Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Japanski mjese�ni magazin "TABI"
posvetio je oko 90 stranica Hrvatskoj:
�to u Hrvatskoj treba obavezno posjetiti, vidjeti, do�ivjeti...???


Ovog ljeta na Jadranu �ete, uz puno drugih turista iz raznih zemalja, vjerojatno sretati i za Hrvatsku neuobi�ajeno puno japanskih turista. Bit �e to posljedica turisti�ke promid�be koju je napravio japanski �asopis, mjese�ni magazin "TABI" (Putovanja), koji je broj od kolovoza 2007. posvetio Hrvatskoj, objaviv�i oko 90 stranica o Lijepoj na�oj. Bilo je to mo�da malo prekasno za pro�logodi�nju sezonu, ali �e se sigurno ove godine odraziti na posjet japanskih turista Hrvatskoj.

Naime, dvije ekipe japanskih �urnalista i snimatelja obi�le su pro�le godine zna�ajne hrvatske turisti�ke destinacije elitnog turizma; Dubrovnik, Hvar, Opatiju, Rovinj, ali i ne�to manje poznata mjesta Palmi�anu, Kastav, Motovun i Gro�njan u Istri, u kojima su izvidili i mogu�nosti tzv. seoskog turizma. Poslije je do�la i tre�a grupa u kojoj je bila manekenka iz Kanade, koja radi u Parizu, sa svojim fotografom i stilisticom, snimiti i modne kreacije u ambijentu Jadrana.

Interesantno je da snimatelji nisu puno snimali prirodne ljepote jadranske obale, jer su iste ve� manje-vi�e poznate u cijelom svijetu, nego su posebnu pa�nju posvetili mogu�nostima smje�taja, kako u hotelima, tako i u privatnom smje�taju, a posebno ih je zanimalo bogatstvo ponude hrvatskog kulinarstva, pa su u svom �asopisu predstavili hrvatske hotele, restorane, barove, konobe, vinarije, tr�nice s prehrambenim proizvodima i trgovine te hrvatske kulinarske specijalitete, kruh, pr�ut, sir, tartufe, med, smokve, slatki�e, naravno i vina, a i specifi�ne hrvatske proizvode, ukrasne predmete umjetni�kog zanatstva, kristal, umjetni�ke vezove, suvenire, nakit i modne artikle.

Zanimalo ih je tko �to od toga i kako proizvodi i gdje se �to mo�e kupiti te ako postoje neke pri�e, dogodov�tine, anegdote ili povijesne crtice o tim proizvodima. Htjeli su saznati �to vi�e informacija o razli�itim talasoterapijama, upoznati umjetnike u Istri koji �ive boemskim �ivotom, saznati kuda ljudi zalaze, �to zbog provoda, mode, kulturnih, povijesnih i drugih razloga, a interesantno je da su htjeli znati i mo�e li se u vinarijama preno�iti. Lista interesa japanskih novinara bila je zaista poduga�ka.

Mlada hrvatska pijanistica Mia Elezovi�, osim �to bo�anstveno svira klasi�nu glazbu, u �to smo se mogli uvjeriti i mi u �vicarskoj, gdje nas je u vi�e navrata na koncertima Hrvatskog humanitarnog foruma i Hrvatskog kulturnog kluba u Badenu odu�evljavala virtuoznim izvedbama, na svojim brojnim gostovanjima diljem svijeta koristi svaku mogu�u priliku lobirati za Hrvatsku. Tako je upravo ona, s obzirom da perfektno govori japanski, bila vodi� jednoj od tih ekipa �urnalista i snimatelja i vodila ih na takva mjesta, gdje su mogli saznati i snimiti sve �to zanima �itatelje magazina "TABI".

Svoju grupu je do�ekala u Zagrebu i s njima odmah krenula za Pore�, jer je njena grupa bila zadu�ena za Istru i Kvarner. Iz Pore�a, gdje su odsjeli, krenuli su po unutra�njosti Istre, posjetili Gro�njan, Motovun, Hum i neka manja mjesta u kojima su posje�ivali interesantne ljude i turisti�ke objekte; posjetili su Libera Sinkovi�a, koji ima svinje koje pronalaze tartufe, pr�utara Mladena Dujmovi�a, maslinara IPSE i jo� neke galerije, p�elare..., posjetili su Rovinj, a zatim nastavili put u Opatiju, Volosko i Kastav u Kvarnerskom zaljevu, da bi se na kraju pridru�ili grupi u Dubrovniku.

Obilaze�i dobre restorane i hotele, kao i du�ane s doma�im suvenirima, dosta su se "vrtili" svuda okolo i puno toga probali i upoznali, a posjetili su i neke galerije pa i jednog postolara. Svima se jaaaako dopala na�a rakija, bolje re�eno �estica, a druga grupa je pomalo u�ivala i u "na�im" vicevima, pa su neke �ak i po�eli prevoditi na japanski.

