Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Svjetski molitveni dan - Hrvatska

Moto Svjetskog molitvenog dana je:
„Informirati se i moliti te molitveno djelovati“

Svjetski molitveni dan je me�unarodni, krš�anski ekumenski pokret �ena koje se na poseban na�in susre�u i ujedinjuju jednom godišnje, svakoga prvog petka u o�ujku. Jednom godišnje okuplja krš�ane cijelog svijeta na molitvu, koju pripremaju �ene svih kontinenata, rasa, naroda, kultura i krš�anskih denominacija. �enska djelatna ljubav, kreativnost i sebedarje namijenjena je svima koji �ive u odre�enom okru�enju, a cilj molitve i humanitarnog djelovanja je pridonijeti miru i pravednosti u svijetu. To je najve�a krš�anska inicijativa u svijetu koja okuplja više od 170 zemalja, da bi nas potakla na djelovanje, solidarnost i zajedništvo temeljeno na molitvi, ljubavi prema svakom �ovjeku i poštovanju bez predrasuda. Samo dobro poznavanje donosi i razumijevanje stoga molitvu i sve aktivnosti vezane uz glavni godišnji susret – svake godine priprema neka druga zemlja, upoznaju�i sve ostale s prilikama u kojima �ive njihovi stanovnici, poviješ�u, kulturnim, etni�kim i umjetni�kim blagom, ali i najve�im problemima: socijalnim, prosvjetnim i eti�kim potrebama. Molitveni susret se temelji na svetopisamskim tekstovima, a �enski odbor koji je osmišljava uklju�uje pomo� i suradnju svih stanovnika jer predla�e i umjetni�ke, glazbene, scenske i humanitarne aktivnosti, da bi prisutni na molitvi u svim ostalim zemljama dobili cjelovit uvid i upoznali zemlju koja te godine organizira molitvu i kojoj su namijenjeni svi molitveni i djelatni plodovi onih koji sudjeluju širom svijeta. U sklopu molitve prikupljaju se dobrovoljni prilozi. Ve�ina prikupljenog novca širom svijeta, šalje se zemlji organizatoru i �enama koje su osmislile molitvu, a njime se podupiru razli�iti obrazovni projekti, projekti promicanja kulture, poboljšanja socijalne i zdravstvene skrbi, te podizanju kvalitete polo�aja �ena u društvu.

Povijest
Prvi se po�eci bilje�e 1812. godine kada su se �ene razli�itih crkava i crkvenih zajednica, te raznih asocijacija SAD-a po�ele okupljati na molitvu za misije u zemlji i svijetu.

1887. godine Mary Ellen James pokre�e prezbiterijanske crkve SAD-a na godišnju molitvu i prikupljanje priloga za misije, a ve� 1888. sastaju se �ene SAD-e sa �enama Irske, Velike Britanije i Kanade da bi osnovale Svjetski odbor �ena, obvezuju�i se na molitvu u solidarnosti sa �enama Australije i Afrike.  

1927. godine ustanovljen je Svjetski molitveni dan u sadašnjem obliku s unaprijed utvr�enim odr�avanjem svakog prvog petka u o�ujku, u svim zemljama svijeta.

1930. godine Helen Kim, metodistkinja iz Koreje napisala je prvi molitveni obrazac koji je postavio okvire i standarde molitve kakvu danas poznajemo. Tada se molilo u 33 zemlje, danas u 170 zemalja, a taj broj i dalje raste. �ene iz Katoli�ke crkve pridru�ile su se SMD-u nakon II. Vatikanskog koncila i od tada ravnopravno dijele odgovorne uloge sa sestrama iz protestantskih i pravoslavnih Crkava. 

