Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Susret Svjetskog molitvenog dana u Londonu
Tema: Snaga za danas i nada za sutra

Uz kolegicu Tatjanu iz Osijeka, kao predsjednica Nacionalnog odbora za Svjetski molitvenu dan za Hrvatsku, bila sam na Europskom susretu SMD-a u Engleskoj gdje su bile predstavnice svih europskih zemalja i pojedinih svjetskih regija.

Primarni nam je cilj bio predstaviti našu zemlju i stanje SMD-a kod nas te �uti, vidjeti i nau�iti sve što bi nama kao mladoj �lanici dobro došlo u daljnjem razvoju.

Napisala sam opširniji izvještaj kako bi svatko našao bar neku zgodnu crticu za sebe i kako bih vam bar malo pribli�ila to ozra�je koje me oduševilo...

Karla-Dragica Pongrac

*****

Danas sam dobila (poštom iz Engleske) svoje dokumente, kreditne kartice i sitnice koje sam zaboravila u ladici sobe 150 u Heigh Leigh-u, prelijepom krš�anskom konferencijskom centru koji sli�i ladanjskom dvorcu i ukrašen je pravim engleskim parkom u Hoddesdonu, okrug Hertfordshire. Iako nisam dopustila da mi taj detalj pokvari sliku boravka i sveg do�ivljenog, osobito osobnih susreta sa �lanicama SMD-a iz cijelog svijeta, tek sada, nakon silnog telefoniranja, e-mailova s organizatorima i bankama mogu posve neoptere�eno pisati o svemu... jer sam nakon desetak dana opet punopravna gra�anka.

Kolegica Tatjana iz Osijeka je prespavala kod mene pa smo zajedno krenule u London, pretrpane materijalima o SMD-u u Hrvatskoj, turisti�kim promotivnim materijalima Zagreba i Hrvatske, Bajaderama i Kiki bombonima, što sam ponijela da na što ljepši i sla�i na�in predstavimo naš Nacionalni odbor SMD-a i Hrvatsku. Obje volimo fotografirati pa smo se stalno premještale u avionu na sjedalo do prozora kako bismo uhvatile što ljepšu i zanimljiviju sliku tog prekrasnog sun�anog jutra i leta, a fotkanje je bilo najaktivnija zanimacija cijelog skupa, svih sedam dana. Bilo bi i više lijepih fotografija da nismo, tek po dolasku, ustanovili da Engleska ima druga�ije uti�nice od europskih, a na više od 150 sudionika bila su samo tri adaptera za punjenje mobitela i foto aparata, zbog �ega ja nemam fotografije sa skupa.  

U izvrsnoj organizaciji odbora Engleske i Welsa, kroz sve dane i sva zbivanja osje�ala se briga za sve potrebe i detalje, srda�nost i djelatna ljubav prema svakoj osobi. Izvrsno prihva�ene, smještene i okrijepljene, pripremale smo svoj nastup koji je bio ve� prvog dana pred cijelim skupom, kada smo uz Irsku i Albaniju vodile trideset minutni molitveno-meditativni po�etak. Irska nam je dodijeljena kao pokrovitelj novoj zemlji �lanici kada smo se pridru�ili SMD-u, a kroz cijelo smo ljeto kontaktirali me�usobno da se dogovorimo kako bismo predstavili naše zemlje i što bismo istaknuli. Poslala sam mnogo fotografija koje sam sama snimila na putovanjima kroz Hrvatsku, fotografije Turisti�kog saveza Hrvatske i ciljane materijale, ali je i meni samoj, ili baš zato – bio poseban u�itak ustanoviti da su uz glazbu, prikazali mnogo baš onih fotografija koje imaju više sentiša i detalja, malih mjesta i prirode, morskih prizora i našeg bilja, nego profesionalnosti, tako da su ve� prvi dan svi primijetili i �estitali predstavnicama Hrvatske.


Susret Svjetskog molitvenog dana u Londonu okupio je
predstavnice svih europskih zemalja i pojedinih svjetskih regija

Cijeli je skup bio u slu�bi predstavljanja realne socijalne, društvene, politi�ke i duhovne situacije u pojedinim zemljama, a svrha svih predavanja, radionica, interaktivnog rada u manjim grupama i svih intervenata bilo je stjecanje snage za danas i nade za sutra. U me�usobnom tra�enju ideja i na�ina da se SMD pribli�i mladima, da se uklju�i što više ljudi, osobito onih koji vape za dobrim, djelatnim zajedništvom koje mo�e premostiti sve krize i donijeti više snage, nade i dostojanstva u �ivot malog �ovjeka širom svijeta. Jedinu zamjerku, zapravo tipi�nu za sli�ne skupove - pretrpanost programa koji ne ostavlja vrijeme za predah i osobne susrete, �esto plodonosnije od slu�benih - ubla�ila je silna pozitivna energija, srda�nost u osobnim kontaktima i nevjerojatna maštovitost �enske djelatne ljubavi koja zna pokazati pa�nju i ljubav na kreativan, duhovit i dojmljiv na�in. Sve je to iznjedrilo mnoštvo ideja, dobrih rješenja za postoje�e probleme i vizija budu�eg razvoja u me�usobnom pomaganju i molitvi za sve zemlje �lanice.