Mia nam je poslala nekoliko fotografija koje je tom prilikom snimila:

 


Gospodin Libero Sinkovi� i njegove svinje, traga�i za tartufima


Ponuda (sir, pr�ut) kod obitelji Sinkovi�, koji imaju i mali restoran i apartmane


Gigi, najmla�a gica, koji se jo� u�i tra�iti tartufe


Gospo�a Sinkovi� pripravlja jelo, a gospo�a Yoshida poma�e gospodinu Sekihari prilikom foto-sessiona


pogled na Motovun


Rovinj


Rovinj


U jednom od restorana u Istri


Rovinj


U slow food restoranu SANTA CROCE u Rovinju;
dobitnik medalja i priznanja za na�e maslinovo ulje


Pogled na Opatiju


Gospo�a Daniela Kramari�, najbolja somelijerka u HR, sa gospo�om Yoshidom, gospodinom Sekiharom i gospodinom Petri�em


Pogled s Lovranske Drage


Gospo�a Yoshida radi interview s glavnim kuharom
u Vili Kapetanovi� u Voloskom

Monthly Magazine "TABI", No.8, August 2007

Jako sam se iznenadio kada mi je iz Japana na privatnu adresu stigla velika debela kuverta "na�i�kana" japanskim slovima, a kada sam ju otvorio, nizala su se daljnja iznena�enja:
- u kuverti je bio jedan zaista luksuzno opremljeni primjerak �asopisa Monthly Magazine "TABI", No.8, August 2007
- po�nem ga normalno listati, kad umjesto stranica 002, 003, ...stranice 176, 175... ???
- aha, zna�i; treba listati odostrag prema naprijed; ono �to je nama u Europi zadnja stranica, to je Japancima prva, naslovna stranica
- naravno, sve na japanskom i pisano japanskim znakovima (slovima?), tek tu i tamo ne�to na latinici, ali puno, puno slika izvanredne kvalitete, vi�e nego u najluksuznijem turisti�kom prospektu
- ve� na zadnjoj stranici, pardon na prvoj za Japance, na naslovnici magazina, vidim sliku konobe CAPTAIN - KAPETAN u Dubrovniku
- na tre�oj stranici raspoznajem samo datum i Contents, ali od sadr�aja ni jedne rije�i, jer sve je samo na japanskom
- na stranici 005 kona�no prepoznajem; nadnaslov CROATIA i naslove My favorite hotel, Mukinje, Zagreb, Split, Opatija, Dubrovnik...
- a onda od stranice do stranice, sve do stranice 091 sve samo o Hrvatskoj. Naravno, japanski niti razumijem, niti znam �itati, ali naslovi su na latinici, ne�to na engleskom, ali najve�im dijelom napisani i hrvatskim jezikom pa na slijede�im stranicama, uz nadnaslov CROATIA, vidim naslove i podnaslove Something wonderful I found on the trip, Books for Travelers, My favorite Movie, a onda na nekoliko stranica Dubrovnik; nakit i suveniri, ljekarna i kozmetika, antikviteti, du�an mje�ovite robe, Dubrova�ka ku�a, Domus Christi, bonbonijera Kra�, restorani, nautika, lokalna pe�karija, sobe, hoteli..., pa zatim Hvar sa �ipkom, keksima, biljem..., Palmi�ana..., Opatija..., Rovinj...sa svim sadr�ajima..., pa Selo..., Kastav..., Motovun..., Gro�njan..., bra�a Nenad i Kre�imir Petri�..., hoteli..., restorani..., specijaliteti..., ukusna divlja�, vinarije..., slatki�i...svi mogu�i, nazivom i slikom, pa ljudi..., tartufi..., Libero Sinkovi�, agroturizam..., opet restorani..., pr�utana..., Mladen Dujmovi�, maslinovo ulje..., med..., Pilaj Sanjin, vina..., pro�ek..., Daniela Kramari�, Croatia Map; Dubrovnik, Konavlje, Kor�ula, Istra, Opatija, Rovinj i na kraju moda... moda... moda... i tako sve do stranice 091 !!! Svaka �ast, vrlo lijepi prikaz jednog dijela Hrvatske, fotografije vrhunske kvalitete i za �estitati je i novinarima i snimateljima, a i na�oj Miji Elezovi�, koja im je pritom bila ne samo vodi� i prevoditelj, nego im je, na osnovu njihovih �elja, i unaprijed odabrala pogodne destinacije i pripremila plan puta.

Ah, da; hajd' pogodite �to u magazinu slijedi iza stranice 091, od stranice 092 nadalje.
Satovi, satovi, satovi..., naravno WATCH FAIRS IN SWITZERLAND !!! A ono, tamo dalje iza satova, nas ustvari i ne zanima.

No pogledajmo kako taj magazin izgleda. Meni je bilo interesantno prolistati ga, pogledati naslove i brojne slike te po tome zaklju�iti �to Japance zanima kada krenu na godi�nji odmor u inozemstvo, u jedno sasvim razli�ito kulturno okru�je.
Mo�da �e i Vas zanimati?:

(kliknite na stranicu da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

     

 


Za portal: Zvonimir Mitar


 

Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.