Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

�ivot je pun slu�ajnosti. Ju�erašnji prilog o civilizaciji Maya pripremio sam prije par mjeseci, no bilo je aktualnijih priloga pa smo ga na portal stavili tek u no�i sa subote na nedjelju. Dvanaest  sati kasnije i Slobodna Dalmacija objavljuje prilog o civilizaciji Maya! I što je najinteresantnije u istom �lanku piše i o Indigo djeci, a upravo prilog o Indigo djeci imali smo namjeru objaviti danas. No pogledajmo prvo �lanak iz Slobodne Dalmacije, a prilog o Indigo djeci, sastavljen od nekoliko �lanaka objavljenih u hrvatskom tisku, pogledat �emo na portalu sutra. (zm)

Neriješeni misteriji: Sje�amo li se izumrlih civilizacija?

Drevni i mitski narodi davno su izumrli, no jesu li za sobom ostavili traga u našim sje�anjima i genima? Nekakva sje�anja �itave ljudske vrste na propast cijelih civilizacija su prili�no �esta. U svojim su ih u�enjima obilato iskorištavali i scijentolozi koji smatraju da mogu pojedinca tehnikom auditiranja vratiti u sje�anju do tzv. vatrenog zida.


Pisani jezik Maja

Prije tridesetak godina u Ulici Pariške komune u Beogradu sreo sam vrlo neobi�nog �ovjeka. Bio je doktor povijesti, ali ga je bolest, konkretno astma koja mu je oslabila i srce, zakovala za krevet. Rodom je bio iz Slavonskog Broda, a o�enio se u Beogradu. Još se sje�am jednog zapravo neva�nog detalja: tema njegova doktorata je bila nešto što je drasti�no odudaralo od onoga �ime se bavio sa straš�u istra�iva�a i �ovjeka koji je govorio nešto što je malo tko htio slušati.

Radilo se o povijesti radni�kog pokreta u kraju iz kojeg je došao, u 1941. godini. Ime mu je bilo dr. Ivan Kova�evi�, a tvrdio je da telepatski prima �itave knjige, slike, zbirke poezije i rje�nike nestalog naroda Maje! U današnje bi vrijeme, s obzirom na opsesiju koja vlada majanskim kalendarom koji bi nam trebao najaviti op�i lom 2012. godine, zasigurno stekao primjerenu slavu. No, tada nije bila rije� o Sudnjem danu, nego tvrdnji Kova�evi�a da su Maje kliznuli u neku drugu dimenziju iz koje mu se redovito javljaju, a izdiktirali su mu i rje�nik svog jezika pa je slijedilo �itavih 2000 stranica pjesništva na tom istom jeziku!

Koliko sam mogao površno vidjeti, radilo se o zvukovima koje su predstavljale rije�i zapisane našim slovima, a ne nekim ideogramima ili crte�ima. Pojedine su se rije�i u tekstu ponavljale, a moj mi je doma�in iste odmah i prevodio. Svakako je bilo teško zamisliti nekoga tko bi sve to mogao iskonstruirati iz svoje glave, a ponudio je i to�an crte� dijela Svemira u kojemu sada Maje �ive.

Nevjerojatno, ali je vo�en telepatskim signalima nacrtao njihova lica, �ak jednom prilikom prenio crte� iz, kako mi je rekao, “majanskog dje�jeg vrti�a”! Dok je le�ao u ku�nom ogrta�u dišu�i teško u ljetnim mjesecima, pojasnio mi je da sposobnost poput njegove ima jedan na 160 milijuna stanovnika Zemlje, a i to su mu rekli Maje. Jasno se sje�am da sam u jednom trenutku pomislio kako on nije jedini astmati�ar koji je imao �udnovate vizije i iskazivao neobi�ne talente.

Vjerovao sam da stalno oslabljeni dotok kisika u krv mijenja odnos tog elementa i ugljikova dioksida, što bi lako moglo proizvesti izmijenjena stanja svijesti. Kada sam mu to spomenuo, slo�io se sa mnom. Na krevetu ispred njega su bili deseci ispisanih stranica raznih u�enja, znanja i filozofije Maja koje nije mogao na�i u povijesnim knjigama, ali se zaklinjao da su do njega došle na najnevjerojatniji mogu�i na�in.


