Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Svjetski molitveni dan - SMD 2010.

Predsjednica Svjetskog molitvenog dana za Hrvatsku, ujedno i voditeljica rubrike Psihološka pomo� na našem portalu, Dragica - Karla Pongrac, poslala nam je obavijest o odr�avanju Svjetskog molitvenog dana SMS 2010:

Dragi svi:
šaljem vam poziv koji sam uputila medijima, kako biste imali sve materijale i sav potreban uvid: zašto biti prisutni na susretu, prakti�no, financijski ili molitveno nas podr�ati... ili biti s nama na svoj na�in, pozvati svoje prijatelje - da se dru�imo uz tako zanimljiv i vrijedan doga�aj, a kasnije uz domjenak po�astimo i razmijenimo utiske...

Zanima me i vaš dojam materijala, povratna informacija, bilo što, što �elite napisati, predlo�iti, dodati, doprinijeti...

srda�an pozdrav i blagoslov, Karla - Dragica

 

Poziv:

Svjetski molitveni dan - 2010.

Poštovani!
Iako se SVJETSKI  MOLITVENI  DAN odr�ava svake godine, on je toliko specifi�an da svake godine ima razloga da ga medijski popratimo na svim razinama.

To je najve�a krš�anska inicijativa u svijetu sa više od 170 zemalja �lanica.

Svake se godine prou�ava neka druga zemlja svijeta i njoj se usmjerava sva djelatnost Nacionalnih odbora: informirati svoje gra�ane i upoznati se s povijesnim, kulturnim, socijalnim i društvenim osobitostima te zemlje, pomo�i joj humanitarnim djelovanjem i molitvom.

Ove je godine to Kamerun.Tako se prvenstveno oni koji sudjeluju u pripremi i ostvarenju svih ciljeva vezanih uz SMD izgra�uju u ljude bez predrasuda prema ikome, u osobnom prihva�anju i su�ivotu s razli�itima od sebe i ugra�uju se u rijeku internacionalnih volontera koji odr�avaju svijet po�eljnim �ivotu unato� svim devijacijama. Djelovanje se širi na sve sudionike u našim akcijama, prijatelje projekta i dobro�initelje (jer nemamo nikakav prihod pa sami financiramo svoje projekte i potrebna nam je svaka pomo�), a pomo�u medija i na sve gra�ane naše zemlje.
SMD susret je svake godine prvog petka u o�ujku ve� više od stotinjak godina i po mogu�nosti
lokalne zajednice u drugoj krš�anskoj zajednici.

Susret SMD 2010 je u petak, 5. o�ujka u 19 sati u Baptisti�koj crkvi, Radi�eva 30.

U privitku vam šaljem plakat za Zagreb, tekst o Svjetskom molitvenom danu i Kamerunu na letku koji �e dobiti svi posjetitelji, uz poseban tekst za medije s više podataka...

S poštovanjem i dobrodošlicom Vama i Vašim suradnicima na SMD susretu,
Dragica - Karla Pongrac
(predsjednica SMD-Hrvatska i kontakt osoba)
Tel: 01-36 44 560 i mob: 091 572 17 90

 

*****

SVJETSKI   MOLITVENI   DAN   U   HRVATSKOJ

Svjetski molitveni dan ekumenski je molitveni pokret nastao još 1887. godine. Jednom godišnje okuplja krš�ane cijelog svijeta na molitvu, koju pripremaju �ene svih kontinenata, rasa i krš�anskih denominacija. �enska djelatna ljubav, kreativnost i sebedarje namijenjena je svima koji �ive u odre�enom okru�enju, a cilj molitve i humanitarnog djelovanja je pridonijeti miru i pravednosti u svijetu. Samo dobro poznavanje donosi i razumijevanje što ove godine �elimo posti�i uz moto: Mnogo nas je, ali smo jedno u Kristu.

Svjetski molitveni dan je prisutan u Hrvatskoj ve� dvanaest godina. Od 1998. godine odr�ava se u Zagrebu i Osijeku, pridr�ili su se Vukovar i Bjelovar, a postoji interes i u drugim hrvatskim mjestima. Godine 2006. osnovan je Nacionalni odbor: Svjetski molitveni dan – Hrvatska �ije su �lanice �ene iz raznih krajeva Hrvatske, iz mnogih krš�anskih zajednica: Katoli�ke crkve, Baptisti�ke, Pravoslavne, Evangeli�ke i Kristove crkve koja �e ove godine biti doma�in u Zagrebu,  jer se SM dan svake godine odr�ava u drugoj zajednici. Svjetski nam odbor svake godine šalje materijale koje uvijek pripremaju nacionalni odbori iz druge zemlje, a sve naše aktivnosti i molitve upu�ujemo zemlji organizatoru za njihove hunanitarne, edukativne i ekološke programe što �ini posebno zajedništvo širom svijeta i utjelovljuje poziv Isusa Krista da „svi budu jedno“

Stoga pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridru�e u molitvi i mnoštvu iznena�enja koja smo pripremili za ovogodišnji Svjetski molitveni dan.

