Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

TRI KAMENA RELJEFNA GRBA NA TVR�AVI NEHAJ U SENJU


Sl. 1. Tvr�ava Nehaj

Tvr�avu Nehaj u gradu Senju dao je sagraditi senjski kapetan i general austrijske vojske Ivan Lenkovi�, a gra�ena je od 1553. do 1558. godine. Kao izuzetno va�an fortifikacijski objekat u ovom dijelu Jadrana, sazidana je od razgra�enog materijala srušenih sakralnih objekata izvan zidina Senja. Ima kockasti oblik, a orijentirana je prema stranama svijeta. Visoka je 18, a široka 23 metra. U nju se ulazilo stepenicama preko drvenog mosta kroz uska dvostruka vrata. Zidovi su debeli 2-3,30 m, prema vrhu se su�uju, a završavaju s kruništem na kojemu je pet ugaonih kula. U zidovima se nalazi oko stotinu puškarnica i jedanaest topovskih otvora. S vrha tvr�ave pru�a se lijepi pogled na otoke Rab, Goli, Prvi�, Cres i Krk te planine Gorskog kotara, U�ku i Velebit.

Ivan Lenkovi� je naredio da se poruše svi sakralni i drugi gra�evni objekti izvan gradskih zidina, kako Turcima Osmanlijama nebi poslu�ili da se u njima utvrde. Izgradnjom tvr�ave u�vrš�ena je obrana grada Senja i s kopna i mora, a unutar tvr�ave bila je smještena stalna usko�ka vojna posada. Zahvaljuju�i uskocima i njihovoj hrabroj borbi grad Senj je ostao nepokoren grad, a uskoci postaju simbolom obrane ovih hrvatskih prostora od razli�itih neprijatelja.

U prizemlju tvr�ave u samom njezinom središtu nalazi se malo dvorište s cisternom i grlom na njoj, a iznad cisterne na zidu se nalaze uzidana tri kamena reljefna grba. Lijevi grb je grb  poznatog senjskog kapetana Ivana Lenkovi�a s incijalima HL (Hans Lenkovich) i isklesanom godinom izgradnje tvr�ave 1558., u sredini je grb grada�kog (austrijskog ) nadvojvode Habsburgovca, a desni grb je grb nasljednika Ivana Lenkovi�a, senjskog kapetana Herbarta VIII. Auersperga Turjaškog.
Svi grbovi su znala�ki i kvaliteno reljefno isklesani, a zasigurno ih je klesala ruka nekog od doma�ih klesara 16. st. jer je Senj u to vrijeme bio va�no klesarsko središte na ovome dijelu jadranske obale1.
Danas je u tvr�avi Nehaj postavljena  za razgledavanje zbirka"Senjski uskoci i Senjska primorska kapetanija", te islo�be "Senjske crkve kroz povijest" i "Gradski i plemi�ki grbovi Senja".


Sl 2. Dvorište s cisternom i zidom na kojem se nalazi reljefni kameni grbovi  senjskog kapetana Ivana Lenkovi�a, grada�kog nadvojvode i   senjskog kapetana Herbarta VIII. Auersperga

*****

GRB SENJSKOG KAPETANA IVANA LENKOVI�A,
plemi� i general hrvatske vojske Vojne krajine


Sl. 3. Grb  senjskog kapetana Ivana Lenkovi�a

- vapnenac bijeli, klesan
- Senj, 1558 -
Opis grba: U polukru�nom vodoravno postavljenom štitu isklesan je zmaj. Iznad štita reljefna turnirska kaciga, ukrašena s dosta liš�a, a iznad kacige isklesan je isti zmaj kao u polju štita. Oko štita su ukrasi od liš�a. Na turnirskoj kacigi nalazi se obješen lanac s kri�em.
U gornjem dijelu kamene plo�e na kojoj je isklesan grb nalaze se incijali HL (Hans Lenkovich), a u donjem dijelu je isklesana godina 1558., tj. godina gradnje tvr�ave Nehaj.
Ovaj grb je tipi�ne renesansne izvedbe s ukrasima liš�a i s heraldi�kim štitom u obliku konjske glave (testa di cavallo) koji je postavljen vodoravno a ne okomito.
Naravni lik zmaja nalazi se i u povijesnom grbu grada Senja.

Lenkovi�i pripadaju ni�em hrvatskom plemstvu podrijetlom iz Like, odakle je jedna grana obitelji bje�e�i pred Turcima naselila se po�etkom 16. st. u Kranjsku i stekla posjede izme�u rijeke Save i Krke. Od te grane potje�e i najpoznatiji �lan ove obitelji Ivan Lenkovi� za koga neznamo kada je ro�en. Bio je vlasnik Oto�ca, Mehova, �rnomelja i Podbre�ja, a po posjedu Podbršje nosio plemi�ki je pridjevak „od Podbre�ja". Imao je titulu austrijskog baruna i viteza, a sva odli�ja i naslove dobio je za zasluge u borbama s Turcima. U vrijeme vladavine kralja Ferdinanda I. obnašao je visoke vojne du�nost pa je bio potkapetan i kapetan Biha�a (1529.-1537.), a od 1538. bio je senjski kapetan u dva navrata. Od godine 1547. do 1556. bio je general Hrvatske i Slavonske Vojne krajine. Zbog bolesti se 1567. povukao na svoj posjed Oto�ac na Krki,  gdje je 1569. umro. Pokopan je u Franjeva�kom samostanu u Novom Mestu.