Tradicionalno zazivanje majanskog boga Kukulcana sa školjkom ispred piramide / EPA

Zvukovi koji ozdravljuju
Pitao sam ga mo�e li svoje majanske mentore iz druge dimenzije pitati i druge stvari, osim onih vezanih uz njihovu povijest i sudbinu. Dakako, odgovorio je spremno, oni vide sve što se doga�alo i doga�a se na našem planetu. Bila je to prilika za zamku. Precrtao sam neobjašnjene simbole iz jedne od najtajanstvenijih knjiga svih vremena, “Svete trinozofije”, koja se pripisuje legendarnom magu grofu St. Germaineu.

Jedino što je iz te knjige bilo jasno, ali i šokantno, bila je �injenica da je grof detaljno opisao svoje putovanje cijelim Sun�evim sustavom, to�no ustvrdio da je Zemlja gledana iz Svemira plava kugla s bijelom mrljama te da takvih kugli koje se vrte u prostoru ima podosta. Taj sam dio izostavio. Kova�evi�u je trebalo svega nekoliko dana da odgonetne o �emu se radi!
Alkemijske znakove i magijske simbole koje do tada nitko nije mogao sa sigurnoš�u protuma�iti, doktor je povijesti opisao kao zvukove kojima se mo�e ozdravljivati ili nanositi zlo, �ak je ispisao kako se to�no izgovaraju, a šlager je bio njegov komentar: “�udno, ali ve� je tada, dakle sredinom 18. stolje�a, netko znao da ima devet planeta u Sun�evu sistemu...” Bio sam impresioniran, a on je hladnokrvno ponudio da zatra�im još kakav odgovor od Maja, o kojima je govorio kao svojim prijateljima.

Prije nego što nas je �ivot razdvojio, pitao sam ga jedne ve�eri zna li kako �e završiti njegov �ivot na ovom planetu, o�ekuju�i zapravo da ka�e nešto o svom “prijelazu” u tu neku drugu dimenziju. Nakon oklijevanja je rekao da su mu Maje poru�ili da �e umrijeti od zatajenja srca u 89. godini starosti. Tek �u igrom slu�aja mnogo godina poslije �uti da je umro ranije i od karcinoma plu�a.


Jan Eric Sigdell

Za vrijeme svojih najranijih sudjelovanja na presti�nim konferencijama o neortodoksnim znanstvenim disciplinama, Basler Psi Tage, u istoimenom švicarskom farmaceutskom središtu, sreo sam Jana Erica Sigdella. Rije� je o tvorcu ponešto kontroverzne i osporavane metode nehipnoti�ke regresije u prošle �ivote koja je ubrzo postala popularna diljem svijeta. Rekao mi je da je na sje�anja na prošle egzistencije nabasao kroz terapiju osoba sa psihi�kim tegobama �ije se porijeklo nije moglo utvrditi standardnom psihoterapijom.

Zaredali su poslije autori poput Valiereove, Nethertona i drugih koji su još više zaoštrili sukob sa znanoš�u koja je uporno odbijala i samu pomisao na sje�anje na prošle �ivote. Kada sam Sigdella pitao je li imao kakva bizarna iskustva sa svojim klijentima, odgovorio je da su se neki “sjetili” prošlih egzistencija na drugim planetima, a u tom je kontekstu spomenuo Sirius.
Zgodno je da se našao jedan sudionik istog skupa koji je ritualni ples i odje�u plemena Dogona te njihova neobi�na znanja o planetima koje je nemogu�e vidjeti golim okom sa Zemlje protuma�io upravo na takav na�in. Sje�anje je dolazilo iz prošlog �ivota. Dakako, osim što je zabavna, ova teza nema nikakva uporišta u logici niti je se mo�e ozbiljno razmatrati.
Nekakva sje�anja �itave ljudske vrste na propast cijelih civilizacija su prili�no �esta. U svojim su ih u�enjima obilato iskorištavali i scijentolozi koji smatraju da mogu pojedinca tehnikom auditiranja vratiti u sje�anju do tzv. vatrenog zida. Ispitanik se nakon iscrpljuju�ih mentalnih vje�bi sje�a samo vatre, a to se tuma�i traumom koja je ostala pohranjena na razinama koje na Istoku zovu akashom.

