Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

21.08.2014.

 
 

Otvorenje 43. seminara Zagreba�ke slavisti�ke škole

U Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku je 18. kolovoza 2014. otvoren 43. hrvatski seminar za strane slaviste. Seminar �e trajati do 29. kolovoza. Uz lektorate na razli�itim jezi�nim razinama za polaznike je osmišljen raznovrstan program koji je ove godine posve�en temi jezi�nih, knji�evnih i kulturnih politika.   

Na sve�anom otvorenju 43. seminara rije�i dobrodošlice sudionicima su uputili ministrica kulture Andrea Zlatar Violi�, zamjenica �upana Dubrova�ko-neretvanske �upanije Marija Vu�kovi�, izaslanik gradona�elnika grada Dubrovnika Miho Kati�i�, prodekanica za studijske programe i cjelo�ivotno obrazovanje Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Ivana Frani� i voditeljica Ureda Poslijediplomskog središta u Dubrovniku Vlasta Brunsko. Nakon pozdravnih rije�i gostiju profesor Tvrtko Vukovi�, voditelj Zagreba�ke slavisti�ke škole, najavio je temu Jezi�ne, knji�evne i kulturne politike oko koje je organiziran program 43. seminara. Zbog �injenice da je sama ideja politike danas, u doba vulgarnoga medijskog spektakla i svemo�i kapitala, izgubila snagu i da su jezik, knji�evnost i kultura tako�er izgubili svoju politi�ku svrhu, snagu i utjecaj, na ovogodišnjemu �e seminaru dvanaest pozvanih stru�njaka iz razli�itih podru�ja promisliti širinu i slo�enost pojma i koncepta politike u simboli�kim praksama hrvatske knji�evnosti, kulture i jezika.

Nastavni dio programa 43. seminara polaznicima nudi jezi�ne vje�be na nekoliko jezi�nih razina s ciljem usavršavanja njihovih gramati�kih i konverzacijskih vještina. Za one koji posjeduju potpunu jezi�nu kompetenciju nudi proseminare Retorika otpora, Hrvatsko pjesništvo modernizma i postmodernizma i Jezi�ne politike te fakultativne proseminare Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova te  Hrvatsko društvo u socijalizmu: svakodnevica i modernizacija.

U sklopu poslijepodnevnoga fakultativnog programa bit �e organizirani studijski obilasci dubrova�kih znamenitosti, a polaznici zainteresirani za osnove filmske prakse mo�i �e se uklju�iti u rad filmske radionice.

Ve�ernji kulturni program obuhva�a ciklus hrvatskoga dokumentarnog filma, tribinu o hrvatskome politi�kom performansu (Suzana Marjani�, Mario Kova�), okrugli stol o politikama obrazovanja (Ivana Perica, Marijana Hameršak, Goran Pavli�), predstavljanje zbornika Prostor i izmještenje u hrvatskoj knji�evnosti i kulturi te odlazak na glazbeni koncert (The Beat Fleet).

U sklopu 43. seminara bit �e organizirani stru�ni izleti na Elafitsko oto�je, u grad Cavtat, Arboretum Trsteno te grad Ston.

Detaljan raspored i seminarski dnevnik 42. seminara mo�e se pratiti na slu�benim stranicama Zagreba�ke slavisti�ke škole (www.hrvatskiplus.org).

Priop�ila: Ivana Šijakovi�, web-uredništvo Zagreba�ke slavisti�ke škole
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.