Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

16.06.2012.

 
 
 

Predstavljen roman o francuskom dragovoljcu
ubijenom na Ov�ari

Novi roman Nevenke Neki� “Jean ili miris smrti” predstavljen je 12. lipnja 2012. u Vukovaru, u pastoralnom centru Sveti Bono.

Nakladnik je Udruga dr. Ante Star�evi�-Tovarnik, koja je do sada objavila �etiri knjige o Domovinskom ratu i bila producentom dva filma. Roman “Jean ili miris smrti” tragi�na je pri�a o sudbini francuskoga dragovoljca Jeana-Michela Nicoliera koji je junak obrane grada Vukovara, ranjen i potom ubijen na Ov�ari.

Roman su predstavili gvardijan vukovarski fra Gordan Propadalo, Mirko �uri�, knji�evnik, Milka Vida, novinarka, predsjednik Udruge dr. Ante Star�evi�-Tovarnik Antun Ivankovi� i autorica Nevenka Neki�.

Fra Gordan Propadalo ukazao je na suštinski sloj romana- bitku dobra i zla kao i na dramatiku  teksta u kojem se ogleda pojedina�na sudbina, ali i tragi�no doba rata ne samo u Vukovaru, nego u cijeloj Hrvatskoj. Snaga spisatelji�ine rije�i donosi i teološki sloj koji propituje ljudski �ivot.

Milka Vida obradila je autori�in emocionalni pristup koji povla�i �itatelja u empatiju i evocira  posebno sna�no patnje majke.

Mirko �uri� se osvrnuo na �injenicu da o fenomenu Ov�are pa i Vukovara ima vrlo malo literarnih tekstova u hrvatskoj knji�evnosti, a ovo je svakako prvi takav roman koji je do kraja otvorio niz pitanja i ušao u krvavu kupku zbivanja.

Autorica je govorila o nastajanju knjige, dokumentaciji koja je bila u temeljima tekstova te stoga on spada u povijesne romane. Posebno se osvrnula na problem ulaska u psihu mladoga Francuza koji dolazi u stranu zemlju da bi opstao do samoga kraja, pada Vukovara, svjestan smrti koja ga �eka.

Antun Ivankovi� upoznao je nazo�ne s radom Udruge, te predlo�io zamjenici  gradona�elnika grada Vukovara gospo�i Danijeli Stankovi� da se jedna ulica ili neka ustanova imenuje po Jeanu-Michelu Nicolieru. Tako�er je zamolio da se uspostavi prijateljski odnos izme�u gradova Vukovara i Vesoula, jer je i predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipovi� konstatirao kako �rtva Jeana-Michela spaja dva naroda-hrvatski i francuski.

Za Udrugu dr. Ante Star�evi� – Tovarnik
Antun Ivankovi�, predsjednik
Nevenka Neki�, knji�evnica

*****

Slijedi predstavljanje romana je u Zagrebu:

Pozivnica 

Pogledajmo i �lanke iz Ve�ernjeg lista i iz Hrvatske rije�i:

*****

Knji�evnica Nevenka Neki� objavila je roman o stradanju
vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera

Pri�a o dragovoljcu u tu�ini koji nema grob

U Vukovaru je bio ranjen 9. studenoga, a na Ov�ari ga je ubio �ovjek koji mu je iz d�epa uzeo zadnji novac koji je imao

Foto: Damir Radni�
Foto: Damir Radni�

“Donijela sam zemlju s Ov�are iz Vukovara kako bih zasadila biljku koju �u staviti uz sliku svoga sina. Tu �u biljku nazvati Nada, u nadi da se ljudska ludost nikada više ne�e ponoviti i da nitko nikada ne�e zaboraviti Vukovar. Nikada. Nadam se tome”, napisala je potkraj prošle godine Lyliane Fournier u pismu zahvale nakon što je otišla iz Hrvatske za koju je �ivot dao njezin sin, vukovarski branitelj Jean-Michel Nicolier.

