Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

03.08.2012.

 
 
 

Imenovan novi ravnatelj HMI


Mr. sci. Marin Knezovi�, ravnatelj HMI

Mr. sci. Marina Knezovi�a je, u skladu s �lankom 20. i 24. Statuta Hrvatske matice iseljenika Upravni odbor, na prijedlog Vlade RH, na sjednici 13. srpnja imenovao ravnateljem. Odluka je stupila na snagu 16. srpnja i mr. Knezovi� �e du�nost obnašati u �etverogodišnjem razdoblju. Dosadašnja ravnateljica, profesorica Katarina Fu�ek, istoga dana se razrješava du�nosti na koju je stupila 16. srpnja 2009.

Novi ravnatelj ro�en je u Zagrebu, 3. lipnja 1968. Tu je završio osnovnu i srednju školu kao i studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveu�ilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je i magistrirao temom “Preporodna hrvatska i Bosna i Hercegovina od 1830. – 1849.” Stekao je i zvanje web dizajnera. Predavao je povijest u osnovnim, srednjim stru�nim školama i gimnazijama. Autor je priru�nika za napredno u�enje povijesti “Hrvatski narodni preporod”, Zagreb 2005. Stru�no je usavršavao nastavnike povijesti. Bio je istra�iva� na me�unarodnom znanstvenom projektu Triplex Confinium. Objavio je i znanstvene �lanke koji se bave ranom modernom hrvatskom poviješ�u, hrvatskim narodnim preporodom i razdobljem “maspoka”.
Trenuta�no se znanstveno bavi eko-historijskim temama, a posebno onima vezanima za hrvatski rani srednji vijek. �lan je Hrvatskog društva za ekonomsku povijest i ekohistoriju. Vlasnik je i autor sjedišta za hrvatsku povijest od 2005.

Objavljeni znanstveni radovi:
1. Ivan Kukuljevi� Sakcinski o Bosni i Hercegovini u doba preporoda, Povijesni prilozi, br. 20, Zagreb, 2001.
2. Oglasi u Gajevim Novinama 1835. – 1839., Historijski zbornik, br. 54, Zagreb, 2001.
3. Štrajk hrvatskih sveu�ilištaraca u jesen 1971. u onodobnom tisku, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, br.28, Zagreb 1995.
4. Šuma i šumsko drve�e u hrvatskim ranosrednjovjekovnim ispravama : �initelj koji nedostaje, Ekonomska i ekohistorija: �asopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 4., Zagreb, 2008. 5. Voda u hrvatskim ranosrednjovjekovnim ispravama, Ekonomska i ekohistorija: �asopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 3., Zagreb, 2007.
6. Morlak kao prirodni �ovjek u djelima Alberta Fortisa, Ivana Lovri�a i Balthasara Hacqueta, Triplex Confinium (1500.-1800.): ekohistorija : zbornik radova s me�unarodnog znanstvenog skupa odr�anog od 3. do 7. svibnja 2000. u Zadru, Split 2003.
7. Planine, brda i bre�uljci u ranosrednjovjekovnim hrvatskim ispravama, Ekonomska i ekohistorija: �asopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 7., Zagreb, 2010.

Politi�ka karijera
Mr. Knezovi� je bio, od 2004. do 2009., zaposlen kao samostalni upravni referent u Uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba. Od 2009. Je radio kao koordinator za web u Zagreba�kom holdingu. �lan je SDP-a Hrvatske. Godine 2001. do 2004. bio je predsjednik ogranka SDP-a Utrina, a od 2001. do 2005. �lan predsjedništva Mjesne organizacije SDP-a Novi Zagreb istok. Predsjednik Mjesne organizacije SDP-a Novi Zagreb istok bio je od 2005. do 2010., a od 2005. do 2010. �lan Gradskog odbora GO SDP-a Zagreb. �lan Glavnog odbora SDP-a Hrvatske bio je od 2008. do 2012. Trenuta�no je potpredsjednik Mjesne organizacije SDP-a Novi Zagreb istok. Zastupnik je u Skupštini Grada Zagreba od 2009. Predsjednik je Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Skupštine grada Zagreba. �lan je Odbora za kulturu Skupštine grada Zagreba i Upravnog vije�a Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tako�er, �lan je Amnesty International Hrvatske.

( http://marinknezovic.wordpress.com/biografija )


Primopredaja du�nosti ravnatelja Hrvatske matice iseljenika

Izvor: HMI portal www.matis.hr
Fotografije: Hrvoje Salopek

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.