Organizacija
Svake �etiri godine odr�ava se me�unarodni susret predstavnica iz cijeloga svijeta. Na tom se sastanku bira Izvršni odbor sa po dvije predstavnice iz svake od osam regija: Afrike, Azije, Kariba, Evrope, Ju�ne Amerike, Srednjeg istoka, Sjeverne Amerike i Pacifika. Biraju se nove teme za molitvu i nacionalni odbori koji �e u sljede�em razdoblju pisati molitveni obrazac za cijeli svijet. Predstavlja se i financijsko izvješ�e za proteklo razdoblje. Svaka regija predstavlja svoja kulturna bogatstva i svoje potrebe i u molitvenom ozra�ju primaju se nove spoznaje o potrebnim  aktivnostima, sklapaju se nova poznanstva i utvr�uju stara, nastaje raspolo�enje zajedništva i svijest o snazi koju ono daje, razvija osobna i zajedni�ka savjest o va�nosti molitve i djelatnog pomaganja, solidarnosti i zajedništva na svim razinama.

Svake dvije godine odr�avaju se susreti na regionalnoj razini kako bi se pokret obnavljao i širio u specifi�nim okolnostima odre�ene regije.

Eileen King, katolkinja, izvršna je direktorica Ureda Svjetskog molitvenog dana u New Yorku, svoj je �ivot posvetila slu�enju u SMD-u, u�iva veliki ugled i ljubav �lanica SMD-a, a najviše je pridonijela širenju SMD-a i njegovu utjecaju na ispravljanje socijalnih nepravdi u svijetu.

Zaštitni znak
Nacionalni odbor Irske još je 1982. ponudio logo koji je prihva�en od svih i od tada slu�beno predstavlja SMD u svijetu.

U centru je kri�, a  tvore ga �etiri stilizirane figure koje kle�e i mole. Ujedno tvore �etiri strelice koje ukazuju na centar dolaze�i iz daleka sa svih �etiri strane svijeta. Sve se ujedinjuju u krugu koji predstavlja Svijet zagrljen Bo�jom ljubavlju.

Svjetski molitveni dan u Hrvatskoj 
Svjetski molitveni dan je prisutan u Hrvatskoj ve� dvanaest godina. Od 1998. godine odr�ava se u Zagrebu i Osijeku, pridr�ili su se Vukovar i Bjelovar, a postoji interes i u drugim hrvatskim mjestima. Godine 2006. osnovan je Nacionalni odbor: Svjetski molitveni dan – Hrvatska,  �ije su �lanice �ene iz raznih krajeva Hrvatske, iz mnogih krš�anskih zajednica :Katoli�ke  crkve, Baptisti�ke, Pravoslavne, Evangeli�ke, Evan�eosko-pentekostne i Kristove crkve. SMD-HR se svake godine odr�ava u drugoj crkvenoj zajednici. Svjetski nam odbor svake godine šalje materijale koje uvijek pripremaju nacionalni odbori iz druge zemlje, a sve naše aktivnosti i molitve upu�ujemo zemlji organizatoru za njihove hunanitarne, edukativne i ekološke programe, što �ini posebno zajedništvo širom svijeta i utjelovljuje poziv Isusa Krista da „svi budu jedno“. Stoga pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridru�e u molitvi i mnoštvu iznena�enja koja pripremamo za  Svjetski molitveni dan, svake godine. Specifi�nost SMD-HR je dobra me�ureligijska suradnja koja u nekim posebnim situacijama, osobito humanitarnim, povezuje SMD  s drugim svjetskim religijama, udrugama i asocijacijama sa sli�nim ciljevima.

