Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

�ivotni maraton oca i sina

 

Kada se u Bostonu odr�ava najstariji godišnji maraton, apsolutne zvijezde na njemu su otac i sin, Dick i paralizirani Rick Hoyt.

Doktori su kazali kako nade za normalan �ivot Rick Hoyt nema, otac Dick usprotivio se tome i na potpuno raspolaganje svom sinu stavio najviše što ima – sebe

Mo�e li se odrediti koliko jedan roditelj voli svoje dijete? Postoji li mogu�nost da se ta ljubav izmjeri? �esto se mo�e nai�i na dijete koje u svojoj jednostavnosti na upit roditelja koliko ga voli, �esto odgovara: “Do tunta i meteta (sunca i mjeseca)”, ili u svom odgovoru spomene pokoju sli�nu asocijaciju ne�eg velikog, golemog, za njihove malene o�i nemjerljivog... Isto tako je i kod svakog normalnog roditelja. Njihova ljubav ne poznaje ama baš nikakve granice i jedino joj parirati mo�e beskona�nost svemira.

Dick i Rick Hoyt su otac i sin, mo�emo kazati da su i mom�ad, iz Massachusettsa, i njih dvojica se natje�u u raznim maratonskim utrkama. Ako nisu na tom brutalnom ispitu izdr�ljivosti, mo�e ih se na�i na još nemilosrdnijem testu ljudskih granica - triatlonu. Jednom su prilikom skupa poprijeko prošli Sjevernu Ameriku - cijelih 6011 kilometara. Samo po sebi, to su impozantna postignu�a, no ono zbog �ega svakome ‘zapne knedla’ u grlu jest �injenica da Rick niti mo�e hodati, niti govoriti.

Spasti�ni kvadriplegi�ar
Naime, posljednjih 25 godina, Dick, koji je napunio 68 godina, je gurao, vukao i nosio svog sina Ricka do više od stotinu ciljnih ravnina na maratonima i triatlonima. Kada Dick tr�i, njegov sin je u kolicima koja po�rtvovni otac gura ispred sebe.

Napravljena je i posebni bicikl koji omogu�uje Dicku voziti sina, a kada Dick pliva, Rick se nalazi u omanjem, ali teškom i �vrstom brodi�u koji je sve, samo ne lagan za vu�i. Ricku se za vrijeme ro�enja, 1962. godine, pup�ana vrpca zaplela oko vrata prekinuvši dotok kisika u mozak u�inivši ga spasti�nim kvadriplegi�arom. Dicku i njegovoj �eni Judy tada je re�eno kako nade za normalan razvoj njihova djeteta uop�e nema.

- Od kada se Rick rodio, uvijek su ga isklju�ivali ne daju�i mu nikakvu nadu za normalan i ispunjen �ivot - kazao je Dick jednom prigodom istaknuvši kako ga je najviše zaboljelo kada su mu negdje oko osmog mjeseca �ivota tada malenog Ricka lije�nici savjetovali kako je najbolje da ga prepuste sudbini u nekoj od specijaliziranih ustanova za zbrinjavanje djece s velikim poteško�ama u razvoju.


Japanska maratonka Reiko Tosa pru�ila je potporu ocu i sinu na njihovom
25. Bostonskom maratonu / AP

“Rekli su za njega kako �e biti biljka cijeli �ivot... Eh, na�alost, ti doktori nisu �ivi da vide mog Ricka danas”, konstatirao je Dick.

Ponosni i odlu�ni par Hoyt �vrsto je naumio odgajati svog sina što je ‘normalnije’ mogu�e. �eljeli su dokazati svijetu da se ispod šutljivog i nepokretnog oklopa krije sasvim funkcionalno ljudsko bi�e. Predani roditelji nau�ili su ga abecedu, te i danas pamte bitke koje su vodili sa školskim odborima pokušavaju�i upisati Ricka u jednu od dr�avnih škola.

Najve�i dokaz tome uslijedio je nakon što su 1972., spoznaju�i da Rick mo�e komunicirati, uz pomo� ušte�evine od 5000 tisu�a dolara napravili posebno interaktivno ra�unalo. Zahvaljuju�i njemu, Rick je mogao pisati malenim pokretima glave biraju�i slova preko kojih je kursor prelazio.