To se navodno izumiranje prethodne civilizacije odvijalo prije 75.000 godina, a sje�anje je ostalo u dubinama našeg kolektivnog nesvjesnog, da bi ponekad izbijalo na površinu u ekstremnim uvjetima kakve su tzv. dijaneti�ke vje�be kontroverzne Scijentološke crkve.


Dresdenski kodeks - ostatak majanske pismenosti / R

Indigo djeca
Kvazireligijsko vjerovanje vezano uz napredne duše koje se �ele probiti u ljudska tijela jest ono o postojanju tzv. indigo djece. Jer, neka od njih od malih nogu pokazuju znanja koja nisu primila u ovom �ivotu, a nerijetko imaju izvanredno visoku inteligenciju. Koja im mo�e i zasmetati zbog te�e prilagodbe u svijetu koji je ispod njihove duhovne razine, kako to vjeruju neki. No, da bi se shvatilo djelovanje evolucije kroz genetske mutacije u svrhu dobivanja boljih jedinki, nisu potrebni misti�ni obrasci.

Neusporedivo ja�i dotok informacija i zahtjevi današnjih ljudi pomi�u granice dobi sve više u smjeru sazrijevanja koje je ubrzano, pa ra�anje sve više genijalne djece ima logi�no tuma�enje. Na�alost, nerijetko je koncept indigo djece dobar izgovor roditeljima �ija djeca zapravo pate od poreme�aja hiperaktivnosti, ADHD. Dakle, radi se o sivom podru�ju izme�u genijalnosti zbog naslije�enih osobina i patologije koju svakako treba podvrgnuti medicinskom tretmanu.


Primjerak Svete Trinozofije

Entuzijasti koji vjeruju u postojanje propalih civilizacija koje na neki na�in odašilju informacije o svom postojanju i danas, naj�eš�e spominju Atlantidu, Lemuriju i kontinent Mu. Prvi je mit nastao nakon što je Platon spomenuo “kontinent iza Herkulovih stupova” (iza Gibraltarskih vrata, u Atlantiku, op.a.) za koji je �uo od egipatskih sve�enika. Drugih pravih dokaza nije bilo. Lemurija je proizvod legende koja se temelji na superrasi koja je nestala da bi se jednom vratila i poboljšala ono što se naziva ljudskim genofondom.

Ugledni ruski oftalmolog dr. Ernst Muldašev u svojoj knjizi �ak tvrdi da se uz pomo� mongolskih budisti�kih sve�enika uspio probiti u podzemne špilje u kojima u meditaciji �ive �ovjekoliki Lemurijanci u stanju duboke meditacije i suspenzije �ivotnih funkcija. Da bi jednom �ovje�anstvu uo�i propasti usko�ili u pomo�, me�u ostalim i svojim superiornim genima. I kontinent Mu je golemi otok u azijskim morima koji je potonuo u strašnoj kataklizmi, a bilje�e ga neki lamaisti�ki spisi s Tibeta. Opisi su, me�utim, prili�no magloviti i nije sasvim jasno radi li se o fizi�kom kontinentu ili kopiji koja se nalazi na tzv. astralnim razinama.

U jednom se svi sla�u: svim je narodima imanentan mit o propasti, potopu ili nekoj drugoj univerzalnoj katastrofi. No, samo oni smjeliji pokušavaju dokazati da iz tih vremena i od tih civilizacija poruke sti�u još i danas.
 

Izvor: Slobodna Dalmacija, 23.08.2009. | 12:23,  piše Drago Ple�ko

Za portal odabrao i pripremio: zm

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.