Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Hrvatsko-švicarski nobelovac Vladimir Prelog dobio je poprsje i spomen-plo�u u Pragu, glavnom gradu �eške. Inicijator toga projekta je bilo Hrvatsko - �eško društvo, koje je tim i nizom drugih projekata na u�vrš�ivanju hrvatsko-�eškog prijateljstva zaslu�ilo da ga predstavimo �itateljima portala:

O HRVATSKO - �EŠKOM DRUŠTVU 

Hrvatsko – �eško društvo (H�D) utemeljeno je 22. velja�e 1992. godine pod imenom Društvo hrvatsko- �eškog i slova�kog prijateljstva, a pod današnjim imenom djeluje od 1993. godine.

H�D djeluje kao udruga gra�ana s nakanom obnavljanja ranijih dobrih svekolikih veza izme�u Hrvatske i �eške, te poticanja i razvijanja novih. Od samog svog osnutka H�D daje doprinos razmjeni kulturnih, umjetni�kih, znanstvenih, gospodarskih i drugih civilizacijskih dostignu�a hrvatskog i �eškog naroda, gra�ana Hrvatske i �eške, a u sklopu toga i �eške manjine u Hrvatskoj. Osim što podupire aktivnosti kojima je cilj ja�anje hrvatsko-�eških veza i bolje upoznavanje dvaju naroda, Društvo i samo pokre�e takve aktivnosti i projekte, kako u Hrvatskoj, tako, prema mogu�nostima, i u �eškoj.
H�D je do sada �etiri puta sudjelovao u izdavanju knjiga: Godine 2000. H�D je uz Maticu hrvatsku bio suizdava� izabranih govora knji�evnika i prvog �eškog predsjednika Václava Havela u knjizi Sve je mogu�e, Zajedno s Vije�em �eške nacionalne manjine grada Zagreba, H�D je 2006. izdao knjigu Marijana Lipovca Biskup Duh, o prvom zagreba�kom biskupu, rodom �ehu, H�D je 2007. uz pomo� Grada Zagreba prikupio dio financijskih sredstava nu�nih za izdavanje antologije hrvatske knji�evnosti na �eškom jeziku Korab koralovy (Korablja od koralja), prire�iva�a Dušana Karpatskog, što je djelo od neprocjenjive vrijednosti za promicanje hrvatske knji�evne baštine u �eškoj, a iste godine H�D je s Društvom hrvatsko- slova�kog prijateljstva bio suizdava� knjige Ante Vukasovi�a Komensky i Hrvati.

H�D je organizirao i mnoge druge akcije usmjerene na razvoj hrvatsko- �eških veza: 1995. bio je suorganizator Dana slavonske kuhinje u Pragu, a 1996. zajedno s Ministarstvom kulture RH suorganizator izlo�be Klasici hrvatske naivne umjetnosti u Pragu. Nakon velikih poplava u �eškoj 1997. H�D je u Hrvatskoj pokrenuo prikupljanje financijske pomo�i koja je 1998. donirana postradaloj osnovnoj školi u mjestu Brantice.
Na prijedlog H�D-a Inina nagrada za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2001. dodijeljena je �eškom kroatistu i prevoditelju Dušanu Karpatskom. Zalaganjem H�D-a 2005. i uz financijsku pomo� Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH spašen je grob etnografa Andrije Ivana Bortulina u Pragu. Ujedno su �lanovi H�D-a po�eli istra�ivati Bortulinovo praško razdoblje �ivota, a iste godine H�D je pokrenuo projekt istra�ivanja povijesti �eha u Zagrebu, za koji je dobilo financijsku pomo� Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba. Na prijedlog H�D-a, biskup Duh je 2005. u Zagrebu dobio stube sa svojim imenom. H�D je 2006. inicirao postavljanje spomen- plo�e Nikoli Tesli u Pragu povodom 150. godišnjice ro�enja, što je na kraju rezultiralo zajedni�kom inicijativom predsjednika Hrvatske i Srbije da se Tesli u Pragu u Teslinoj ulici podigne poprsje (predsjednik Mesi� je u studenom 2006. polo�io kamen- temeljac za poprsje). Iste godine H�D je inicirao i postavljanje obilje�ja nobelovcu Vladimiru Prelogu u Pragu na Visokoj kemijsko- tehnološkoj školi na kojoj je studirao. Dana 6. prosinca 2006. na toj je školi hrvatski premijer Ivo Sanader otkrio Prelogovo poprsje, rad kipara Ivice Antol�i�a.

H�D u svom radu naj�eš�e sura�uje s udrugama �eške manjine u Hrvatskoj poput �eške besede Zagreb i Vije�a �eške nacionalne manjine Grada Zagreba, no imalo je i nekoliko zajedni�kih akcija s drugih hrvatskim društvima prijateljstva. H�D je od 1992. organizirao mnoga obilje�avanja godišnjica pojedinih osoba i doga�aja vezanih uz �ešku ili hrvatsko- �eške odnose.

H�D od 2004. ima i svoju internetsku stranicu, www.hcdzg.hr , koja je pokrenuta zahvaljuju�i financijskim sredstvima Ministarstva vanjskih poslova RH. Tijekom devedesetih H�D je imao i svoje interno glasilo Susreti, �ije izdavanje �e se, bude li mogu�e, opet pokrenuti. Predsjednik H�D-a je dr. Zvonimir Kotarac.  

 

Fotozapis
iz �ivota Hrvatsko - �eškog društva


�lanovi HCD-a s �eškim predsjednikom Vaclavom Havelom i suprugom Dagmar
(tre�i i druga slijeva) u Zagrebu 2000. godine
Prvi slijeva �eški veleposlanik Jiri Kudela,
drugi zdesna vode�i �eški kroatist Dušan Karpatsky
 

Biskup Josip Mrzljak otkriva plo�u s nazivom Stuba biskupa Duha
u Zagrebu 2005. godine


Spomen-plo�a Nikoli Tesli u Teslinoj ulici u Pragu,
postavljena 2006. godine na inicijativu H�D-a


Hrvatski predsjednik Stjepan Mesi� na otkrivanju spomen-plo�e Nikoli Tesli
u Pragu 13. studenoga 2006.


Predsjednik H�D-a Zvonimir Kotarac i dio �lanova H�D-a s poprsjem Vladimira Preloga nakon godišnje skupštine H�D-a, 28. travnja 2008.

 

Za portal: Marijan Lipovac,
Tajnik Hrvatsko- �eškog društva

 

*****

Vezani �lanak:

Vladimir Prelog na praškom kemijskom nebu

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.