U prvom planu pri�e bolesnih ljudi koji se bore za svoja prava, ali u pozadini svega je redovito interes farmaceutskog proizvo�a�a. Na �alost, ljudi koji boluju od neprofitnih bolesti zakinuti su za lijekove.

Prikriveni marketing
Korupcija farmaceutske industrije u zdravstvu postoji i na ni�im razinama, po�evši od lije�nika op�e prakse?
− Otkad je privatni biznis ušao u zdravstvo, u sukob interesa doveden je �itav niz sudionika tog sustava, uklju�uju�i i lije�nike op�e prakse koji od suradnje s industrijom ostvaruju neke svoje sitne interese, poput �estih pla�enih putovanja na egzoti�ne lokacije.
Ti su seminari prikriveni marketing, koji je vrlo prisutan i op�eprihva�en. Lije�nici se uop�e ne pitaju tko to pla�a, odakle taj novac i zašto ih se vodi. Rije� je, naravno, o korupciji. No, ona je ipak bla�a nego što je na razini opinion makera i uglednih stru�njaka.

Izvor: slobodnadalmacija.hr, Ana Vo�eti�-Škrbi�/EPEHA

Pogledajmo o komentare �itatelja Slobodne Dalmacije. Komentari po�inju odozdol prema gore:

Komentari
Komentar od: medicinfavor
-nije samo slucaj o gore navedenim dijagnozama vec se tako radi u vecini zdravstvenih ustanovama,cast iznimci...osobno sam se uvjerio u to kao student medicine..ja sam osobno odustao radit kao lijecnik upravo zato sto mi je karijera mogla biti omogucena samo ako radim u talu sa farmaceutskom industijom..nisam htio zavaravat ljude o ucinkovitosti mnogih ljekova jer nije bilo tako...neradi se samo o suradnji ljecnika i farmaceutske industrije vec dolazi do problema ako nema pacijenata,,,ako nema pacijenata nema niti novaca od HZZO koji se dobiva na temelju dokaza o narusenom zdravlju..ako se radi o zdravom covjeku nema im na temelju cega novci stic..tako ljecnici barem ispisu neku uputnicu te neku dijagnozu tako�er i ljek jer tako nisu trosili vrijeme...koliko se puta samo desilo da jedan lijecnik uspostavi jednu dijagnozu na istom covjeku a drugi lijecnik opet razlicitu dijagnozu..covjek je u oba slucajeva prosao protokol na temelju kojih se uzimaju novci bez obzira na ishod , tako�er dali je bolestan ili nije..bio sam mlad,tek student te nisam mogao takvo sto prire�ivat kolegama,bojao sam se suspendije..boravak u bolnickoj ustanovi kosta a bolesnicki krevet povrh svega cesto je na prodaju..ako su bolnice prazne,odnosno bolesnicki kreveti prazni nema se odakle uzimat novac..sve pocinje od osoblja koji su visak u jednoj zdravstvenoj ustnovi i vrlo lako mogu zavrsit na ulici ako se za njih nitko ne pobrine..tako da na prijamu u bolnicu cesto se dogodi da unutar zdr.ustanove dolaze zdravi ljudi uvjereni da su bolesni pa ih se salje na razno razne pretrage..tako se uzimaju novci da se pomogne kolegama..tako da oni vise manje strepe nebili bilo bolesnih jer to je njihov kruh..te ce tako uvjek vladat misljenje kako ce bolesti uvjek bit kao i njihovih pacijenata jer od cega ce inace zivit i kako ce..smatram da unutarnje kontrole imaju puno posla ako se i oni ne potkupe...zahvalio bih dr.Lidiji Gajski sto je iznjela takvo sto u javnost. te.cestitam na hrabrosti..hvala

Komentar od: grdelin
prevaranti svih zemalja ujedinite se !

Komentar od: franlan
An apple a day keeps the doctor away! I još svaki dan pola sata šetnje. I što više rada u vrtu, pospremanja...