Do sada odr�ane molitve:
1998. - „TKO JE MOJ BLI�NJI“ - Madagaskar
1999. - „NJE�NI BO�JI DODIR“ - Venezuela
2000. - „TALITA KUM – DJEVOJKO USTANI“ - Indonezija
2001. - „U�imo jedne od drugih i djelujemo zajedno“ - Samoa
2002. - „NA POMIRENJE IZAZVANE“ - Rumunjska
2003. - „DUŠE SVETI ISPUNI NAS“ - Libanon
2004. - „ �ENE U VJERI OBLIKUJU BUDU�NOST“ - Panama
2005. – „NEKA NAŠA SVJETLOST SVIJETLI“ - Poljska
2006. – „ZNAKOVI VREMENA“ - Ju�no afri�ka republika
2007. – „“UJEDINJENI U ŠATORU BO�JEM“ - Paragvaj
2008. – „BO�JA mudrost daruje novo razumijevanje“ - Gvajana
2009. – „Mnogo nas je,ali jedno smo u Kristu“ - Papua nova Gvineja

Ciljevi:
- poticanje ekumenizma i zajedništva svih krš�anskih denominacija u Hrvatskoj
- Osobnim i zajedni�kim djelovanjem pridonijeti miru i pravednosti u svijetu
- uz upoznavanje i razumijevanje pomo�i �enama u najnerazvijenijim dijelovima svijeta
- poticanje i promicanje ekumenskih programa  i projekata
- unapre�ivanje suradnje sukladno pravilima SMD-a i razvoju ekumenizma u svijetu

U svrhu ostvarenja ciljeva SMD obavlja razli�ite djelatnosti:
- poti�e i poma�e �ene u njihovu stru�nom usavršavanju i profesionalnom napredovanju te u borbi za ljudska prava
- sura�uje s nadle�nim dr�avnim tijelima u vjerskim pitanjima
- Organizira molitve, savjetovanja, predavanja i druga okupljanja kojima je cilj omogu�avanje kontinuiranog promicanja ekumenskih na�ela i poboljšanje polo�aja �ena u Republici Hrvatskoj i svijetu
- suradnja s visokoškolskim i znanstvenim institucijama u Crkvi i društvu u provedbi ekumenskih projekata u pra�enju, evaluaciji i unapre�enju ekumenizma i me�ureligijskog dijaloga
- izdavanje publikacija
- aktivno sudjelovanje u aktivnostima civilnog društva
- sudjelovanje u radu me�unarodnog foruma SMD-a

Svjetski molitveni dan poziva sve ljude da se okupljanjem na molitvu u svojim zemljama ujedinjuju s ljudima cijelog svijeta njeguju�i zajedništvo slu�enja i pomaganja svima: djeci, odraslima, muškarcima i �enama.

Po Svjetskom molitvenom danu �ene poti�u sebe i cijelo društvo na osvješ�ivanje veli�ine i raznolikosti svijeta koji nas okru�uje te da iza�emo iz izolacije i aktivno se uklju�imo u pozitivne svjetske pokrete. Oboga�ujemo se iskustvom vjere drugih krš�ana iz razli�itih kultura i naroda. Poti�emo se me�usobno da postajemo svjesne svojih darova i potaknute njima uspješnije se uklju�ujemo u društvo unose�i �ensku dimenziju djelatne ljubavi. Baš onu svestranu sposobnost �ena da njeguju�i svoje bli�nje u obitelji,upravljaju�i i brinu�i se za sve njihove �ivotne potrebe -  osim stru�nih i društvenih uspjeha razvijaju i osobne kvalitete i postaju od vode�ih znanstvenica, politi�arki i profesionalnih djelatnica na svim razinama i najbli�e u podizanju kvalitete �ivota svakoj osobi u svom okru�enju. Spretne  organizatorice sa svim vještinama da se ideje provedu u �ivot, da se �ivot oplemeni i da se djeluje baš tamo gdje je pomo� i zajedništvo najpotrebnije.

 

Svjetski molitveni dan – Hrvatska

Sjedište: Zagreb, Zlatarska 21
Dragica Pongrac,predsjednica NO
Telefon:+385(0)91 5721790
e-mail: karla zg.t-com.hr
Web adresa: http://wdphrvatska.comli.com

 

*****

Sutra na portalu:

Susret Svjetskog molitvenog dana u Londonu
Tema: Snaga za danas i nada za sutra

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.