Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

  
 Arhiv vijesti
Prosinac
23.12.2007.Pismo dr. Zdeslava Hrepi�a splitsko-dalmatinskom �upanu Anti Sanaderu i splitskom poglavarstvu: Centar za trovanje vodotokova u Le�evici do 2010.
22.12.2007.Bo�i�ni susret naseljenika 2007.
Podru�ja posebne dr�avne skrbi: Nove mogu�nosti, bojazni i o�ekivanja
22.12.2007.Prof. Filip �orluki�: Proturije�nosti bo�nja�tva
18.12.2007.Tradicionalni koncert "U susret Bo�i�u 2007."
17.12.2007.ME�URELIGIJSKI KONCERT UZ SVJETSKI DAN ZA LJUDSKA PRAVA
12.12.2007.Salon mladih, pametnih i izvrsnih i poziv na predstavljanje znanstvenog otkri�a
10.12.2007.Izlo�ba slika "U susret Bo�i�u": Licitarska srca i Partiture
10.12.2007.100 godina HNK Osijek - O�uvan nacionalni i kulturni integritet
09.12.2007.XV. ME�URELIGIJSKI KONCERT "RIJE�JU I PJESMOM ZA PRAVA �OVJEKA I MIR"
09.12.2007.Manjine ve� imaju dvostruko pravo glasa
07.12.2007.100 godina Hrvatskog narodnog kazali�ta Osijek
Studeni
30.11.2007.H�D poziva na Sve�anu sjednicu sje�anja
26.11.2007.I MILANOVI� i Sanader proglasili su se pobjednicima jo� sino�
26.11.2007.Izbori u Hrvatskoj: 540.600 bira�a vi�e nego punoljetnih stanovnika
25.11.2007.FANTASTI�NI BESTIJARIJI �ELJKA ZORICE:
�UDOVI�TA IZ DAVNINA I DALJE �IVE ME�U NAMA
25.11.2007.Pravo na grad
22.11.2007.Priop�enje Eti�kog foruma Hrvatske
22.11.2007.Poziv na I. Znanstveni skup o braniteljima i �rtvama rata
22.11.2007.Sporazum "Za Sabor �istih ruku"
21.11.2007.Olimpijadu u Iranu pamtit �u cijeli �ivot
20.11.2007.Biskupi bi sigurno �eljeli da HDZ ostane na vlasti
19.11.2007.XI. Izborna jedinica - Dijasporu �e predstavljati Zagrep�ani
19.11.2007.Znanstvenici su dobili zvijezde u Hrvatskoj ulici slavnih
19.11.2007.Ponovno o XI. Izbornoj jedinici
18.11.2007.Moj Vukovar se ne raspada
18.11.2007.Dijana Jel�i�: Stoji grad
18.11.2007.Tko je ubio istinu?
17.11.2007.Komu treba 11. izborna jedinica?
14.11.2007.Poziv na koncert u Zagrebu - Plesna zborska glazba
12.11.2007.Popis 13 pravovaljanih izbornih lista i svih kandidata u XI. Izbornoj jedinici za dijasporu
11.11.2007.Kafi� "Pri �tefeku" - Najsigurnija stranka
07.11.2007.Hrvatska arhitektura u 20. stolje�u
Listopad
31.10.2007.Ispitali smo - Ima li ili nema pola milijuna bira�a "vi�ka" na bira�kim popisima u RH?
31.10.2007.Zvonimir Lauc: Pobjeda s glasovima dijaspore ne mo�e se osporavati
27.10.2007.Dr. don IVAN GRUBI�I�: U Hrvatskoj nije nikad bilo gore !
25.10.2007.IVAN MIKLENI�, GLAVNI UREDNIK GLASA KONCILA:
Nadam se da me �eks ne�e uhapsiti!
21.10.2007.Govor s promocije zbornika "Haa�ki sud - "Zajedni�ki zlo�ina�ki pothvat" - �to je to?"
19.10.2007.Drasti�an primjer ugro�avanja novinarskih sloboda u Hrvatskoj: Peratovi� uhap�en - Podr�ka Peratovi�u sa svih strana - Policija pustila Peratovi�a
18.10.2007.Otvoreno pismo Vladimiru �eksu
09.10.2007.Gdje smo i koliko nas ima?!