Komentar od: snajper
Nije tesko povjerovati ovoj gospodi doktorici, ali joj teba cestitati na hrabrosti i visokoj ljecnickoj eticnosti. Malo je takvih.
Istina moja iskustva s doktorima uopce nisu losa. To medutim ne dovodi u pitanje ovo o cemu doktorica pise.
Zprepastio sam se kad sam u nekim stranim zemljama vidio kako lijecnici, stomatolozi i drugi direktno na TV reklamiraju farmaceutske preparate sjedeci cak na svojim radnim mjestima.
Takov ljecnik sigurno ce vam prepisati taj lijek cak ako i ne valja ili nije za vasu bolest.

Komentar od: quovadis
Cestitam ovoj doktorici na hrabrosti, ali ovo je kristalno cisto svakome koji ima prosjecnu inteligenciju. 'Farma' ne postoji da nas ljeci. Tu je da od nas pravi ovisnike. 'Farma' je u krevetu sa doktorima i politicarima. Svi djele zaradu...
Sto duze uzimamo te nepotrebne kemikalije, sve vise zaradjuju, na ustrb naseg zdravlja. Samo Bog zna sto se dogadja unutar nas, kakve reakcije, i sto nam se pise u buducnosti. U zapadnim zemljama TV, radio, i novine su pune reklama za razne 'ljekove'...
Ljudi vide pa odu doktoru po recept...Sramota!
U Americi toliko ljudi uzima redovito te 'ljekove' da je pitka voda nezdrava za konzumaciju. Sve to prodje kroz bubrege i zavrsi u vodovodu, i onda opet u nama...
Naravno, ima i ludih ljudi koji su uvjereni da su bolesni, i koji inzistiraju da im doktor napise bilo kakav recept...u protivnom idu drugome. Sjecam se svoje rodbine koja nikad nije isla doktoru. Svi su dozivili duboku starost...Dali su bili perfektnog zdravlja? Daleko od toga. Ali nisu trcali doktoru svaki put kad su dobili glavobolju, proljev, ili temperaturu.
Vjerovali ili ne, 'Bog' nas je napravio jako otporne, i zilave, sa
fenomenalnim sistemom obrane. Netreba kemikalija...

Komentar od: ruleta
Prije par godina sam primjetio uzasne glavobolje i to svako malo, u meduvremenu u firmi se provodio dvogodisnji sistematski pregled. Tada mi je diagnosticiran visoki krvni tlak 155/95, glavobolje su bile u sprezi sa povecanim tlakom, zapoceo sam sa terapijom i svakodnevno uzimam tabletu - glavobolja vise nemam i osjecam se puno bolje .Cak sam bio nedavno kao alpinist na Alpe na vise od 5000m .Nemam poima koliko ce tablete sto uzimam kasnije nastetiti meni - mozda hoce no sad sam super i nista me ne boli.

Komentar od: robi k
naj�eš�i uzrok smrti u svitu i u nas su bolesti povezane sa visokin tlakon, infarkton i mo�danin. pa nego koje lijekove �e davat likari nego te koji mogu sprije�it ta stanja?!
druga stvar je šta farmaceutska industrija uporno širi indikacije za davanje lijekova i spušta granice (ono šta je spomenila doktorica za tlak, sa 160/95 na 140/90), al to nije u domeni likara više. u biti je, al ne ovih naših na firulama ili rebru, nego su to svjetske, krovne organizacije koje ka�u ako imaš to i to stanje, moraš dat taj i taj lijek u toj i toj dozi.
ako ne daš, pacijent te mo�e tu�it!
a sad ako i daš, o�ito te i zato tu�e!
skroz stota stvar su putovanja: ako postoji sumamed od plive, belupa i krke i do�e van neko iz plive i ka�e, aj ti, lipi moj, na kongres u helsinki, propisuj moj sumamed, nijedan �ovik ga ne bi odbija! zato ne serite sa tin la�nin moralon!!
nije to baš tako, malo karikiran.
aj, napadnite me. :)

