Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

INDIGO DJECA
Boris - dje�ak koji je �ivio na Marsu

Slu�aj dje�aka koji posjeduje nesvakidašnje sposobnosti i znanje koje navodno crpi iz bivšeg �ivota na Marsu i komunikacije s vanzemaljskom inteligencijom, zaintrigirao je rusku javnost i medije te postao fenomen o kojem se sve više govori izvan granica Rusije.

O fenomenu "indigo djece" posljednjih godina sve se više progovara, no malo je konkretnih primjera i pri�a u medijima koji bi ih tako pribli�ili javnosti. Jedan od tih rijetkih primjera je ruski dje�ak Boris Kipriyanovich iz grada �irnovsk u regiji Volgograd.

Boriska je ro�en 11. sije�nja 1996. godine, a od najranijih dana dje�ak se bitno razlikovao od ostale djece, što je ubrzo nakon ro�enja prva zamijetila njegova majka koja je po zanimanju lije�nica. Njoj nisu promakle mnoge neobi�ne okolnosti vezane uz vlastito dijete. Prva se dogodila samo 15 dana nakon ro�enja kada su roditelji ustanovili kako je dje�ak sam sposoban uspravno dr�ati glavu. �etiri mjeseca nakon poroda po�eo je razgovijetno izgovarati prve rije�i, a poslije godinu dana �itao je novinske naslove bez ikakvih poteško�a. S dvije godine nau�io je osnove crtanja, a šest mjeseci kasnije savladao je osnove slikanja.

U to vrijeme roditelji su ga upisali u lokalni vrti� gdje su odgojitelji odmah uo�ili izvanredne sposobnosti neobi�nog dje�aka poput velike memorije, razvijenih jezi�nih vještina i vokabulara te dosjetljivosti koja je uvelike odudarala od prosje�ne razvijenosti njegovih vršnjaka.

Iako su roditelji i odgojitelji svakodnevno radili s djetetom, njegovo znanje premašivalo je granice spoznaje svih koji ga okru�uju. Roditelji su ve� godinama svjedoci Borisove misteriozne komunikacije s onostranim koju dje�ak uspostavlja sjede�i u lotus polo�aju pri �emu komunicira s nevidljivim. Zanimljiva su i redovita hodo�aš�a na obli�nje gorje Medvedetskaya Gryada koje Boris posje�uje od �etvrte godine kako bi se, prema vlastitim tvrdnjama, "napunio" energijom.

Boris je od druge godine preokupiran tehnologijom, svemirom i �ivotom u njemu. Uvjeren je kako je prije mnogo godina �ivio na Marsu i bio pripadnik davno izumrle civilizacije koja je poznata pod nazivom Lemurija. Pripadnici lemurijske civilizacije �ivjeli su pod  površinom na Marsu te su �esto odlazili na ekspedicije na Zemlju, a Boriska vjeruje kako je jednim ekspedicijskim brodom i sam davno upravljao.

Odmalena je obi�avao satima govoriti o prošlom �ivotu, lemurijskoj civilizaciji i njezinom kraju koji je uzrokovala nemogu�nost spiritualnog ujedinjenja �lanova, opisuju�i pri tome nevjerojatne pojedinosti kao da se sve dogodilo prije samo nekoliko dana. Dje�ak je uvjeren kako i danas na Marsu pod zemljom i dalje obitavaju �iva bi�a iako je planet odavno izgubio atmosferu.

Potaknuta dje�akovim pri�ama, majka je Boriski kupila dvije knjige pisca Ernesta Muldasheva, koje je mladac prou�io do najsitnijih detalja. Rije� je o naslovima "U potrazi za gradom bogova" i "Od kud potje�emo?" u kojima se obra�uje tematika Lemurije koja je nestala prije 70 tisu�a godina. Prou�avaju�i bilješke o pradavnim civilizacijama, drevnim pagodama i piramidama, Boris je izjavio kako drevno znanje ne le�i ispod Keopsove piramide u Egiptu ve� ispod druge piramide koju arheolozi tek trebaju otkriti.

Iako to predvi�anje zvu�i fascinantno, dje�ak je objavio i drugo koje je zaprepastilo i uplašilo mnoge. Boris smatra kako �e se 2009. i 2013. godine dogoditi dvije velike katastrofe nakon naglog pomicanja zemljinih polova. Taj bi prirodni fenomen uspjeli pre�ivjeti samo rijetki.