*****

GRB AUSTRIJSKOG (GRADA�KOG) NADVOJVODE,
kralj Hrvatske i �eške


Sl.4. Austrijski grb grada�kog nadvojvode

- doma�i bijeli vapnenac, klesan
- Senj, 16. st.
Opis grba: U polukru�nom štitu isklesana su u srcu štita dva manja štita (štiti�a) s �etiri vodoravne grede (Ugarski grb) i jednoglavni orao raširenih krila, kao simbol austrijskih i njema�kih careva. Iznad štita isklesana je kraljevska kruna, a štit je sa svih strana ukrašen sa po jednom vrpcom. 

Naime, godine 1527. na dr�avnom saboru u Cetingradu priznalo se prijestolje Kraljevine Hrvatske austrijskoj vladarskoj ku�i Habsburg, a za hrvatskog kralja je izabran austrijski (grada�ki nadvojvoda) Ferdinand I.
 
Senjani su zbog opasnosti od provala Turaka Osmanlija tra�ili pomo� od kralja Ferdinanda I. pa se grade mnogobrojne utvrde i obrambeni zidovi kako bi se obranio grad. Kralj Ferdinand I. je bio tadašnji gospodar Senja kojemu su se Senjani odu�ili klesanjem i postavljanjem njegova grba na tvr�avi Nehaj.

Habsburška dinastija je njema�kog podrijetla nazvana prema gradu Habsburgu u kantonu Aargau. Habsburgovci su postali austrijske vojvode u 13. st. te su preuzeli grbove Babengerovaca nekadašnjih vojvoda Austrije.

U grbu je bio raskriljen crni orao u zlatnom štitu s aureolom oko glave te srebrna greda u crvenom štitu. Od cara Maksimilijana I. u uporabi je dvoglavi okrunjeni orao s aureolom, a u nakitu je carska kruna te od 1602. tzv. habsburška kruna. Od vladavine Leopolda I. u uporabi je i grb u kojemu crni orao u pand�ama dr�i ma� i �ezlo.

*****

GRB HERBARTA VIII. AUERSPERGA TURJAŠKOG,
austrijski barun, veliki kapetan Senja i zapovjednik Hrvatske i Primorske krajine.

 


Sl. 5. Grb senjskog kapetana Herbarta VIII. Auersperga

Grb je uzidan u zid dvorišta tvr�ave iznad cisterne zajedno s grbovima grada�kog nadvojvode i senjskog kapetana Ivana Lenkovi�a.

- kamen vapnenac, klesan, vis. 64, šir. 48, deblj. 11 cm.
- Senj, 16. st.
Opis grba: Grb je uokviren jednostrukom profilacijom u obliku pravokutnika. Isklesan je u obliku polukru�nog štita koji je razdijeljen u �etiri polja sa srcem štita u sredini.
U 1. i 4. polju na trobrijegu je tur (bik) s rogovima i kolutom u ustima, a u 2. i 3. polju je okrunjen raskriljen orao. Iznad štita nalaze se dvije okrunjene kacige iz kojih raste bik i lav, a okolo grbovnog štita nalazi se ukras od hrastovog liš�a.

Feudalna obitelj Auersperg podrijetlom je iz njema�ke pokrajine Švapske koja se u 11. st. spominje u Kranjskoj pa ih ubrajamo u kranjsko plemstvo. Po gradu Turjaku  pokraj Ljubljane dobili su pridjevak „Turjaški", a pojedini �lanovi obitelji tijekom 16. i 17. st. istaknuli su se u borbama s Turcima Osmanlijama na razli�itom bojištima.

Barunski naslov obitelji je dodijeljen 1550. godine, a grofovski naslov dobivaju 1630. godine. Obitelj je 1653. godine dobila i kne�evski naslov.

Herbart VIII. Auersperg (1527.-1575.), vojni zapovjednik, a od 1546. je u slu�bi u Vojnoj krajini. Godine 1556. imenovan je vrhovnim kapetanom u Senju, a iste godine postaje i vrhovni kapetan Kranjske. Po drugi put je imenovan vrhovnim kapetanom Primorske krajine 1565. godine. Vrhovnim zapovjednikom Hrvatske i Primorske vojne krajine postao je 1569. godine.

Poginuo je 1575. godine u borbama protiv Turaka Osmanlija koje je vodio  zapovjednik turske vojske Ferhad-paša kod Buda�kog. Zahvaljuju�i otkupnini za njegovu odsje�enu glavu i njegova zarobljenog sina Englenberta, Ferhad-paša je u Banjaluci   sagradio poznatu d�amiju Ferhadiju koja je tijekom rata u Bosni i Hercegovini 1992.  godine do temelja razrušena.

Enver Ljubovi�, prof.
V.�opi�a 1
53270 SENJ
enver.ljubovic@gs.t-com.hr

*****

Vezani �lanci:

POVIJESNI RAZVOJ GRBA GRADA SENJA

Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola

LI�KO PLEMSTVO I NJEGOVO HERALDI�KO ZNAKOVLJE KAO �INJENICE KULTURNOG NASLIJE�A I IDENTITETA

Za portal: zm


1 Osim ova tri uzidana kamena reljefna grba na tvr�avi Nehaj nalazi se  još nekoliko  kamenih grbova nekih senjskih plemenitaških obitelji, a oni su se nekada nalazili na pro�eljima  njihovih  obiteljskih  ku�a i grla cisterni iz dvorišta tih ku�a.

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.