O�ekivati je bilo kako �e mu prve rije�i biti “zdravo mama” ili “zdravo tata”, no Hoytovi su se iznenadili kada je prvo Rickovo izra�avanje bila pisana poruka podrške hokejaškom klubu iz Bostona, Bruinsima. Tada su doznali kako Rick gaji ljubav prema sportu, ljubav koju je �elio realizirati nekoliko godina poslije kada je izrazio �elju za utrkom na pet milja na dobrotvornoj priredbi gdje se skupljao novac za kolegu, igra�a lakrosa stradalog u nesre�i zbog koje je završio u kolicima.

Dicka je pogodila sinovljeva plemenita �elja, te je, unato� �injenici što se nije bavio sportom, odlu�io gurati sina svih pet milja do cilja. Iako su stigli pretposljednji, u svojim, ali i srcima svih prisutnih su kroz cilj prošli kao pobjednici.

Upravo je taj uspjeh bio inicijalna kapisla koja je potaknula ra�anje ‘‘ekipe Hoyt’’. Dick je uvidjevši koliko je njegov paralizirani sin bio sretan za vrijeme natjecanja, odlu�io njegovo zadovoljstvo pretvoriti u �ivotnu zada�u dugu bezbroj istr�anih, ispedaliranih i isplivanih kilometara.


Hoytovi za vrijeme biciklisti�ke etape Iron Man triatlona na Havajima

“Te no�i kazao mi je kako se za vrijeme natjecanja nije osje�ao hendikepirano. Kako onda da mu to uskratim”, bile su Dickove rije�i u dokumentarcu o njemu i njegovom sinu koji je snimio David Tereschuk. Njegove rije�i potvrdio je i Rick tipkaju�i s velikom mukom svoje svjedo�enje.

- Dok se ja i otac natje�emo, osje�am se kao i ostali sportaši koji su uz nas. Mislim da i oni dijele sli�no mišljenje. U po�etku su nas �udno gledali, i prošlo je dosta utrka prije nego što su ljudi po�eli sve više prilaziti. Doga�alo se da odr�imo pravi mali skup prije starta, koliko nas je atleti�ara i triatlonaca došlo podr�ati i po�eljeti nam sre�u.

Novi horizonti otvorili su se tada obitelji Hoyt. Dick i Rick po�eli su polako ali sigurno sudjelovati na sve ve�em broju što kra�ih što du�ih utrka. Svaki po�etak je te�ak, i mo�da �e s današnje perspektive biti teško pojmiti na koliki otpor su uporni otac i bolesni sin nailazili prilikom prijava u svojim ‘ranim danima’. No, upornost pogonjena bezgrani�nom roditeljskom po�rtvovnoš�u se isplatila. Ekipa Hoyt završila je Bostonski maraton 1981. godine me�u prvom �etvrtinom natjecatelja. I tada su se stavovi po�eli mijenjati...

Dick se tih ranih dana sje�a s ponosom, ali i tugom: “Nitko nije �elio Ricka u utrci, samo su nas gledali, niti su pri�ali s nama, niti su prilazili. Jednostavno nisu �eljeli imati bilo kakva posla s nama. Ne krivim ih, nisu bili educirani. Mi smo im bili prva slika ne�eg novog. Kasnije su spoznali kako je Rick zapravo prava osoba i to s vraški dobrim smislom za humor”, prisjetio se Dick u dokumentarcu.

Triatlon
Poslije �etiri godine sudjelovanja na utrkama maratona, Dick i Rick su se okušali u triatlonu, kombinaciji plivanja, tr�anja i biciklisti�ke utrke. I s Rickom kao utegom bio je to nimalo lagan zadatak, no Dickova upornost tada �e zasjati u najve�em svjetlu, budu�i da - nije znao plivati, a bicikl je zadnji put vozio kada je imao šest godina.

Simboli�no, prvi triatlon otac i sin odradili su na O�ev dan 1985. godine. Došli su posljednji, no koga je bilo briga... Bili su najve�i pobjednici. Dick je skupa sa sinom u specijalnoj brodici isplivao svoje, zatim je sina polo�io u specijalni bicikl �iji je prednji dio slu�io kao le�aljka za paraliziranog Ricka. Nakon biciklisti�ke etape je Dick svog sina tr�e�i gurao u posebnim kolicima.