Dok dje�akove izjave unose bojazan me�u puk, detaljni opisi tehnoloških dostignu�a izvanzemaljskih civilizacija intrigiraju znanstvenike i stru�njake koji prou�avaju NLO-e. Boriska do najsitnijih detalja opisuje konstrukcije svemirskih brodova i materijale koji se koriste za njihovu izradu. Na pitanje stru�njaka zašto letjelice koje ljudi šalju na Mars nikada ne uspiju sti�i do njegove površine, a da se ne sruše, odgovara kako Marsovci odašilju posebne signale koji uništavaju sve što se pribli�i njihovu planetu, a moglo bi sadr�avati tvari koje uzrokuju radijaciju.

Unato� roditeljskim strepnjama, mladog "Marsovca" okolina nije odbacila ve� su ga mnogi bez osu�ivanja prihvatili. Jedini problem s kojim se Boris susretao bilo je poha�anje nastave u javnoj školi jer je u�estalo prekidao nastavnike i "tuma�io" im gradivo koje su oni "neto�no" prenosili. Problem je riješen tako što su roditelji unajmili privatnog u�itelja i dje�aka ispisali iz redovite nastave.

Izvor: Ve�ernji list, autor: Tatjana Lisjak

 

***********************************************************

Dje�ak – genijalac (12) tvrdi da je �ivio na Marsu

Dje�ak Boris Kipriyanovich (12) indigo dijete iz Volgograda tvrdi da je �ivio na Marsu i predvidio je kraj svijeta od izme�u 2009. i 2013. godine

Roditelji su uvjereni da je on genijalac. �im je došao u vrti� tete su primjetile da je mali Boriska izrazito napredan. Roditelji su uvjereni da on informacije prima preko "misterioznih kanala" jer su ga nekoliko puta ulovili kako "komunicira s nekim".
- Ono što on zna mu nitko nikad nije rekao niti ga u�io o tome. Ponekad je znao samo sjesti i pri�ati o svemiru, planetama, pogotovo o Marsu i civilizacijama koje su nekad postojale - tvrde roditelji, a prenosi Pravda. Boriska je o svemiru prvi put progovorio s dvije godine, a u toj dobi izradio je svoj prvi svemirski brod.
- U jednom trenutku po�eo je pri�ati o civilizaciji Lemuria koja je odumrla jer se nisu htjeli duhovno razvijati - ka�e majka koja je kasnije otkrila da je Lemuria zaista postojala prije 70.000 godina. Kad ga je pitala otkud mu te informacije Boriska je kratko rekao: "Nije mi nitko rekao, to sam vidio".
Dje�ak je navodno prognozirao i kraj svijeta koji �e se dogoditi izme�u 2009. i 2013. godine, a prema njegovoj teoriji samo nekolicina ljudi �e pre�ivjeti katastrofu.
- Ne bojim se smrti jer mi �ivimo vje�no. Pre�ivio sam i katastrofu na Marsu gdje sam nekad �ivio i ljudi poput nas i dalje tamo borave. Gore se dogodio pravi nuklearni rat izme�u njih - govori Boriska.

Izvor: 24 sata.hr, autor: Adaleta Ko�i�

 

***********************************************************

 

Od poreme�aja u ponašanju do kreativaca sna�nog karaktera

Indigo djeca mijenjat �e svijet

Djeca kod koje se od najranije dobi pokazuju simptomi ADHD-a, autizma, depresije ili neuroze, tijekom godina se naj�eš�e profiliraju kao indigo djeca, odnosno osobe koje su vrlo osjetljive, izrazito sna�nog karaktera i osje�aja potrebe za promjenama u svijetu. Kako ka�e defektologinja, prof. Katica Buljan Herceg, gotovo 95 posto novoro�ene djece proteklih godina mogu se okarakterizirati kao indigo djeca, te im kao takvima treba pru�iti adekvatnu pomo�.

