Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

17.09.2014.

 
 

REŠETARI:
Odr�ani 17. susreti pjesnika dijaspore

Prvi dan, petak, 12. rujna 2014.:

Po�eli 17. susreti pjesnika dijaspore


Predsjednik RH dr. Ivo Josipovi� - po�asni �lan KLD-a „Rešetari“

U doslovnom susretu pet kontinenata, u nazo�nosti predsjednika RH dr. Ive Josipovi�a, �elnih ljudi Matice iseljenika Hrvatske, Vladinog Ureda za iseljene Hrvate, Matice iseljenika Hrvatske, predstavnika �upanije Brodsko posavske i društva doma�ina, Knji�evno likovnog društva Rešetari, u petak, 12.rujna 2014., sve�ano su otvoreni 17. susreti pjesnika dijaspore, jedinstvena nacionalna manifestacija.

Susret je to prijatelja i stiha, najbolji most izme�u iseljene i mati�ne zemlje, susret koji afirmira kulturni amaterizam i potvr�uje kako nas upravo jezik najbolje definira. U Rešetare su i ove godine pristigli hrvatski pjesnici – amateri iz cijeloga svijeta, a zna�aj susreta svojim je pokroviteljstvom, kao i osobnim dolaskom, potvrdio i predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipovi�.

Uz slu�beni, protokolarni dio, koji je uklju�ivao prijem �elnih ljudi dr�avne i �upanijske vlasti kod na�elnika, prvi je dan Rešetara�kih susreta obilje�ilo i otvorenje novih prostorija društva-doma�ina, predstavljanje prostora umjetni�ke galerije uz otvorenje izlo�be slika hrvatsko-njema�kog slikara Šime Vlahova, te potpisivanje povelje prijateljstva izme�u op�ine Rešetari i hrvatske Op�ine Lupak u Rumunjskoj.

Na susretu potvr�eno prijateljstvo, još je jednom dokazalo izrazito kozmopolitski duh op�ine Rešetari, jer uz hrvatske Rumunje, Rešetari ve� godinama prijateljuju s makedonskom op�inom Ilinden, ma�arskim gradom Pe�uhom, te Hrvatima u Vojvodini.

Sve�anost otvorenja susreta bila je prilika i da najponosniji �ovjek KLD-a, njegov predsjednik Ivan De Villa, upozna i s brojnim aktivnostima rešetara�ke kreativne ekipe slikara i pjesnika, te najistaknutijim i najzaslu�nijim sudionicima susreta, uru�i visoka priznanja, Grb Op�ine. Zaslu�ili su to svojom materijalnom, intelektualnom i logisti�kom podrškom Susretima, Ljerka Totch Naumova iz Makedonije i Anton Kikaš, mecena susreta iz Kanade.

Drage goste, ali i najviše dr�avne predstavnike, potom je pozdravio i na�elnik Op�ine Rešetari, Zlatko Aga, izrazivši �elju da nas upravo kultura i kulturni amaterizam, kroz mogu�u uspješnu gospodarsku  suradnju, dugoro�no na najbolji mogu�i na�in po�ne prezentirati i u inozemstvu.

Foto galerija - 1. dan

*****

Drugi dan, subota, 13. rujna 2014.:

Dan ispunjen stihovima i umjetnoš�u

Bio je to drugi dan XVII. Rešetara�kih susreta pjesnika, kada su se dogodili i središnji sadr�aji ove iznimno vrijedne i jedinstvene kulturne manifestacije koja sve ove godine trajanja u dane Susreta Rešetare pretvara u svijet u malom.

Promoviran je VI. Zbornik mladih pjesnika te uprili�en susret mladih pjesnika s u�enicima osnovnih škola zapadnog dijela Brodsko-posavske �upanije. Zbornik je predstavila prof. Ivana Prakaturovi�.

XVII. Zbornik pjesama Rešetara�kog susreta pjesnika predstavio je magistar Ivan Slišuri�, jedan od izbornika, a potom je uslijedila i promocija zbirke pjesama za djecu Malkice Duge�, autorice koja �ivi i radi u Stuttgartu.