- Volio bih misliti kako je ovo moj poklon za O�ev dan za mog Ricka - izjavio je tom prigodomo Dick nakon prelaska preko ciljne ravnine. Od tada se broj natjecanja, kako u Sjedinjenim Ameri�kim Dr�avama, tako i izvan njih po�eo pove�avati. Osim toga, i njihova vremena postajala su sve bolja i bolja. Nema tu nikakvog dopinga, Dick je ve� odavno izjavio što ga tjera naprijed.

- Rick je taj koji me inspirira i motivira - kazao je, a motivacija je dvosmjerna jer je na njegove rije�i ispred kamera Rick istipkao:

- Moj najve�i uzor je moj otac. Kada tata nešto naumi, nema toga što ga mo�e pokolebati. �elio je okušati se u triatlonu i vje�bao je pet sati dnevno, �ak i kada je radio.


Rick je od malena volio sport / www.teamhoyt.com

No, me�usobna inspiracija Hoytovih raširila se poput epidemije. I drugi su u jedinstvenom paru oca i sina vidjeli izvor svoje motivacije i odlu�nosti. Danas, kada se pojave na natjecanjima primaju samo pohvale i zahvale na svoj ra�un. Sukladno tome uklju�ili su se u �ivot zajednice. Rick poma�e brojnim obiteljima nositi se s poteško�ama, bilo da se radi o paralizi ili poteško�ama u razvoju. Oni u njemu vide svog vo�u u borbi za uklju�enje u društvo.
Osim uspjeha na sportskom polju, Dick je uspio završiti i fakultet. Naime, 1993. godine je diplomirao na Bostonskom sveu�ilištu kao specijalni odgojitelj. Diplomu je proslavio, naravno, na Bostonskom maratonu, gdje su ga ljudi bodrili i �estitali mu cijelom du�inom maratona.

Danas Rick radi na Bostonskom sveu�ilištu gdje poma�e u razvijanju sistema nazvanog “Eagle Eyes” (Orlove o�i) koji omogu�uje nepokretnim osobama pokretanje njihovih proteza ili mehani�kih pomagala putem pokreta zjenice. Ekipa Hoyt danas malo manje nastupa (Dick ipak ima 68 godina), ali zajedno provode mnogo vremena na dobrotvornim akcijama, kao i na motivacijskim seminarima. Svejedno ih se prošle godine moglo vidjeti na Bostonskom maratonu kako se skupa natje�u pra�eni brojnim transparentima podrške.

Dakle, i pri kraju sedmog desetlje�a svog �ivota, nakon pretrpljenog sr�anog udara izazvanog silnim naporima 2003. godine, Dick i dalje nesebi�no daje sebe svom sinu... I sad, kako definirati pojam oca? Mo�da da uz njega stavimo sliku Dicka Hoyta...

Najbolja vremena:

•• Maraton: 2:40.47 sati
•• Polumaraton: 1:21.12 sati
•• Ironman triatlon: 13:43.37 sati

 

Postignu�a

•• 229 triatlona (1,5 km plivanja; 40 km bicikliranja; 10 km tr�anja)
•• 6 Ironman natjecanja (3,8 km plivanja; 180 km bicikliranja; 42,2 km tr�anja)
•• 6 Half Ironman natjecanja (1,9 km plivanja; 90 km bicikliranja; 21,1 km tr�anja)
•• 20 duatlona (10 km tr�anja; 40 km bicikliranja; 5 km tr�anja)
•• 66 maratona (42,2 km; 26 bostonskih)
•• 8 utrka na 30 km
•• 84 polumaratona (21,2 km)
•• 1 utrka na 20 km
•• 35 utrka na 10 milja (16 km)
•• 8 utrka na 15 km
•• 212 utrka na 10 km
•• 149 utrka na 5 milja (8,04 km)
•• 4 utrke na 8 km
•• 108 utrka na 5 km
•• 8 utrka na 20 milja (31,1 km)
•• 2 utrke na 11 km
•• 1 utrka na 7 km
•• 31 utrka na 7,1 milju (11,2 km)
•• 18 utrka na 4 milje (6,4 km)
•• Ukupno: 984 natjecanja

 

Izvor: Slobodna Dalmacija, napisao Vlado Ozreti�

 

*****

PS:

Pogledajmo i VIDEO !

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.