 

*****

SVJETSKI

MOLITVENI

DAN
WORLD DAY OF PRAYER
tema molitve
NEKA SVE ŠTO DIŠE
SLAVI BOGA

KAMERUN 2010.


Petak  5. o�ujka 2010. u 19 sati
Baptisti�ka crkva
Radi�eva 30 - Zagreb

 

Svjetski molitveni dan

Svjetski je molitveni dan  me�unarodni krš�anski pokret �ena koje se susre�u i ujedinjuju u molitvi jednom godišnje, svakoga prvoga petka u o�ujku. Pokret okuplja �ene razli�itih rasa, naroda, kultura i tradicija. Svojom nam inicijativom posvješ�uju da ovomu svijetu boljitak mo�e donijeti tek djelovanje za�eto u molitvi. U svemu ovisimo o Bogu, bez Njegova vodstva ne mo�emo u�initi ništa što bi trajno bilo dobro, a On treba našu predanost i spremnost za djelovanje.

Svake godine molitvu utemeljenu na svetopisamskim tekstovima osmišljavaju �ene iz druge zemlje svijeta. �lanice pokreta koje na razli�itim mjestima po �itavome svijetu predvode susret pozivaju sve vjernike svih krš�anskih crkava i zajednica na molitvu, ove godine pod naslovom Mnogo nas je, ali smo jedno u Kristu. Na po�etku se susreta kratkim tekstom i slikom upoznajemo s ljepotama i problemima zemlje prire�iva�ica molitve. Tekst je molitve redovito sastavljen tako da se iz njega �itaju uspjesi i poteško�e, �alosti i nade te zemlje sagledane u svjetlu biblijske poruke. Molitelji se po �itavome svijetu u duhu ujedinjuju s molitvenim nakanama i poticajima zemlje doma�ina. Svi se zajedno pouzdajemo da �e Bog u toj zemlji u pravo vrijeme podignuti vo�e po svojoj volji i da �e providjeti na�ine rješavanja poteško�a.

U sklopu molitve prikupljaju se dobrovoljni prilozi. Ve�ina se prikupljenoga novca širom svijeta šalje �enama koje su osmislile molitvu za tu godinu, a njime se podupiru razli�iti obrazovni projekti, projekti promicanja kulture, zdravstvene skrbi i poboljšanja polo�aja �ena u društvu. Moto Svjetskog molitvenog dana je informirati se i moliti te molitveno djelovati (Informed prayer and prayerful action).

Kamerun

Kamerun je usje�en u Afri�ki kontinent, usred zapadne obale, iznad ekvatora. Pet puta je ve�i od Hrvatske. Privla�i ljepotom i raznolikoš�u prirode: od uvijek zelenog ju�nog ekvatorijalnog dijela, preko središnjeg planinskog podru�ja, do stepa i savana na sjeveru. Jugozapad oplakuje Atlantski ocean s kilometrima pla�a sitnog �utog i zelenog pijeska. U bogatstvu biljnog i �ivotinjskog svijeta, velik je broj endemskih vrsta. Zbog svega toga Kamerun nazivaju još i „Afrika u malom“.

Kamerun su u 15 st. kolonizirali Portugalci, potom Španjolci i Nijemci, a najdu�e su se zadr�ali Englezi i Francuzi. Kamerun je, nakon mnogih politi�kih previranja, godine 1984. stekao nezavisnost. Ime Kamerun portugalskog je porijekla, a nastalo je od imenice rak - kamaroes. Slu�beni jezici su francuski i engleski.

Bogatstvo Kameruna su ljudi. Njih oko 17 milijuna �ivi u 240 etni�kih zajednica s isto toliko kultura i lokalnih jezika. Izvan Afrike poznate su dvije grupacije - Bantu i Baka. Baka Kamerunci najstariji su stanovnici toga podru�ja. Zbog njihova niska rasta nekad su ih nazivali - Pigmejcima, ali se to danas smatra pogrdnim.