Prijem je za pjesnike iz iseljeništva i goste Susreta uprili�io Zlatko Aga na�elnik op�ine Rešetari. Dru�enje je, kao i uvijek proteklo u prijateljskoj atmosferi uz razmjenu poklona.

U prostoru Galerije „Petrovi�“ KLD-a Rešetari na�elnik je otvorio izlo�bu „�ivot u boji“ Šime Vlahova, akademskog slikara iz Münchena. Ovo je druga autorova izlo�ba u Hrvatskoj, a gostovanje u Rešetarima omogu�ila je Hrvatska matica iseljenika. Slikara Šimu Vlahova predstavila je Ljerka Galic u ime Matice, a o radu i umjetni�kom sazrijevanju govorila je Antonia-Mirna Bathmann koja je ovog hrvatskog umjetnika iz iseljeništva u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika predstavila i hrvatskoj javnosti u Zagrebu i sada u Rešetarima. S obzirom da joj je u planu osnivanje Hrvatsko-njema�kog društva umjetnika i me�usobno predstavljanje u obje zemlje, prilikom otvorenja izlo�be dogovoreno je da u Münchenu gostuju i likovnjaci KLD-a Rešetari te da gost Likovne kolonije „Petrovi�“ u Rešetarima bude Šime Vlahov i njegovi studenti.

Ve�er stihova XVII. Rešetara�kog susreta pjesnika po�ela je prigodnim rije�ima doma�ina, organizatora i pokrovitelja Ivana De Ville, predsjednika KLD-a Rešetari, Zlatka Age, na�elnika op�ine. U ime Hrvata iz Australije pozdravne i rije�i potpore uputio je Vlado Pucak, u ime Zajednice Hrvata Makedonije Ljerka Totch Naumova, u ime op�ine Ilinden Igor Ristovski, u ime op�ine Lupac s kojom je op�ina Rešetari na ovogodišnjim Susretima potpisala Povelju o prijateljstvu i suradnji Petar Hategan, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Rumunjske, u ime Hrvata iz Kanade Antun Kikaš. Uslijedile su rije�i Dijane Mašala Perkovi� u ime Hrvatske matice iseljenika, te Biserke Lukan u ime Ureda Vlade RH za iseljene Hrvate, koja je ovogodišnje Susrete slu�beno i otvorila.

Iznimna vrijednost ovih Rešetara�kih susreta pjesnika je u njegovanju hrvatskoga jezika, doprinosu da on ostane �iv ma gdje Hrvati u svijetu �ivjeli, omogu�avanje mladima koji pjesmu nose u svom unutarnjem svijetu, da se izraze na materinjem jeziku. I sve to ostaje zapisano za neke budu�e generacije kao poticaj da i one nastave istim vrijednosnim putem. KLD Rešetari ovim Susretima povezuje iseljenu Hrvatsku s Domovinom i pokazuje da su nam svi va�ni, da su dobrodošli i da su dio ove lijepe zemlje Hrvatske.  

Foto galerija - 2. dan

Izvor: tekst i fotografije: www.ngbuntovnici.com
Priop�ila: Diana Mašala Perkovi�, mag.iur., Rukovoditeljica odjela za pravne i op�e poslove HMI

*****

Program susreta:

12. rujan 2014. - petak:

14:30     Dolazak predsjednika prof.dr.sc. Ive Josipovi�a sa delegacijom
 - do�ek predsjednika ispred zgrade op�ine – Ulica Vladimira Nazora 30, Rešetari

Predsjednika do�ekuju:

 • �upan BP� Danijel Maruši�, dr.vet.med
 • predstojnik dr�avne uprave BP� Mario Vu�ini� dipl.iur.
 • na�elnik Op�ine Rešetari Zlatko Aga
 • zamjenica predsjednika Op�inskog vije�a Op�ine Rešetari Ivanka Grgi�
 • Zamjenik predsjednika Op�inskog vije�a Op�ine Rešetari Branko Babi�
 • predsjednik KLD-a Ivan De Villa

14:30 Polaganje vijenaca na spomen obilje�ju poginulim Hrvatskim braniteljima
- u parku pokraj zgrade op�ine

