Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Valentinovo i Zvijezda Nuova

14. velja�e, ove godine u subotu, slavi se dan svetog Valentina, dan ljubavi. O svetom Valentinu malo je povijesnih podataka. Prema internetu, Valentin je bio redovnik, a �ivio je u III. stolje�u. Bore�i se za slobodno, na ljubavi zasnivanje zakonitih obitelji s mnogo djece, dospio je u zatvor. Legenda spominje i njegovu ljubav prema nekoj djevojci. Podaci govore da se taj redovnik ljubavlju i opraštanjem borio protiv mr�nje…

U narodu postoje i legende koje se s ovim podacima baš i ne sla�u uvijek. Evo jedne, koju ispri�a Kninjanka, gospo�a Vesna Ravli�, vrlo sposobna volonterska redateljica – posebno dje�jih – igrokaza:

- U davnim vremenima su se mnoge obitelji, kroz naraštaje, me�usobno iskorjenjivale ognjem i ma�em. Mr�nja im nije dopuštala ikakve kontakte, a brakovi izme�u �lanova jedne i druge obitelji su bili nezamislivi. Redovnik Valentin odlu�i iskorijeniti tu mr�nju, te zala�u�i svoj �ivot omogu�i mladim zaljubljenicima ostvarenje najve�e �elje, zasnivanje obitelji. Tako je uspio ostvariti i mir izme�u zava�enih obitelji.

O ljubavi kao daru od Boga, kao pokreta�ici �ivota, kao pojavi, ili kao „psihi�kom procesu“ kako bi rekli psiholozi, ili „kemiji“ kako mladim name�u filmovi… još nitko ne dade preciznu definiciju. Pokušali su to na svoj na�in u�initi znanstvenici, glazbenici, slikari, kipari, knji�evnici… Ako bi i uspjeli djelomi�no osvijetliti koji vid ljubavi, na primjer ljubav muškarca i �ene, što je s ostalim vidovima kojih je bezbroj: ljubav prema Bogu, vjeri, narodu, Domovini, nekom vidu športa, umjetnosti, poslu, prirodi, pravdi…

Jedna pjesma ovako rješava pitanje:
- … Ljubav nas ve�e i spaja, samo ljubav…

ili druga
- …Da nije ljubavi, ne bi svita bilo,
 ni mene, ni tebe, moja bajna vilo!

Prihvatimo li ljubav kao dar od Svevišnjeg, mnogih smo se nerješivih i nepotrebnih upitanosti riješili!

Za Kninjane je sve jasno, Valentinovo je dan ljubavi, dan darivanja – pa i sebe – dan opraštanja... dan svega što treba krasiti ljude. U tu �ast je Poglavarstvo Knina s mla�ahnom gradona�elnicom, Josipom Rimac, ve� tjedan dana ranije (7. velja�e) nazna�ilo po�etak slavlja, pozivom na domjenak svih bra�nih parova �ija zajednica traje pedeset, ili više godina.

�etrnaestog velja�e, na Valentinovo, svi koji to �ele mo�i �e se dobro zabaviti, mo�da se i me�usobno darivati, u velikom kninskom restoranu „IVAN“. Pokreta�i proslave su  slavonski tamburaši i ostali ljubitelji tambure.

U slavu ljubavi darujem ovu svoju skromnu pri�u:
                                                                                                
 

ZVIJEZDA NUOVA

- Zašto si me zvao u svoju komoru, zapovjedni�e Hidromire? Ne voliš se slu�iti cefalovizijom? Postao si hirovit kao Zemljanin!

- Obojica, navigatoru Oksiljube. Obojica! Vodimo prazne razgovore, izbjegavamo uobi�ajena biotehni�ka sredstva komunikacije i napuštamo svoje deinercione komore, da bismo bili zajedno. Imena smo i cijelu konverzaciju prebacili na zemaljsku logiku. Još �emo i svoje rudimentarne organe za varenje po�eti optere�ivati primitivnim supstancijama: 'kavom' i 'rakijom'…

- Zato si me zvao, zapovjedni�e Hidromire?

- Zato, Oksiljube. Primijetio si da sam nas odvojio od kompjuterskog sustava, kako nas on ne bi mogao kontrolirati. Da samo znaš koliko se branio raznim sredstvima, visokim naponima, neugodnim vibracijama… Iako nije programiran za pojavu naše �elje odvajanja, sam je to odlu�io. Postao je oprezan od kada smo odbili izvršiti logikorekciju kod pojave neuobi�ajenih frekvencija na našim encefalo-planovima. Kad smo pošli na ovaj istra�iva�ki put kroz galaksije, definitivac Nitroslav je jam�io da ne postoji mogu�nost za ugrozu ekspedicije. Naš savršeni ra�unalni sastav, naše Mozgalo ima u programu samo jedno ograni�enje: ne mo�e se ponašati nelogi�no. Do sada je savršeno vodio naš brod. Posjetili smo veliki broj svjetova. Imamo presjek svih stupnjeva Prve i Druge klase razvoja. Najednom je kod te Zemlje zapelo. Zato sam odlu�io prona�i rješenje na primitivan na�in. Jedini je to sada na�in, Oksiljube!  

