Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

ZADNJE UTO�IŠTE
U Africi se albino populacija lovi i komada

U svijetu postoji prosje�no jedan albino na 20.000 ljudi. U Africi je jedan na 5.000, a njihovi dijelovi tijela i krv su vrijedna roba.

U Africi se albino populacija lovi i komada

Udaljeni otok Ukerewe, dva dana udaljen od glavnog grada Tanzanije, i nekoliko sati plovidbe Viktorijinim jezerom, postao je jedino sklonište za afri�ko albino stanovništvo, koje na otoku mo�e �ivjeti u relativnoj sigurnosti.

Afri�ku populaciju bijele ko�e, znane i kao "duhove", naime, izlovljavaju njihovi sunarodnjaci, te im uzimaju dijelove tijela, vjeruju�i da �e njima poja�ati u�inke rituala crne magije.
Osim na otoku, u ostatku Crnog kontinenta, piše britanski Independent, ubijanja se nastavljaju. Samo prošlog tjedna, u Tanzaniji su ubijena još dva albina. Elizabeth Hussein je jedna od dvoje, a 13-godišnjakinja je isje�ena na komade ma�etama. Ezekiel John, star 47 godina je ustrijeljen, te su mu odsje�ene ruke i noge.

Broj ubijenih u nešto više od godinu dana popeo se na 35.

Mineral u ribama �ini ljude "duhovima"?
Navodno ubojstva izvode brojni vra�evi koji tvrde da mogu u�initi ljude bogatima koriste�i udove i krv ljudi bijele ko�e. U nekim podru�jima albino djeca idu u školu pod pri�uvom tjelesnih �uvara, neka uop�e ne izlaze iz ku�e, a rodbina umrlih zatrpava tijela svojih voljenih teškim kamenjem kako si odvratili plja�kaše grobova.

Na Ukereweu se nalazi najve�a koncentracija albino osoba na cijelom kontinentu. Nitko ne zna zašto je to tako, jer nisu svi zerui ("duhovi" na svahiliu) doseljenici, a pu�anstvo vjeruje da postoji nepoznati mineral u ribama na kojima otok pre�ivljava, a koji uzrokuje da majke više no igdje drugdje, ra�aju bijelu djecu.

No u Tanzaniji, koja se prote�e od isto�ne obale Afrike, ispod ekvatora, do velikog Viktorijinog jezera, pet je puta više vjerojatnije da �e majka roditi albino dijete. Procjene broja "duhova" u Tanzaniji kre�e se �ak oko 200 tisu�a ljudi. To�an broj je teško odrediti, jer neke obitelji skrivaju svoju djecu u strahu od stigme koju �e cijela obitelj nositi uz albino dijete.

U Africi albinizam najbrojniji
Nesre�i albina u Africi pridonosi i needuciranost o stvarnoj naravi stanja, a albino djecu se nerijetko tjera da rade pod vru�im afri�kim suncem, što �esto rezultira u�asnim ošte�enjima ko�e, koja nema na�ina da se obrani od sun�eva zra�enja, a ponekad i smr�u.
U svijetu, samo jedna osoba, od prosje�no 20 tisu�a ljudi, ima neki oblik albinizma. U Danskoj je taj broj jedan �ovjek na 60 tisu�a ljudi. U Africi postoji jedan albino �ovjek na 5.000.
Najviše zabrinjavaju�a �injenica je ipak to da se u zadnje vrijeme sve rje�e koristi nadimak zeru. Sada se albino osobe po�inje nazivati "novac". Albino populacija u Africi dakle, postaje vrlo vrijedna sirovina.

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.