Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

SKMER briljirao na natjecanju
Istanbul Gastronomy festival 2009.

instanbul_gastronomy_festiv.jpg

Ove godine Festival okuplja najve�a imena svjetske gastronomije te brojne ljubitelje razih delicija iz svih krajeva svijeta. Centralno doga�anje �itavog festivala je natjecanje profesionalnih kuhara.

Na ovogodišnjem natjecanju su sudjelovali �lanovi SKMER-a: Pero Savanovi�, Orlando Orlandini i �eljko Neven Bremec. Osim njih na natjecanju su se predstavili i �lanovi SKMER-a iz Ceha ugostitelja Hrvatske obrtni�ke komore: Nikša Ivi�evi�, Ton�i Matuli� i Ivan Buzoli� koji su sudjelovali u kategoriji mediteranske i etni�ke kuhinje te su pripremali jela prema receptima iz svojih konoba i restorana.

Sudjelovanjem naših kuhara na Istambul Internatinal Gastronomy Festivala predstavljena je hrvatska gastronomija sa naglaskom na Split i Dalmaciju �ime smo dopinijeti brendiranju Hrvatske kao visoko kvalitetne gastro destinacije što je ujedno i bio cilj SKMER-a.

Detaljno izvješ�e s natjecanja

Ekipa SKMER-a: Pero Savanovi�, Frane Šerka, �eljko Neven Bremec te �lanovi Obrtni�ke komore Splitsko dalmatinske �upanije, redom vrhunski kuhari, �lanovi SKMER-a: Nikša Ivi�evi�, Ivan Buzoli� i Ton�i Matuli� sudjelovali su na jednom od najve�ih svjetskih natjecanja profesionalnih kuhara - Istanbul Gastronomy Festival 2009. 

Ovaj festival odr�ao se ve� sedmu godinu zaredom u prostoru TÜYAP Expo centra u Istambulu od 21. do 24.03. 2009.

Presti�no natjecanje koje je organizirano od strane Kuharske federacije Turske TAF (All cooks Federation – Turkay) i pod preporukom WACS-a okupilo je sve najbolje kuhare Turske, Ajzerbed�ana, Ukrajine, Rumunjske, Bugarske, Srbije, Velike Britanije, Kanade, Cipra, SAD-a, Ju�noafri�ke Republike...

Kuhari Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija osvojili su grad na Bosporu i to dalmatinskom ku�inom. Nakon što ih je prije tri godine okupio i prvi put poslao na svjetsko profesionalno natjecanje Miro Bogdanovi� do�ekao je svoje kuhare koji su Hrvatskoj donijeli 8 medalja. Ovo je ujedno i najve�i uspjeh u povijesti hrvatskog kulinarstva, a ujedno i najve�e priznanje Bogdanovi�u i Goranu Albini Kamanju, potpredsjedniku SKMERa te svima onima koji su se na sve na�ine istinski trudili da stvore Savez kuhara mediteranskih i europskih regija te ga podignu na visoki nivo kakav je danas.

Na samom natjecanju sudjelovalo je 2000 kuhara iz raznih zemalja koji su se natjecali u 40 kategorija koje su bile podijeljene u juniorske, seniorske i nacionalne (Turske). U svakoj kategoriji natjecalo se izme�u 15 i 72 kuhara.

Kuhari su za vrijeme natjecanja kuhali u boxevima (mini kuhinjama) te ih se moglo promatrati sa tribina koje su bile postavljene za cca 500 ljudi.

Kuhari Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija pozvani su na ovaj festival od strane organizatora i udru�enja kuhara bivših ruskih zemalja koji prate rad SKMERa. Pozivnicu na festival naši kuhari opravdali su brojem osvojenih medalja kojim su fascinirali brojne udruge kuhara koje su sudjelovale na ovom natjecanju. Posebno iznena�uje �injenica da je ovo bio prvi nastup kuhara SKMERa na svjetskom natjecanju.

SKMER je svoje kuhare prijavio u osam kategorija u kojima su osvojili osam medalja.

Sudjelovanje SKMERa otvorio je Nikša Ivi�evi�, šef kuhinje konobe „Bukara“ iz Drvenika koji je u kategoriji Etno kuhinje osvojio bron�anu medalju.

U kategoriji Moderne kuhinje Ton�i Matuli�, šef kuhinje konobe „Toni“ iz Dola na Bra�u osvojio je tako�er bron�anu medalju.

Nikša Ivi�evi� i Ton�i Matuli�, koji su ujedno �lanovi Ceha ugostitelja Obrtni�ke komore Splitsko dalmatinske �upanije, pripremali su jela koja su bila u skladu sa ponudom njihovih konoba te osvojenim medaljama pokazali su kolika je vrijednost dalmatinske gastronomske baštine i naše „doma�e spize“ na svjetskoj gastronomskoj sceni.

U kategoriji Jela od ribe bron�anu medalju osvojio je Frane Šerka, šef kuhinje novootvorene tratorije „Allegria“ koji je ujedno osvojio i srebrnu medalju u kategoriji Jela od gljiva.