Opisat �u samo jednu radionicu u kojoj se obra�ivao Ilijin susret s Bogom (s Kraljem Ahabom i princezom Izabelom, koje opominje zbog nereda i grešnosti �ivota, zbog �ega mora bje�ati i spašavati �ivot, nalazi se na planini gdje se 40 dana hrani samo onime što mu priroda daje i vodom, susret s Bogom, dolazak kod udovice koja ga hrani zadnjim što ima, a potom joj umire sin, Ilija intervenira i tra�i njegov �ivot što mu Bog daje - kako bi dao svjedo�anstvo i novi �ivot za udovicu, koja je opet osoba s integritetom i budu�noš�u).....  koju je voditeljica zamislila kao interakciju svih sudionika. Pozivala je dobrovoljce da preuzmu pojedine uloge svih osoba koje se pojavljuju u doga�aju, a tkaninama raznih boja do�arala krajolik i promjene u �ivotu sudionika do trenutka kad je palicu preuzela Astrid iz Njema�ke, koja je kroz sve dane vodila pjevanje i zabavni program i pozvala sve da ustanu i da zajedno ustanove: „kako se to Bog glasa, kako „�uti“ Boga i u kakvim zvucima“. Podijelila je mnoštvo razli�itih instrumenata (mnogi su imali svoje) i pozvala pojedine grupice da odre�enim ritmom pokre�u svoje instrumente, druge da u drugom ritmu plješ�u, tre�e da toptaju nogama, �etvrte da pjevaju glasno, pete da pjevaju nje�no i tiho...i kad se sva ta kakofonija stopila i postala cjelina prelijevaju�i se od tihog, samozatajnog zvuka i skladnosti do krešenda i omamljuju�e snage, da bi se prelila u svako srce, podigla svaku dušu baš na njenoj frekvenciji, pokrenula svako tijelo baš u njegovom ritmu...i postala predivna komunikacija s Bogom i svih sudionika me�usobno.


Dragica Pongrac i Tatjana Belaj ispred hrvatskog plakata

Greškom u komunikaciji nisam ranije znala da treba napraviti plakat o SMD-u u Hrvatskoj, stoga sam izuzetno ponosna na improvizirani koji je nastao od svega što sam mogla prona�i u svojoj ku�i, neposredno prije polaska (od slike našeg Nacionalnog odbora, slike Jasnine torte za evaluaciju Gvajane i karte Hrvatske koju je donijela Marija, Jacquelinine kartoline s ribicom iz koje ispada „harmonika“ sli�ica s Raba, izvu�enih detalja drugih razglednica primljenih ovog ljeta s našeg mora i turisti�kih materijala - kreativno poslo�enih i koloristi�no skladno ukomponiranih - na skupu  proglašen najljepšim!

Hrvati su ve� poznati i ponosni na svoju kreativnost (ljepši izraz za improvizaciju) koja se �esto razvije upravo onda kad pripreme nisu temeljite ili kada se �ovjek na�e u neo�ekivanim okolnostima. Tako je bilo i na ve�eri nazvanoj: Festival naroda gdje su pozivane grupa po grupa iz razli�itih zemalja da predstave nešto specifi�no i tradicionalno kroz pjesmu i ples...  Nas nitko nije spominjao i osjetila sam da nisu ra�unali s nama, a �eljela sam predstaviti i našu zemlju i nas u najljepšem svjetlu pa sam zamolila Astrid da nas ubaci. Tatjana i ja smo dogovorile da ka�em nešto o nama pa sam po nadahnu�u rekla da je Hrvatska mala, ali izuzetno lijepa zemlja za koju volimo re�i: da ju je Bog stvorio za svoj odmor sedmoga dana zbog svih bogatstava i raznolikosti što osje�aju i sve brojniji turisti... a onda smo pozvale sve da ustanu, pjevaju i plešu s nama „�iri biri bella, Mare moja...“, nakon što smo im objasnile o �emu se u pjesmi radi, kako idu kitice i kako se pleše. Pjevale smo uz pokrete i pokazivale: umjesto vesla - ru�ice, jarbola - no�ice (Tatjanine kratke i sna�ne i moje duge i vitke) i umjesto jedara - suknjice kojima smo tako zamamno njihale da su svi sudionici, pa i oni najstariji, oponašali pokrete, smiju�i se ponavljali: cici mici ili �iri �iri , što se uz veliko odobravanje, �estitke i smijeh �ulo i slijede�i dan gdje god bismo se pojavile... Rado su se sladili našim slatkišima i bilo nam je drago što su i materijali razgrabljeni pa ih nismo uzalud, onako teške nosile.