Komentar od: Dana24
Dobro je da se zna o ovim stvarima, moral i etika danas nisu bas na cijeni... Nadajmo se da ce ovo otvoriti oci "pacijentima" a "pametnjakovici" koncentrirani samo na zaradu ce se povuci.
A citala sam o vremenu 60-tih godina kada su u Boliviji svjesno zarazili djecu pri porodu da bi mogli prodavati ljekove... i nazvali to nekom "epidemijom"... grozno. Ovo ipak nije na toj razini.

Komentar od: za zmaja spremni
Likar je za nekoga vraga išao 6 godina na medicinu i satira se od pustih librih - pa valjda nekoga vraga i zna. Ovome su likari gadljivi???? Uf.
Mogu vam nabrojit mali milijun primjera di su likovi spasili ili olakšali ljudima �ivot. Problem nije toliko u klasi�noj medicini, ve� u suplementima i industriji lipote i zdravlja - tu su izmišljene bolesti i neadekvatni likovi.... Npr, celulit - brate to su lipa jedra �enska bedra - ali netko je bidne �ene opteretio s pizdarijama, isto kao i nas muške s �elavosti - neš ti nevoje.

Komentar od: kerubin
@Socrates
Ne treba mi, za razliku od tebe, niti �e mi trebati.
Sretno Socrates!

Komentar od: LovreLo
Gotovo se u potpunosti slazem sa clankom i tvrdnjama Dr.Gajski. Nazalost mnogi koji rade u medicini nemaju hrabrosti reci istinu koju je izrekla Dr. Gajski. Zasto ? Pa odgovor je jednostavan. Ne radi se samo o napredovanju u struci. Koliko je doktora otislo na putovanje na racun farmaceutskih kompanija..Jadni doktori vjerojatno nikada ne bi vidjeli svijeta da im farmaceutska kompanija nije platila kartu. A za uzvrat ti veliki doktori prepisuju smece od lijekova....Svaka cast Dr. Gajski. Napisali ste veliku istinu..

Komentar od: sokratess
ti nemoj trošit ništa na lijekove i nemoj i� kod likara.

Komentar od: kerubin
I pazi kako voziš!

Komentar od: kerubin
Siguran sam u to Socrates!

Komentar od: plus
Kome vjerovati pitate se?
Nikome. Citajte knjige, pretrazujte internet, trazite misljenja za i protiv, usporedjujte, mislite i zakljucujte sami. Ne cekajte i ne trazite da vam se istina servira, potrudite se naci je.
Na kraju ta radoznalost je za vase i dobro vase djece, uz to ona cini zivot zanimljivim i ispunjenim.
Dakle, trazite, citajte, mislite i rjesenje ce doci..pozdrav

Komentar od: kerubin
@ Socrates
�elim ti da ne trošiš ve�inu svojih prihoda ljekove, ali to �e ti se dogoditi. I tebi i tvojoj djeci!

Komentar od: sokratess
a ako koji njen pacijent dijabeti�ar oslijepi ili završi na dijalizi jer joj je povirova da neregulirani dijabetes nije rizik za sljepo�u ili zatajenje bubrega, trebalo bi joj uzet licencu i stavit je u zatvor. a o odšteti od nje i nakladnika da ne pri�amo.

Komentar od: sokratess
moj savjet je da ne virujete svakoj budali, farmaceutska industrija ima masla na prstima, ali to da je su lijekovi u globalu prevara je najve�a glupost koju se neko mo�e usudit izgovorit. a ti kerubine si gadljiv bez da znan šta si po zanimanju.

Komentar od: miramar
I šta sad, kome da virujem, doktorici koja ka�e da moram uzimati lijekove za visoki tlak ili ovom �lanku i ovoj doktorici?