Majka primila odli�je

Majka francuskog dragovoljca ku�i je ponijela jake, neizbrisive slike: iz ruku predsjednika Ive Josipovi�a tada je na Pantov�aku primila odli�je Reda Nikole Šubi�a Zrinskog za junaštvo njezina sina, prvog odlikovanog me�u 500 hrvatskih branitelja stranih dr�avljana, a kasnije tog dana kora�ala je vukovarskom Kolonom sje�anja, prvi put borave�i u gradu u kojem je 25-godišnji mladi� pronašao pa izgubio sebe, dok su joj prilazili i grlili je njoj nepoznati ljudi, suborci njezina sina.

Dvadeset godina nakon njegove smrti, Hrvatska se odu�ila francuskom dragovoljcu. Lyliane Fournier vratila se ku�i spokojnija nego što je bila kad je ovamo stigla, shvativši da Jean-Michel nije gost samo u njezinim molitvama. No, kao da susret s vrhovnim zapovjednikom, posthumno odli�je ili prijava u registar branitelja, gdje njegova imena predugo nije bilo, nekim ljudima nisu bili dovoljni da mladom Francuzu vrate dug, pa je iz pera knji�evnice Nevenke Neki� ovih dana izišao i roman “Jean ili miris smrti”, intimna pripovijest o sudbini dragovoljca u ratnom vrtlogu njemu daleke i nepoznate zemlje. Jer, Jean-Michel u svom je domu u francuskom Vesoulu vidio kadrove ranjene Hrvatske i osjetio Bo�ji poziv, pa ga ni majka nije uspjela sprije�iti. Njoj je rekao: “�elim pomo�i tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram i�i, ali vratit �u se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje.”

To�no 20 godina poslije, u sije�nju 2011. Nevenka Neki� vidjela je dokumentarni film Višnje Starešine “Zaustavljeni glas” koji se bavio jednim drugim vukovarskim herojem, Sinišom Glavaševi�em. No, kadrovi na marginama ovog filma ostavili su je bez daha. Snimljeni su kamerom francuske televizije, �iji su reporteri u podrumu vukovarske bolnice pronašli ranjenog sunarodnjaka koji odbija pobje�i pred nadolaze�om vojskom.

“Više puta predlo�ili su mi da iza�em iz grada i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. Ja sam došao u Vukovar kao dragovoljac. To je moj izbor, i u dobru i u zlu”, rekao je nekoliko sati prije smrti, prije nego što je odveden na Ov�aru, gdje su ga �etnici samljeli udarcima.

Snimaju i dokumentarac

No, �udesna mirno�a i osmijeh s njegova lica Nevenku Neki� potpuno su obuzeli, stoga je alarmirala prijatelja Antuna Ivankovi�a, predsjednika Udruge dr. Ante Star�evi�a iz Tovarnika, s kojim je idu�ih deset mjeseci bespoštedno tragala za njegovim korijenima sve dok nisu pronašli Lyliane i doveli je u Hrvatsku.

Beskrajno dirnuta sudbinom mladog idealista, profesorica Neki� u svoj je roman, osim maj�inih pisama, utkala i dokumentarnu gra�u sa su�enja u Beogradu i Vukovaru, novinske �lanke iz lokalnog, francuskog medija koji je po�etkom ratnih 90-ih pratio maj�inu potragu za sinom, imaginarni dnevnik mladog vojnika, ali i vrlo osobne emocije.

– Imao je dušu nje�nog i �estitog �ovjeka. Jean je moj sin, kao i svoje majke – rekla nam je autorica ne kriju�i da je iznimno teško pisala ovaj roman, koji �e �itatelji mo�i potra�iti u svim knji�arama nakladne ku�e Verbum, u muzeju Mjesto sje�anja – Vukovarska bolnica te u Spomen-domu Ov�ara. A majka Lyliane, ona je jednostavno ushi�ena.

– Nakon dolaska u Hrvatsku i Vukovar potkraj prošle godine moj se �ivot posve izmijenio. Iznena�ena sam što je o mom sinu svjetlo dana ugledala i knjiga, posve�ena njegovu �ivotu i tragi�noj smrti u Vukovaru 1991. godine. Radujem se što �e se roman prevesti i na francuski jezik, a kako doznajem, u tijeku je i snimanje dokumentarnog filma o Jean-Michelu u produkciji naših prijatelja iz Udruge dr. Ante Star�evi�a iz Tovarnika – rekla je majka koja �e, dok ne do�eka dan kad �e svom sinu na grobu mo�i zapaliti svije�u, doticati zemlju koju je donijela s Ov�are.

