Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

03.09.2014.

 
 

Zatvaranje 43. seminara Zagreba�ke slavisti�ke škole

U petak, 29. kolovoza 2014. je u Dubrovniku zatvoren 43. seminar Zagreba�ke slavisti�ke škole.


Portreti polaznika

Ovogodišnji hrvatski seminar za strane slaviste okupio je znatan broj stru�njaka koji su iz razli�itih perspektiva pristupili temi jezi�nih, knji�evnih i kulturnih politika. Nakon dvotjednoga poha�anja lektorata i proseminara polaznicima su uru�ene diplome, a odr�ana je i projekcija filma o 43. seminaru koji je proizašao iz rada filmske radionice.

Tvrtko Vukovi�, voditelj Zagreba�ke slavisti�ke škole, u prigodnom je govoru istaknuo kako vjeruje da su studenti u ova dva tjedna mogli vidjeti i �uti nove i zanimljive �injenice, a profesori produbiti poznanstva te se upoznati s novim na�inima �itanja i razumijevanja hrvatske knji�evnosti, jezika i kulture.

Zahvalio je svim polaznicima, lektoricama i lektorima, web-uredništvu, voditeljici filmske radionice, predava�ima i selektorima predava�koga dijela programa te svojim najbli�im suradnicima – programskoj tajnici Lani Molvarec, zamjenici voditelja Škole Tatjani Piškovi� i financijskoj tajnici Bo�eni Jur�i�.

Ovisno o stupnju znanja hrvatskoga jezika polaznici 43. seminara poha�ali su obvezne lektorate.

Gramati�ke i konverzacijske vještine usavršavali su s lektoricama Aidom Korajac, Jelenom Cvitanuši� Tvico, Anom Kodri� i Tatjanom Piškovi�, a oni koji posjeduju znatnu jezi�nu kompetenciju uklju�ili su se u proseminare Retorika otpora (Nikola Koš�ak), Hrvatsko pjesništvo modernizma i postmodernizma (Ivana Drenjan�evi�) i Jezi�ne politike (Petar Vukovi�, Krešimir Mi�anovi�). Zainteresirani polaznici odabrali su jedan od dva ponu�ena fakultativna proseminara Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova (Vera Bla�evi� Krezi�) te Hrvatsko društvo u socijalizmu: svakodnevica i modernizacija (Igor Duda).

Na 43. seminaru Andrea Zlatar Violi�, Ozren Biti, Zrinka Bo�i� Blanuša, Marina Protrka Štimec, Tatjana Juki�, Leonida Kova�, Nikica Gili�, Krešimir Bagi�, Krešimir Mi�anovi�, Lada Badurina, Ivo Pranjkovi� i Marko Samard�ija odr�ali su dvanaest predavanja okupljenih oko zajedni�ke teme Jezi�ne, knji�evne i kulturne politike. Ciklus predavanja osmislili su Krešimir Mi�anovi� i Maša Kolanovi�.

Kulturni program ticao se iste teme – odr�an je ciklus hrvatskoga dokumentarnog filma te su prire�ena ve�ernja izlaganja o hrvatskome politi�kom performansu i politikama obrazovanja (Suzana Marjani�, Mario Kova�, Ivana Perica, Marijana Hameršak, Goran Pavli�).

Na 43. seminaru predstavljen je najnoviji zbornik u izdanju Zagreba�ke slavisti�ke škole Prostor i izmještenje u hrvatskoj knji�evnosti i kulturi. Zainteresirani polaznici poha�ali su filmsku radionicu koju je vodila Janet Alilovi�, a u sklopu poslijepodnevnoga fakultativnog programa organizirani su studijski obilasci dubrova�kih znamenitosti i stru�ni izleti na Elafitsko oto�je, u Cavtat i Ston.

Nakon projekcije filma o 43. seminaru oproštajno dru�enje ve� je tradicionalno nastavljeno u atriju Poslijediplomskoga središta.

Foto galerije:
Kliknite ispod slika na naslove foto galerija i pogledajte sve slike


Otvorenje 43. seminara


Obilazak povijesne jezgre Dubrovnika


Stru�ni izlet u Cavtat


Posjet pala�i Sponzi


Posjet Franjeva�kom samostanu


Umjetni�ka galerija Dubrovnik


Izlet na Elafitsko oto�je


Tvr�ava Lovrijenac


Ljetnikovac Petra Sorko�evi�a


Lektori i studentske grupe


Predstavljanje zbornika
"Mjesto, granica, identitet. Prostor u hrvatskoj knji�evnosti i kulturi"


Izlet u Trsteno i Ston


Zatvaranje 43. seminara

 

Priop�ila: Ivana Šijakovi�, web-uredništvo Zagreba�ke slavisti�ke škole
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.