Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

24.08.2014.

 
 

Vesela dru�iona "Mali moslava�ki �trki"
pod geslom "Moj grad Popova�a i ja se volimo"

Provode�i dio ljetnih praznika u društvu svojih vršnjaka, tridesetak popova�kih mališana u dobrom raspolo�enju, marljivom radu i kreativnom neredu dru�i se svaki ponedjeljak u Domu kulture Popova�a. Popova�ka udruga likovnih stvaralaca 'Moslava�ki štrk'  tijekom cijelog ljeta organizira besplatne kreativne susrete u veseloj dru�ioni „Mali moslava�ki štrki“ pod geslom „Moj grad Popova�a i ja se volimo“.

Nizom radionica raznovrsnog programa, za djecu koja �ele nau�iti nešto novo ili se dobro zabaviti PULS „Moslava�ki štrk“ poma�e im usvojiti odre�eno znanje i vještine, poti�u�i kreativnost i maštu, omogu�avaju�i  pravilan razvoj dje�jeg samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.

Inspirirani ljetnim ugo�ajem, na jednoj od radionica izra�ivali su papirnate lampione za ukrašavanje svojih dje�jih soba i skorih ro�endanskih proslava. Slikali su akvarelom na še�ernoj podlozi, o�arani neobi�nim oblicima koji su nastali pod utjecajem slatkog sirupa.

Dru�ba „Malih moslava�kih štrka“ kroz igru i zabavu spontano usvaja nove likovne vještine, razvijaju�i samostalnost i dje�ju originalnost. Oblikovanjem predmeta primijenje umjetnosti od slanog tjesta, otkrivali su i vlastita kreativna rješenja, te njihovi radovi odišu najneobi�nijim zna�enjima ponekad zagonetnim i njima samima.

Iako je svaka stvarala�ka aktivnost za dijete  igra, u vrijeme predaha od slikarskog zanosa, podsjete se i „starih zaboravljenih“ igara „Lanca –probijanca“, „Ide majka s kolodvora“, „Igraj kolo“, „Smrznuta baba“, „�vorak“, „Boca istine“, „Pantomime“ i tada...smjeh se ori u dje�jem parku iza Doma kulture, a ozarena dje�ja lica su o�igledan pokazatelj da zajedni�ko dru�enje je puno veselije od usamljenog  šetkanja internetom.

Radosni i glasni kao pravi „mali štrki", prepuni likovnog nadahnu�a „kao pravi slikari“ na 4. radionici izra�avali su se razli�itim tehnikama, slikaju�i predmete koji ih okru�uju, snove koje sanjaju, prijatelje u igri, morske dogodovštine i „svašta nešto“. Do kraja ljetnih praznika male popov�ane �eka još mnogo radionica prepunih iznena�enja, likovnih izazova i puno, puno zabave.

Kreativni i likovni radovi polaznika ljetnih radionica bit �e predstavljeni na 1.dje�joj izlo�bi pod nazivom „Moj grad Popova�a i ja se volimo“, 1.9.2014. u gradskoj knji�nici i �itaonici Popova�a.

Tekst i fotografije dostavila: Marija Pukec �igi�,
PULS Moslava�ki štrk, puls.moslavacki.strk@gmail.com
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.