Komentar od: Niki2
...Bo�e, koliko li sam popio antibiotika, antialergetika i lijekova protiv napadaja astme u svom �ivotu...umjesto da ve� odavno umrem i budem lijep leš...

Komentar od: Niki2
...zar opet još jedna VELIKA ZAVJERA?!...
...naravno da ima sprege farmaceuta i lije�nika, naravno da se �eli što više zaraditi, naravno da ima i lije�nika, koji gledaju isklju�ivo svoj d�ep...
...ali je velika ve�ina ipak u slu�bi �ovje�anstva, koje, gle �uda, �ivi sve du�e i du�e...
...pa naravno da se smanjila granica dozvoljenog še�era ili tlaka, koji je do prije
pedesetak godina bio BEZOPASAN, jer mi tada pradjed umro mlad od upale plu�a...

Komentar od: Echelon
Bravo! Kona�no da se izašlo s ovim u javnost. Svaka �ast. Kada bi sve stvari ovako izašle u javnost...nadam se da �e ovo biti samo poticaj i drugima da progovore.

Komentar od: Radikal
Pa naravno da je obmana. Da te kemikalije "lije�e", nitko ne bi bio bolestan. Mo�da ima oko 10% supstanci koje stvarno poma�u i spašavaju �ivote a ostalo je šareni artikal smišljeno plasiran... Sjetimo se samo cigareta u svakom filmu ili na tv-u prije zabrane. Veliki biznis ima svoje perfidne na�ine

Komentar od: salar3
Moram se uklju�iti! Nisu svi lije�nici beskrupulozni svjesno: ima ih koji su dovoljno glupi da ne znaju kako je vrlo opaki farmaceutski lobij kupio i njih i sve njihove pacijente onim glupim skupim putovanjima i kongresima. Znam lije�nike koji ne znaju ništa osim onoga što im je plasirano. Usput, u komentarima se spominje njema�ki lije�nik i njegova knjiga o kolesterolu. To je knjiga kod nas izdana 2004.g. od Werudita, autor je Walter Hartenbach, a knjiga je "LA� O KOLESTEROLU" - Bajka o lošem kolesterolu (mo�e se za 100 kuna kupiti u Medicinkoj nakladi)..

Komentar od: kerubin
Godinama ve� govorim da su mi najgadljiviji ljudi iz slijede�a 3 zanimanja (�ast iznimkama):
1. SVE�ENICI
2. ODVJETNICI (I SUDCI)
3. LIJE�NICI
Za kvalitetno obavljanje svoga posla ne samo da trebaju biti stru�ni nego trebaju imati i visoke eti�ke principe jer posljedice njihova rada imaju VIŠESTRUKO I VIŠEZNA�NO DJELOVANJE I POSLJEDICE NA �IVOT NJIHOVIH KLIJENATA.
Oni koji ih nemaju, a takvih je na�alost ve�ina, su zadnja gamad ljudska koja zaslu�uje najbolniju i najnedostojanstveniju te vrlo sporu smrt u agoniji.

Komentar od: alexx
napokon da je netko i u Hrvatskoj naceo ovu temu o kojoj se godinama pise u svijetu...da ne slusamo samo o golim istinama i slicnim biografijama kvazi knjizevnika..

Komentar od: Indica
Stat ce se i tome u kraj. Jako skoro. Jebo vas Hipokrat i sitni osobni interesi.

Komentar od: one day...
da, nista novo, al ipak covjeka razbjesni, ma ovo covjecanstvo treba izbrisat s lica zemlje i sve ispocetka nek ide

Komentar od: ka�ale�na
bome lipo. ovo je za se zamislit.

Komentar od: dino.g3
ništa novo, ima par godina sam pro�itao knjigu od njema�kog doktora na tu temu kako nam prodaju šarene tablete za sve i svašta,i kako su ve� od malena po�eli u�iti na tablete za vitamine, energiju, u�enje,pam�enje...

Za portal odabrao i pripremio: zm

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.