Poljoprivreda je temeljna privredna grana i njome se bavi 70% stanovništva. Planta�e kave, �aja, kakaovca, banana, duhana i pamuka u stranim su rukama. Urod se uglavnom izvozi, kao i prirodna bogatstva - šume, rude i nafta.

Kamerun je suo�en s teško�ama kao i sve mlade demokracije. Više od 60% stanovništva mla�e je od 25 godina, a prosje�na �ivotna dob je 51 godina. Obvezno školovanje je od 6. -11. godine. Samo 5% mladih nastavlja školovanje iako postoje privatne i dr�avne visoke škole. U tome su osobito zakinute djevoj�ice, jer je uvrije�eno mišljenje da je ulaganje u �ensko dijete ulaganje u tu�e (mu�evo) vlasništvo. Djevoj�ice su suo�ene s ranim stupanjem u brak, ne�eljenom trudno-�om, slu�enjem bez pla�e, teškim poslovima a prisiljavane su i na prostituciju.

Vlada nastoji osigurati osnovne zdravstvene usluge. Bori se protiv malarije, tuberkuloze i AIDS-a. Zahvaljuju�i cijepljenju djece od ro�enja do 5. godine �ivota, smrtnost je nešto smanjena, iako je još uvijek visoka.

Crkvene i dr�avne institucije poma�u u prosvje�ivanju i zaštiti od zaraznih bolesti, poboljšanju higijenskih uvjeta, osiguravanju pitke vode, te svladavanju pothranjenosti  male djece. Nastoje osujetiti iskorištavanje djece kao besplatne radne snage, jer Kamerun je, na�alost, izvor i tranzitna to�ka u me�unarodnoj trgovini djecom. Naše sestre iz Kameruna mole nas da zajedni�i  molimo Svevišnjega da zaustavi to zlo.

Religija i vjerovanja va�ni su u �ivotu Kamerunaca. 60% ih je krš�ana (30% katolika), 20% muslimana, a 20% ih pripada drevnim afri�kim vjerovanjima. Krš�anstvo su u 19. st. donijeli katoli�ki i protestantski misionari. Danas svi zajedno �ine veliku socijalnu mre�u, poma�u�i u obrazovanju, zdravstvu i razvoju zajednice. Crkve se me�usobno poštuju i sura�uju. U �ivotu Kameru-na imaju zna�ajno mjesto i va�nu ulogu.

Crkva u Kamerunu je mlada, vitalna i duboko povezana s ljudima i zajednicom. Kamerunci �ive svoju vjeru. Iskazuju hvalu i slavu Bogu u svakoj prigodi - radosno i bu�no, iz dubine srca. Glazbom, pjesmom i plesom �ele nadvladati strah, siromaštvo, nasilje i korupciju, kojoj su svakodnevno izlo�eni. Tako prenose biblijsku poruku radosti, nade i mira svima prisutnima, a Bogu predaju svoje brige, razo�aranja i strahove.

SMD se odr�ava u Kamerunu od 1927. godine. Odbor SMD okuplja �ene iz svih pokrajina i 15-ak crkava. One su svjesne da u svemu potpuno ovise o Bogu. U sebi i u prirodi vide dar Bo�ji, zahvaljuju mu na daru �ivota i slave ga zbog veli�ine njegove!

Neka sve što diše slavi Boga

Ovogodišnju molitvu ilustrirala je Reine Claire Nkombo, suvremena likovna umjetnica, ponosna na svoje afri�ko podrijetlo.

Zahvalnost za �ivot koja je duboko ukorijenjena u bi�e Kamerunaca umjetnica prenosi prikazuju�i �ene u svakodnevnim situacijama: kuhanju, nošenju vode i teških tereta, dr�anju djeteta, sklapanju ruku na molitvu, kao i u pjesmi i plesu. �ivim bojama iskazuje njihovu snagu. Iz svjetla, koje kao da izvire iz slike, zra�i Bo�ju prisutnost u �ivotu ljudi kroz cijelu povijest.

Sve stvoreno slavi Boga: drve�e, cvije�e, rijeke, �irafe, tigrovi, slonovi, ribe i ptice... U gornjem dijelu slike - kri� i golubica, prikazuju Duha Svetoga, a sklopljene ruke i otvorena Biblija, izra�avaju �ast i slavu Vje�nome Bogu.

 

Svjetski molitveni dan – Hrvatska
Dragica Pongrac,predsjednica NO
Telefon:+385(0)91 5721790
e-mail: karla@zg.t-com.hr
Web adresa: http://wdphrvatska.comli.com 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.