Pero Savanovi�, majstor kuhara I. reda i voditelj Kuharske akademije u Splitu u kategoriji Mediteranske kuhinje osvojio je bron�anu medalju te u kategoriji Tjestenina tako�er broncu.

�eljko Neven Bremec, šef kuhinje Gradske kavane iz Lovrana, ujedno pobjednik ovogodišnje gastronomske manifestacije „Biser mora“ u kategoriji Jela od janjetine osvojio je bron�anu medalju kao i u kategoriji Moderna tjestenina.

Presti�na uloga pripala je Ivanu Buzoli�u, šefu kuhinje Zlatna školjka sa Hvara, majstoru kuharu I. reda, kao �lanu �irija koji se sastojao od 60 �lanova iz �itavog svijeta me�u kojima su uglavnom bili sudci WACSa.

Kako je poziv našim kuharima na natjecanje stigao prekasno, oni nisu imali puno vremena za pripremu, ali ipak su uspjeli u 10tak dana, pod mentorstvom predsjednika Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija Mira Bogdanovi�a odraditi kvalitetne pripreme u Kuharskoj akademiji u Splitu. Koliko su te pripreme bile va�ne govore same medalje.

- U Istambulu smo se susreli sa najve�im imenima svjetske gastronomije danas. Mnogi od njih su zainteresirani za gastronomsku manifestaciju „Biser mora“ koja se odr�ava svake godine u velja�i te su na poziv predsjednika SKMERa Mira Bogdanovi�a ve� najavili dolazak svojih timova u 2010. godini. Zanimljiva je i �injenica da je veliki broj prisutnih zemalja iskazao interes za pristupanje Savezu kuhara mediteranskih i europskih regija �ime �e se znatno pove�ati broj zemalja �lanica SKMERa – rekla nam je Anamarija Cicarelli, koordinator SKMER-a pod �ijim je vodstvom ovaj projekt realiziran.

Upravo to da Split bude gastronomski centar mediteranskih i europskih regija je davno postavljeni cilj koji se ovim uspjehom naših kuhara zna�ajno pribli�io svom ostvarenju.

U Istambulu su kuhari Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija promovirali svoj Savez i svojim sudjelovanjem skrenuli pozornost na Hrvatsku kao zna�ajnu destinaciju Mediterana. U isto vrijeme predstavili su svoj grad, �upaniju i �itavu zemlju u najljepšem svjetlu te privukli brojne kuhare i njihove goste koji su se zainteresirali za zemlju iz koje dolaze prekrasne delicije. Nismo mogli ni zamisliti bolji po�etak turisti�ke sezone i prezentacije hrvatskog turizma, ali sa našim kuharima sve je mogu�e.

Male anegdote iz Turske:

Ivan Buzoli�, �lan SKMERove ekipe koji je u Turskoj bio u �iriju, svojom pojavom impresionirao je Turke. Izuzetno visok, jak i srda�nog dalmatinskog duha što je u potpunom kontrastu sa Turskim kuharima toliko je osvojilo, posebno mlade turske kuhare da su osnovali njegov fan club.

Kako je hotel u kojoj je bila smještena ekipa SKMERa bio izuzetno daleko od du�ana, ukoliko bi ih nešto nedostajalo naši kuhari su morali tra�iti razne alternative. Na pripremama za natjecanje Pero Savanovi� je vido da mu je nestalo še�era. Ujutro su svi �lanovi tima na doru�ku uzeli po 23 vre�ice še�era te su ih usuli u jednu �ašu koju je Savanovi� upotrijebio u izradi nagra�enog rada.

Dok su naši kuhari sudjelovali kao tim u Grand Prix kategoriji zajedno sa drugim zemljama Anamarija je sa DJ dogovorila da im pusti za vrijeme nastupa pjesmu Samo je jedno... što je me�u našim timom izazvalo pravu euforiju kojoj se pridru�io i fan klub Ive Buzoli�a, ina�e poznati kao vatreni navija�i festivala, što je preraslo u op�e navijanje tako da smo imali osje�aj da smo na derbiju u Poljudu.

Izvor: dalmatinskikuhar.hr

*****

Vitezovi kulinarstva kod Gradona�elnika

Kuhari Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija sudjelovali su od 21.03. - 24.03.2009. na International Istanbul Gastronomy Festivalu koji se odr�avao u jednom od najve�ih expo centara u Istambulu.

U konkurenciji 2000 kuhara iz �itavog svijeta koji su se natjecali u 20 kategorija naši kuhari su osvojili 8 medalja i na taj na�in ostvarili nezapam�eni uspjeh hrvatske gastronomije u svijetu. Ovim uspjehom naši kuhari su prezentirali dalmatinsku kuhinju i Split kao centar hrvatske i mediteranske gastronomije pred više od 10.000 posjetitelja i sudionika me�unarodnog gastronomskog festivala u Istambulu.

Povodom njihovog uspjeha na navedenom natjecanju gradona�elnik grada Splita gosp. Kuret ih je u utorak 21.04.2009. sve�ano primio u Banovini.
Uz ovu obavijest o prijemu gradona�elnika reporter Boško Perlain nam je poslao i nekoliko fotografija s prijema:

Fotozapis

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Za portal: Boško Perlain

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.