14:40  Prijem kod na�elnika
- u op�inskoj vije�nici – zgrada op�ine – Ulica Vladimira Nazora 30, Rešetari

Prisutni:

 • �upan BP� Danijel Maruši�, dr.vet.med.
 • predstojnik dr�avne uprave BP� Mario Vu�ini�, dipl.iur.
 • na�elnik Op�ine Rešetari Zlatko Aga  
 • zamjenica predsjednika Op�inskog vije�a Op�ine Rešetari Ivanka Grgi�
 • zamjenik predsjednika Op�inskog vije�a Op�ine Rešetari Branko Babi�
 • predsjednik KLD-a Ivan De Villa
 • predsjednik Matice iseljenika RH Marin Knezovi�
 • na�elnik Ureda Vlade RH za iseljene Hrvate Milan Bošnjak
 • predsjednica Vije�a mjesnog odbora Rešetari Milka Perkovi�
 • na�elnik Op�ine Ilinden (Makedonija) �ika Stojanovski
 • na�elnik Op�ine Lupac (Rumunjska) Marian Vlasici
 • pjesnikinja i esejistica Ljerka Totch Naumova
 • pjesnik Anton Kikaš
 • savjetnica u Matici iseljenika Diana Mašala Perkovi�
 • ravnatelj Osnovne škole Ante Star�evi�a Rešetari Tihomir Batalo

15:00  Zaustavljanje delegacije na parkiralištu uz zgradu op�ine
- nastup KUD-a Dre�nik i KUD-a Rešetari
 
15:15   Otvorenje prostora KLD-a i razgledavanje izlo�be Šime Vlahova
- potpisivanje povelje o prijateljstvu i suradnji izme�u Op�ine Rešetari i Op�ine Lupac iz Rumunjske

Prisutni:

 • �upan BP� Danijel Maruši�, dr.vet.med.
 • predstojnik dr�avne uprave BP� Mario Vu�ini�, dipl.iur.
 • na�elnik Op�ine Rešetari Zlatko Aga  
 • zamjenica predsjednika Op�inskog vije�a Op�ine Rešetari Ivanka Grgi�
 • zamjenik predsjednika Op�inskog vije�a Op�ine Rešetari Branko Babi�
 • predsjednik KLD-a Ivan De Villa
 • predsjednik Matice iseljenika RH Marin Knezovi�
 • na�elnik Ureda Vlade RH za iseljene Hrvate Milan Bošnjak
 • predsjednica Vije�a mjesnog odbora Rešetari Milka Perkovi�
 • na�elnik Op�ine Ilinden (Makedonija) �ika Stojanovski
 • na�elnik Op�ine Lupac (Rumunjska) Marian Vlasici
 • pjesnikinja i esejistica Ljerka Totch Naumova
 • pjesnik Anton Kikaš
 • savjetnica u Matici iseljenika Diana Mašala Perkovi�
 • predstavnici prijateljskih op�ina
 • ravnatelji osnovnih škola i dje�jeg vrti�a
 • �lanovi KLD-a i drugih udruga
 • gosti pjesnici

15:45 Izjava za medije
- u prostorijama KLD-a

16:00 Odlazak Predsjednika  

*****
13. rujan 2014. - subota:

11:00 Susret mladih pjesnika s u�enicima škola iz zapadnog dijela Brodsko-posavske �upanije

15:00 Promocija XVII. zbornika pjesama Rešetara�koga susreta pjesnika

16:00 Promocija Zbornika pjesama hrvatskih pjesnika iz iseljeništva

17:00 Razgovor Na�elnika Op�ine Rešetari sa pjesnicima iz iseljeništva i gostiju susreta

17:45 Predstavljanje likovne izlo�be Šime Vlahova

18:30 Dru�enje sudionika Rešetara�koga susreta pjesnika

*****

Interesantan prikaz posjeta predsjednika RH dr. Ive Josipovi�a Rešetara�kim susretima pjesnika objavljen je na portalu RADIONG.HR pa pogledajmo i taj prilog:

Predsjednik RH Ivo Josipovi� u Rešetarima

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.