Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

18.05.2012.

 
 
 

Sve više Korejaca otkriva Zagreb i Hrvatsku


Foto: planet-croatia.com

Na nedavno odr�anom sajmu KOTFA (Korean Travel Fair) u Seoulu, Turisti�ka zajednica grada Zagreba osvojila je nagradu „The Best Tourism Publicity Award“ za najbolju pojavnost na spomenutom sajmu. Posje�enost zagreba�kog štanda bila je na sajmu zapravo dojmljiva - mo�emo kazati iznimna. Zaista je vladalo zanimanje za turisti�ka putovanja u Zagreb (i Hrvatsku), a ostvareni su i rezultati primjetni kao i ohrabruju�e optimisti�ne najave iz povratnih spoznaja govore same za sebe o nadolaze�em još ve�em uspjehu. Zaista su više nego dobre najave o sve ve�em broju posjetitelja iz Koreje Zagrebu.

Ipak smo tako dobili najavu �etiri nova �arter leta u mjesecu rujnu, na relaciji Seoul – Zagreb, �ime je nastavljena suradnja koja je po�ela prije tri godine. Ali tad su sletjeli prvi �arter letovi iz Seolua, a za sve putnike Turisti�ka zajednica grada Zagreba je organizirala (zahtjevan) prigodan do�ek s folklorom pa je svakom putniku darovano licitarsko srce i brošure o Zagrebu, koje je TZGZ prva u Hrvatskoj objavila na korejskom jeziku. Suradnja je nastavljena svake idu�e godine, uklju�uju�i i ovu, kad je od 28. travnja do 2. lipnja u Zagreb sletjelo �ak šest �arter zrakoplova. Najava za rujan, dokaz je kako je ovogodišnje zanimanje turista za Zagreb i Hrvatsku veliko i, zato o�ekujemo nastavak sve bolje suradnje.


Foto: dnevno.hr

Zato ove godine Zagreb bilje�i porast od �ak 56 % u dolascima i 50% u no�enjima korejskih gostiju, a što u brojkama iznosi 4.731 dolazak i 5.419 no�enja.

Korejci do�ivljavaju Zagreb kao gostoljubivu i romanti�nu europsku destinaciju, kojoj neupitni šarm daju i prostrane pješa�ke zone s mnogim zalogajnicama (kafi�ima) s vrtnim i uli�nim terasama razasutim po �itavom gradu.

Priop�io: Ivan Raos
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.