Maj�inu najve�u bol stoga je autorica romana Nevenka Neki� opisala sljede�im rije�ima: “Ako na�eš grob na zaboravljenu rubu srijemskoga polja, nedaleko od Dunava, na�i �eš �arobni klju� jednoga sna. Otklju�aj ga i u�i u nj. Samo pjesnik i junak mogu od oranice stvoriti domovinu.”

Vlakom sam stigao u Zagreb 1991. i odmah otišao na ratište

Jean-Michel Nicolier ro�en je 1. srpnja 1966. godine u Vesoulu, gradi�u na istoku Francuske. Nakon završetka gimnazije našao se na raskri�ju puteva: tra�io se, ali se nije nalazio. Negdje je u to vrijeme, na televiziji je vidio kako Hrvatska pati i tada shvatio što je njegovo poslanje.

U srpnju 1991. ukrcao se na vlak i stigao u Zagreb, potpuno sam. Prijavio se dragovoljac i otputio se na ratište uz rijeku Kupu, da bi u rujnu stigao u Vukovar, na Sajmište. Najte�u bojišnicu, koja se �esto pomicala, gdje su vo�ene bitke “prsa o prsa”. Prema svjedo�enju suboraca, pokazao je iznimnu hrabrost i herojstvo u obrani grada. Majka je slutila, molila ga da se vrati, ali uzalud: “Kako mi to mo�eš re�i, ti, koja si mi uvijek govorila da treba i�i do kraja svojih ideala? Ja ostajem sa svojim suborcima.”

Ranjen je na Sajmištu 9. studenog od rasprskavaju�e granate, a devet dana kasnije iz bolnice je odveden na Ov�aru. Prema iskazu svjedoka Dragutina Berghofera Belog u hangar sa zarobljenicima ušao je stanoviti Kemo, pitao gdje je Francuz. Nije se krio, javio se. Polumrtvog od batina, metkom ga je dokraj�io Spasoje Petkovi� zvan Štuka. I uzeo mu 20 franaka iz d�epa.

Izvor: Ve�ernji list

*****

Josipovi� posmrtno odlikovao dragovoljca Jeana Michela Nicoliera

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi� posmrtno je odlikovao francuskog dr�avljanina i dragovoljca Domovinskog rata koji je 1991. poginuo u Vukovaru Jeana Michela Nicoliera Redom Nikole Šubi�a Zrinskog za iznimnu hrabrost i junaštvo koju je taj tada 25-godišnji mladi� iskazao u obrani Vukovara.

Nicollier se kao dragovoljac borio na Sajmištu, gdje je ranjen 9. studenoga i prevezen u vukovarsku bolnicu te nakon pada grada likvidiran na Ov�ari. Njegovi posmrtni ostaci još nisu prona�eni.

Sinovo odlikovanje primila je u Uredu predsjednika Jean Michelova majka Lyliane Fournier.
“Jednoga dana Jean Michel je rekao ‘ja odlazim’ i mo�da je simboli�no što �u ovo re�i”, rekla je Jean Michelova majka Lyliane Fournier, “ali mislim da je umro smiren me�u svojim prijateljima i da je to ono što je �elio. Imao je 25 godina i odluka je bila kona�na, a svi smo je u obitelji podr�avali i smatrali da je to pravedna stvar”. Kazala je kako je njezin sin bio obi�an mladi�, idealist, �ija je profesija trebala bila njegovatelj djece.

�elja obitelji je, dodala je, da Jean Michelovi posmrtni ostaci budu pokopani u Hrvatskoj jer smatraju da mu je tu mjesto nakon što im je govorio o suborcima i ljudima koje je volio.

Izvor: Hrvatska rije�

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Vezani �lanak:

Francuski dragovoljac Jean - Michel Nicollier ubijen na Ov�ari,
a nema status hrvatskoga branitelja

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.