08.10.2007.Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor, Lu�nica
Otvorenje i poziv na Dan otvorenih vrata u nedjelju 14. listopada
04.10.2007.Po�inje prodaja dr�avnih ku�a
Rujan
27.09.2007."RE�ETARA�KI SUSRET PJESNIKA" Re�etari objavljuje:
Natje�aj za XI. Zbornik pjesama hrvatskih pjesnika koji �ive u dijaspori
21.09.2007.Zaustavite podmetanja i prijetnje hrvatskim znanstvenicima
17.09.2007.Mladi mogu zavoljeti klasi�nu glazbu
16.09.2007.Gradu Vukovaru predana obnovljena rodna ku�a Lavoslava Ru�i�ke
08.09.2007.JURIS PROTECTA: Za odvjetnike zakonska satnica do 100.000,00 kn
04.09.2007.Povratni�ka zanovijetanja: �u�a i tijesni stanovi
01.09.2007.Zagreb: Okrugli stol o potrebi za promjenom Zakona o odvjetni�tvu
Nejednaki pred zakonom - Otvoreno pismo Pu�kog pravobranitelja
Kolovoz
13.08.2007.Dokumentarna serija "Heroji Vukovara": pomo� oko distribucije i prodaje DVD-a
09.08.2007.Predstavljamo Vam likovnu umjetnicu Ljerku Kallay
09.08.2007.VELIKA PODVALA - Prijedlog zakona o prostornom planiranju
01.08.2007.Dovi�enja, gospodine Veleposlani�e! - Dovidjenja, Herr Botschafter!
Srpanj
25.07.2007.Izlo�ba Hrvatskog dr�avnog arhiva: Prisilni rad i NDH 1941 - 1945
19.07.2007.X. Re�etara�ki susret pjesnika i promocija Zbornika pjesama
16.07.2007.Sastanak Hrvatskog svjetskog sabora u Zagrebu
16.07.2007.Hrvatska gubi milijarde dolara zbog neiskori�tenog patenta?
13.07.2007.Putujete na ljetni odmor autom ? - OPREZ NA CESTI !!!
13.07.2007.Putujete na ljetni odmor vlakom ? - OPREZ U VLAKU !!!
12.07.2007.Konferencija za novinare Zagreba�ke slavisti�ke �kole
11.07.2007.Zna li itko tko su zastupnici dijaspore u Saboru?
07.07.2007.Kafi� pri "�tefeku" - Kad su komunisti postali kapitalisti?
07.07.2007.Zemlja Dembelija
02.07.2007.Zbog popularnosti Milanovi�a izbori u velja�i?
01.07.2007.Natje�aji za mlade znanstvenike i stru�njake
01.07.2007.CALLS FOR YOUNG RESEARCHERS AND PROFESSIONALS NOW OPEN
lipanj
30.06.2007.Koncert Hrvatskog klavirskog puha�kog seksteta
28.06.2007.Predstavljanje knjige "Stipine pri�e i pjesme"
23.06.2007.'Hrvatski pravopis' Matice hrvatske uskoro na kioscima
22.06.2007.Svi grijesi Zdenke Babi� - Petri�evi�
20.06.2007.HRVATSKI� PLEMI�KI ZBOR -IZLET:�PO�DVORCIMA�HRVATSKOG�ZAGORJA
14.06.2007.1. Glazbeni memorijal Emil Cossetto
11.06.2007.Dvadeseto dru�enje Hrvatskog plemi�kog zbora
10.06.2007.HNB lo�e informirao gra�ane o povla�enju starih nov�anica
09.06.2007.Koncert duhovne glazbe u katedrali sv. Jakova u �ibeniku
08.06.2007.Pokrenut prvi hrvatski jezi�ni portal
06.06.2007.Nagra�en hrvatski knji�evnik Miro Gavran
01.06.2007.Prijatelji iz Njema�ke - Vara�din i Koblenz postali gradovi partneri
svibanj
30.05.2007.Gradsko kazali�te Jastrebarsko -Ljubica odu�evila publiku
29.05.2007.Zamolba za pomo� KUD-u "Josip �o�i�" iz Tenje kraj Osijeka
28.05.2007.JURIS PROTECTA: Zaustavite ozakonjenu plja�ku hrvatskih gra�ana
26.05.2007.U Zadru predstavljena akcija "Top stipendija za top studente"
19.05.2007.Quadrille u hrvatskim gradovima za Guinnessov rekord
17.05.2007.U Dubrovniku predstavljena akcija "Top stipendija za top studente"
15.05.2007. Filip �orluki�: Odnos prema bleibur�kim �rtvama prvenstveno je stvar �ovje�nosti
14.05.2007. Kronologija Matice hrvatske
13.05.2007. �etvrti hrvatski �rtvoslovni kongres i Prva me�unarodna viktimolo�ka konferencija o �rtvama rata i oru�anih sukoba u biv�oj Jugoslaviji (1991.-2000.)