Uz nas uvijek ide i naš nogomet pa smo išli na cjelodnevno razgledavanje Londona baš onaj dan kad je Hrvatska igrala protiv Engleske i na svakom koraku susretali naše „kockice“, a nakon što smo se nas dvije slikale s nekoliko grupica i ostali sudionici su nas upozoravali „gdje još ima naših“! Najljepše je ipak bilo to što je ve�ina navijala za Hrvatsku, �ele�i da jedna mala zemlja, bar u ne�em nadmaši „tog bahatog svjetskog diva“ kako su mnogi govorili. Moja prognoza - 3 : 1 za Hrvatsku, bila je predmet šale drugi dan, jer bilo je 1, ali Englezima, a nama �ak 5!

Jedini problem nastao je kad smo pozvani na sastanak s predsjednicom Engleske kao organizatora, predsjednicom Europe i svijeta, te otkrili da je predstavnica Srbije ve� lobirala kod njih, donijela sa sobom kartu Jugoslavije i objašnjavala da je ta zajednica „po prirodi“ nu�na i �eljela da se organizira jedno okupljanje svih bivših republika (tri dana idu�eg rujna) i predlo�ila da „JA“!!! organiziram skup, jer kao „u Zagreb svi mogu do�i bez viza i on je svima dostupan pa bi to bilo najbolje“! Nije bila re�ena svrha tog okupljanja, ali je bilo o�ito koliko je pripremila naše predsjednice koje nedovoljno znaju i koje su pristale misle�i da svima nama �ine uslugu ako plate put i daju svoje pokroviteljstvo. Bile su zbunjene i osje�ale se izmanipulirano i predstavnice Slovenije i Makedonije, a mo�ete misliti kako je bilo meni koju nije ništa pitala, ali mi je htjela uvaliti organizaciju ne�ega što nitko drugi osim nje ne �eli i �emu nitko ne vidi pozitivan cilj i smisao. Naše su „vode�e �ene“ ipak pokazale veliku mudrost i vrlo lijepo drugi dan objavile da odustaju od te ideje i kako je najva�nije da nešto raste prirodno: odozdo od korijena - pa ako jednom ljudi po�ele i zatra�e sli�nu pomo� one �e rado podr�ati, ali nema smisla „odozgo“ išta nametati...
 
Bilo je još mnogo zgodnih pojedina�nih osobnih susreta od kojih �u spomenuti samo tri... Jedna od predstavnica Makedonije je Hrvatica rodom iz okoline Splita (a udajom postala „Makedonsko devoj�e“, što su pjevale kao svoj doprinos na festivalu naroda) i stalno je �eljela biti za stolom s nama i po nekoliko puta nam rekla „Dobar tek“ samo da bi i ona dobila „Dobar tek“ na svom materinjem jeziku. Na obilasku Londona jedna od organizatorica je primijetila da teško hodam i šepam pa mi diskretno ponudila da me povede kra�im putem, što sam sa zahvalnoš�u prihvatila, još me po�astila kavom i lijepo smo se napri�ale dok je grupa stigla na dogovoreno mjesto, a tre�e „pri�e“ �u se zauvijek sje�ati: Jedna obla i meka crnkinja stalno me grlila �ude�i se boji mojih o�iju i ponavljaju�i da takvo plavetnilo ima samo nebo i da ja sigurno i u mraku „svijetlim“, a onda me puna sa�aljenja „dragala po bolesnom kuku“ govore�i da ima „ruke koje lije�e“ pa �e me prestati boljeti...

�eljela sam svima pribli�iti bar malo tog ozra�ja i bit �e mi drago ako je svatko našao bar malu crticu sebi zanimljivu. �ao mi je što nemam slika jer kolegica još ništa nije poslala pa prila�em samo ove dvije dobivene iz Engleske“

Uz srda�an pozdrav,
za portal: vaša Karla-Dragica Pongrac

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.