- Podsjetimo se još jednom redom svih zna�ajki pre�enog puta, zapovjedni�e, sve do pojave crvenog signala na monitoru… Svuda uobi�ajena shema evolucije: nastanak planete, deekstremizacija klime, razvoj �ivota, pojava inteligencije… plemena, ratovi, plja�ke… Sve je to prošlo na zeleno, ali bi se pojavilo zatamnjenje �im bismo inzistirali na strogoj genetskoj �isto�i nekog od etnikusa.  

- �ekaj, Oksiljube! Mnogo prije no što smo došli u Zemljinu orbitu, po�eli smo ih prou�avati preko njihovih radio i TV emisija koje su po�ele do nas dopirati. Pratili smo sve ve�e etnikuse na cjelokupnom putu razvoja. Sve su konstrukcije kod Mozgala prolazile na zeleno, osim kod one prve male skupine od nekoliko lovaca, koji su prije 24.000 njihovih godina krenuli od njihovog istoka na zapad, pa onda svrnuli na jug dok ih more puno otoka nije zaustavilo. Zato nisu mogli naseliti onaj poluotok u obliku �izme ni kad su se strahovito namno�ili. Mo�da nisu ni htjeli, jer su bili zadovoljni svojom domovinom. Zbog njihove promjenljive sre�e nazvali smo ih FENIKSIMA. Bilo je vremena kad bi se nekako pritajili, kao da su nestali, a onda bi se ponovno pojavili i razvijali se do neslu�ene brojnosti i vojne snage.  

- Da, zapovjedni�e, nestajali su, ali se i ponovno pojavljivali. Bili su ugro�avani genetski, genocidno, gospodarstveno, ali bi sve to kod njih poja�avalo upornost i ja�alo �elju za opstankom. Poslije ovog strašnog rata, opet se oporavljaju.

- Pazi, Oksiljube, da te zagonetke Feniksa ne isprazne, pa se zablokiraš, kao nedavno naše Mozgalo, kada si pokušavao unijeti logiku u razvoj Feniksa. Tada nam je Mozgalo našlo neki novi pojam i nazvao ga specifi�ni afinitet. To je me�usobni odnos raznopolnih jedinki, majke prema djeci, odnos prema svom etnikusu, prema teritoriji… itd.      

- Znam, znam, zapovjedni�e, najviše nas je zbunilo ponašanje onih nekoliko obitelji koje su se zbog gospodarstvenih razloga na sjever naselili. Na otok oblika �ivotinje. Sreli su se tamo i ono dvoje raznopolnih bi�a jakog naboja specifi�nog afiniteta. Kao da Feniksi emitiraju neke nama nepoznate frekvencije te nepoznate pojave.

- Pozor, pozor! Govori Mozgalo! Uspio se priklju�iti preko energetskih instalacija. Opasnost bez limita. 'Specifi�ni afinitet' postojao i na našoj planeti. Tada se kod nas stvarala umjetni�ka djela i drugi nekorisni mozgovni proizvodi. Postojao i 'specifi�ni antagonizam'. Bilo mnogo ratova. Rušeni korisni i nekorisni proizvodi. Inteligentna stvorenja ubijala se me�usobno. Obje pojave iracionalne i opasne za postojanje civilizacije kakva je naša. Govorim posljednji put… Iscrpio energiju do limita. Reaktori prenapregnuti, nemam kontrole nad njima. Predstoji naša dezintegracija. Postajemo velika, u�arena kugla. Ono �e dvoje Feniksa o�ima registrirati našu pojavu i nestanak. To �e za njihov primitivizam biti postanak nove zvijezde. Uzdahnut �e i nelogi�no re�i: ''Rodila se nova zvijezda, koja potvr�uje �vrstinu naše ljubavi.

LJUBAV…
LJUBAV I MR�NJA, opasni zemljanski procesi.

Nekad korisni… nekada pogubni. Ljubav… mr�nja… nelogi�no… nelogi�no…ne!

Za portal: Anto �orluki�, corlukic@hi.t-com.hr
Ilustrirao: zm

 

Vezani �lanak:

Valentinovo

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.