13.05.2007. Mati�ari, dokumentarni film na HTV 1
12.05.2007. Justizbericht Kroatien 2004 -2007
12.05.2007. Izvje��e o hrvatskom pravosu�u 2004. -2007.
12.05.2007. 1. Me�unarodni salon digitalne fotografije - Osijek 2007.
09.05.2007. HPD "Slavulj" Petrinja: premijerni projekt "Plesna zborska glazba"
08.05.2007. XII. Me�unarodni Marko Polo Festival pod budnim okom Hollywooda
07.05.2007.H�D - Hrvatsko �rtvoslovno dru�tvo tu�ilo Carlu del Ponte
07.05.2007.Umro Krunoslav Penkala, najmla�i sin slavnog izumitelja Slavoljuba Penkale
06.05.2007.Hrvati ula�u u �vicarsku i egzoti�ne Mar�alove otoke
01.05.2007.Na dana�nji dan: VOJNO-REDARSTVENA AKCIJA BLJESAK
01.05.2007.DA NAN �IVI, �IVI RAD U �TO (MI) SE PRITVORIJA PRVI MAJA Drugovi radnici, ne kvarite nan idilu
travanj
29.04.2007.NO�AS U 3.05 U ZAGREBU PREMINUO IVICA RA�AN
29.04.2007.Pomo� za uzgajiva�nicu ov�arskih pasa
29.04.2007.Hilfe f�r Zuchtst�tte f�r Sch�ferhunde
29.04.2007.Help for Breeding facility for sheep-dogs
28.04.2007.Kafi� "Pri �tefeku" - Veliki Hrvati
16.04.2007.Izlo�ba u povodu 40. obljetnice dono�enja Deklaracije o nazivu i polo�aju hrvatskog knji�evnog jezika
09.04.2007.Poziv na prvi doga�aj akcije Pianino za Pakrac u Zagrebu
05.04.2007.Treba li nam zakon o jeziku
03.04.2007.Sje�ate li se Kutle?
o�uljak
29.03.2007.X. Me�unarodna likovna kolonija "PETROVI� - RE�ETARI"
31.03.2007.Hrvatska zauzima svoje povijesno mjesto u srcu Europe
29.03.2007.�lanovi vije�a HRT-a pod utjecajem politike
29.03.2007.Izmjene zakona o obrani te o slu�bi u OSRH
28.03.2007.Devedesetih pronevjereno pedesetak milijardi dolara
26.03.2007.Plakat INE u Vukovarskoj ulici
25.03.2007.Najve�i hrvatski "heroj"
23.03.2007.Top stipendija za top studente
21.03.2007.Vele�asni Sudac: Celibat je nasilje nad ljudskom i bo�anskom prirodom
20.03.2007.Cijela je Hrvatska postala Obrovac
19.03.2007.Nazovi K radi klevete
18.03.2007.Koga zanima sirotinja?
14.03.2007.ISELJENIK PROTIV POREZNE UPRAVE: TKO SU NA�I BOGATA�I?
13.03.2007.KONFERENCIJA: SOLIDARNOST I ZAJEDNI�TVO SA CRKVOM I LJUDIMA U BiH
07.03.2007.Su�eljavanje s povijesnom istinom
07.03.2007.Natje�aj za ravnatelja HRT-a
04.03.2007.OLAKO SHVA�ANJE DEMOKRACIJE
03.03.2007.Politi�ari slo�ni oko nepravednosti presude ICJ-a, ali ne i oko odustajanja Hrvatske od tu�be protiv SRJ
02.03.2007.HRVATSKA NE SMIJE POVU�I TU�BU
velja�a
25.02.2007.Pravopisni cirkus: U kaosu profitiraju autori i izdava�i...
21.02.2007.Zaboravljena sirotinja
20.02.2007.Danas zavr�ava 181. SAMOBORSKI FA�NIK
17.02.2007.Zakon o popisima bira�a - Kupoprodaje glasova i zastupnika ne�e biti
17.02.2007.Gotovo pola milijuna gra�ana siroma�no
10.02.2007.Kafi� "Pri �tefeku"
09.02.2007.Od Cemexova miniranja djeca nam mokre u ga�e
 

Untitled Document