Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Zadar je imao sveu�ilište 300 godina prije nego Zagreb

Neshvatljiv je odnos hrvatskih intelektualca, ali i �itave javnosti koja ne �eli uva�iti povijesnu �injenicu da je u Zadru bila prva visokoškolska ustanova i to 300 godina prije nego su Isusovci u Zagrebu osnovali akademiju koja se vodi kao za�etak zagreba�kog sveu�ilišta.

Izrekao je to s puno gor�inedr. Stjepan Krasi�, dominikanac i profesor na Papinskom sveu�ilištu u Rimu, 12 godina nakon što je objavio epohalno otkri�e o osnivanju Generalnog u�ilišta u Zadru 1396. godine.

Prvo hrvatsko sveu�ilište pokrenuli su Dominikanci, osnovano je odlukom tadašnjeg Pape, a pohodili su ga studenti uglavnom iz Italije, Poljske, �eške te su na njemu sticali diplomu, magisterij i doktorat iz filozofije i teologije koje je potvr�ivao Senat Mleta�ke republike.

Unato� velikom istra�iva�kom poduhvatu kojeg je dokumentirao u knjizi od tisu�u stranica dr. Krasi� upozorava kako do danas nije izašla niti jedna stru�na recenzija njegova djela.

– Iako sam iz temelja izmijenio dotadašnja saznanja o povijesti visokog školstva na hrvatskom tlu, kod nas se i dalje uzima da je prvo sveu�ilište osnovano u Zagrebu, istaknuo je dr. Krasi� na predstavljanju nove knjige u kojoj je na engleskom jeziku sa�eo povijest zadarskog sveu�ilišta do Napoleonske vlasti 1807. koja ga je ugasila i sjedište sveu�ilišta pretvorila u konjušnicu.

Tim povodom dr. Krasi� je rekao kako više ne�e šutjeti na o�ito prešu�ivanje povijesnih �injenica koje je istra�io i potvrdio sada i novim dokumentima u knjizi koja govori o zna�aju zadarskog sveu�ilišta.

– Kada sam objavio prvu knjigu jedan je europarlamentarac savjetovala tadašnjem ministru znanosti da se to otkri�e objavi na engleskom jeziku kako bi na putu prema EU, ta Europa shvatila da smo bili ravnopravni dio europske kulture još u srednjem vijeku. Ali taj ministar, koji je obe�ao nikad se nije niti odgovorio na moj dopis, a niti na pozive plemenitog parlamentarca koji nam je nudio pomo�, podsjetio je dr. Krasi�.

On je još jednom odgovorio na elementarni prigovor koji se odnosi na sam naziv te ustanove Generalno u�ilište, kazavši kako su sva va�nija sveu�ilišta u Europi nosila taj naziv, uklju�uju�i Bolognu i Pariz jer je to zna�ilo da je uspostavljen odlukom Pape ili cara.

– Sveu�ilište je bilo otvorenog tipa i imalo je me�unarodni karakter i ugled. Sve to, uklju�uju�i ime prvog studenta koji je s praškog sveu�ilišta poslan u Zadar, dokazujem u svojim knjigama, ali nekima nije drago što se ta knjiga pojavila, ustvrdio je dr. Krasi� na zadarskoj promociji.

Rektor zadarskog sveu�ilišta dr. Ante Ugleši� izrazio je uvjerenje kako �e Krasi�eva knjiga na engleskom jeziku pridonijeti me�unarodnoj afirmaciji zadarskog visokog školstva.
Program Generalnog u�ilišta u Zadru napravljen je po uzoru na tadašnje pariško sveu�ilište, a tek nakon 18 do 28 godina studiranja i aktivnog predavanja, oko 50-te godine mogao se ste�i doktorat u Zadru, naveo jedr. Stjepo Obad jednu od povijesnih �injenica koju je otkrio prof. Krasi�, koji ima dva doktorata i po�asni doktorat Sveu�ilišta u Zadru.

Izvor: Slobodna Dalmacija,
Dijana Mijatovi�/EPEHA,
foto: Jure Miškovi�/cropix 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.