 

Komunikacijski poreme�aj
- Iako moram naglasiti kako nemaju sva indigo djeca poreme�aje u ponašanju, kao i da sva djeca s poreme�ajima u ponašanju nisu automatski indigo djeca, ona naj�eš�e bivaju prepoznata zbog komunikacijskih poreme�aja i poreme�aja socijalnog kontakta, koji uklju�uju cijelu lepezu razvojnih psihosomatskih poreme�aja. Neki od tih poreme�aju su ADHD, autizam, še�erna bolest ili pak nagli prestanak razvoja govornih vještina - objašnjava Buljan Herceg te dodaje kako indigo djeca nisu »rijetka vrsta« kojoj treba posebna pomo�, unato� tome što velik broj njih ima stvarne probleme u svakodnevnom �ivotu.
Naime, sve što dolazi kao problem vezan uz indigo djecu upu�eno je ljudima iz njihove okoline. Ona slove kao empati�ne osobe koje mogu lako detektirati ne�ije misli i osje�aje, dok se u isto vrijeme protive autoritetu i podlo�nosti.
- Najbolji primjer »simptoma« indigo djeteta je neutješan i glasan pla� novoro�en�eta koje osje�a negativne vibracije koje ga okru�uju, nerijetko povezne sa stresom i strahom njihovih majki i o�eva u nemogu�nosti da se nose s novim, roditeljskim obvezama - ka�e Buljan Herceg.

 

Nedostatak stru�njaka
No, indigovce se �esto smatra upravo »rijetkom vrstom« za što je velikim dijelom krivac naš školski i obrazovni sustav koji je zatvoren te komu, kako ka�e dr. Buljan Herceg, nedostaju stru�njaci, pedagozi i psiholozi koji bi imali sposobnost promatranja problema iz šire perspektive i bili u stanju prepoznati poruke koje šalje dijete i prilagoditi se djetetu.
- Iz mog iskustva, tijekom 20 godina rada, mogu re�i da su problemi vidljivi ve� u vrti�ima. Problemi se ubla�avaju zauzimanjem roditelja koji naj�eš�e preizravno guraju dijete na rad, upozoravaju i kontroliraju ga i dijete ne uspijeva izgraditi osobni odnos prema obvezama. A što dijete dalje prolazi kroz obrazovni sustav, to situacija postaje sve gora. U�enje na na�in kako je sada postavljeno u školama njima ne odgovara. Škole su pune nezadovoljnih nastavnika, neispunjena su o�ekivanja roditelja i to dovodi do frustracija. Treba pomo�i na na�in da se pomogne roditeljima, odgojiteljima, nastavnicima u konkretnim slu�ajevima nerazumijevanja, ispada i obostranih frustracija kako bi se smanjila napetost te kako bi takvo dijete moglo funkcionirati - ka�e Buljan Herceg.

 

Deset osobina indigo djece
* Dolaze u svijet s kraljevskim osje�ajem i �esto se tako i ponašaju.
* Imaju osje�aj da su zaslu�ili to što su na ovom svijetu i za�u�eni su kada drugi nemaju isti takav osje�aj.
* Nemaju problema s osje�ajem manje vrijednosti. Naprotiv, �esto roditeljima govore tko su.
* Imaju problema s apsolutnim autoritetom (autoritet bez objašnjenja ili izbora).
* Jednostavno odbijaju u�initi neke stvari, npr. �ekanje vrlo teško podnose.
* Nerviraju ih sustavi koji su orijentirani po nekim ritualima i ne zahtijevaju kreativnost.
* �esto primje�uju bolje na�ine izvo�enja nekih stvari, što ih �ini vrlo neprilagodljivim u bilo koji sustav.
* Izgledaju nedruštveni sve dok nisu sa svojima. Ako ne mogu na�i nikoga sli�nog oko sebe, izoliraju se i osje�aju kao da ne postoji nitko na svijetu tko ih razumije.
* Ne reagiraju na osje�aj krivnje i svi pokušaji da ih se na takav na�in disciplinira su uzaludni.
* Ne stide se re�i što im je potrebno.

Izvor: Novi list, autor:Ivana KUKI�

 

***********************************************************

 

Pod naslovom Indigo djeca nadarena su duhovnim znanjem o indigo djeci je pisao i Vjesnik. Vjesnikov vrlo interesantni �lanak pogledajte ovdje.
 

***********************************************************

 

Za �itatelje portala koji �ele više znati o ovoj misterioznoj temi evo jedan link na web-stranicu INDIGO KRISTALNI MOST gdje �e na�i još interesantnih podataka pod naslovom Boriska, Indigo dje�aku s Marsa.

Za portal prikupio i pripremio: zm

PS:

A što da mislimo o ovom??? Istina, fotomontaza ili slucajnost???:

Iluminati u Hrvatskoj ???

Illuminati church in Volosko, Croatia

 

ILLUMINATI HOTEL EXPOSED!! (in Croatia)

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.