Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

09.06.2012.

 
 
 

Be CROative
-Hrvatski dan na sajmu EIRE u Milanu-

HGK potencijalnim ulaga�ima ponudila
22 investicijska projekta vrijedna više od 2,5 milijarde eura

Italija je Hrvatskoj najva�niji partner u kontinuirano uravnote�enoj robnoj razmjeni. Italija je i drugi po va�nosti ulaga� u RH te 65 posto bankarske aktive u Hrvatskoj nadziru banke u talijanskom vlasništvu, što mo�e biti dobra potpora talijanskim ulaga�ima. Hrvatske su prednosti uklju�enost RH u NATO strukturu, završetak pregovora o ulasku Hrvatske u EU, ali i blizina tr�išta te znatan broj hrvatskih gra�ana sa znanjem talijanskog jezika, rekao je veleposlanik Hrvatske u Italiji, NJ.E. Tomislav Vidoševi� pred brojnim uzvanicima i investitorima okupljenim na sve�anom otvorenju izlo�be Be CROative na sajmu Expo – Italia Real Estate, povodom �ega su odr�ane i prezentacije "Be CROative“ i „Hrvatska - srce svijeta za sve vaše investicije".

Tom je prilikom, govore�i o izlo�bi Be CROative te va�nosti prisutnosti Hrvatske na ovako va�nom sajmu potpredsjednica HGK za gospodarstvo, europske integracije i pitanja EU Vesna Trnokop Tanta naglasila kako je Hrvatska gospodarska komora pokrenula projekt Be CROative izlo�be kako bi diljem svijeta promovirala naše kvalitetne proizvode te Hrvatsku kroz njene komparativne prednosti, dok je posebice za ovaj sajam osmišljen koncept koji prije svega nastoji istaknuti prednosti investiranja. Hrvatska je na pragu ulaska u Europsku uniju, te se nadamo da �e taj doga�aj potaknuti potencijalne investitore da ulo�e u greenfield, ali i investicije u hrvatski realni sektor, što bi bilo od velikog zna�aja za gospodarski rast, naglasila je Trnokop Tanta.


Silva Stipi� Kobali, Vesna Trnokop Tanta, Tomislav Vidoševi�, Mirjana Turudi�,
�ani Maršan, Trpimir �upi� i ostali

Direktorica Centra za investicije HGK Silva Stipi� Kobali je pred brojnim zainteresiranim investitorima odr�ala prezentaciju i predstavila „Invest in Croatia“ kao dio novog koncepta izlo�be Be CROative u sklopu kojeg su ponu�ena 22 investicijska projekta iz podru�ja turizma, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, industrije, znanosti i tehnologije i nekretnina �ija ukupna vrijednost prelazi 2,5 milijardi eura, s naglaskom na posebne uvjete, olakšice, poticaje i tehni�ke/operativne pojedinosti kako bi se pru�ile informacije svima �ele poslovati u Hrvatskoj. Na�elnik Sektora za me�unarodnu suradnju, investicije i konkurentnost Ministarstva poduzetništva i obrta Sani Ljubun�i� predstavio je zakonodavni okvir za strana ulaganja u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na prioritetne sektore.

EIRE – Expo Italia Real Estate, koji se odr�ava od 5. do 7. lipnja 2012. u Milanu, jedan je od najve�ih sajmova nekretnina i investicija na podru�ju Italije, ali i EU. Radi se o specijaliziranom sajmu koji privla�i brojne me�unarodne investitore na kojem svoje projekte i razvojne mogu�nosti predstavljaju institucije i tvrtke iz podru�ja nekretnina, gra�evinarstva, arhitekture, financija i  turizma, a predstavljaju se i investicijski projekti. Sajam okuplja nekoliko stotina svjetskih ulaga�a zainteresiranih za ulaganje u razli�ita podru�ja gospodarske djelatnosti, stoga  je ovo idealna prilika za predstavljanje gospodarskih i ulaga�kih potencijala Republike Hrvatske.

S obzirom na aktualne ekonomske prilike u zemlji i najavljene aktivnosti Vlade RH u ja�anju gospodarstva, kao i pokretanje novog investicijskog ciklusa, HGK je ove godine osmislila sveobuhvatni koncept izlo�be stavljaju�i naglasak na investicije i inovacije u Republici Hrvatskoj. Stoga izlo�ba „Be CROative“ ima dvije nove komponente: „Invest in Croatia“ i „Innovation in Croatia“ koje joj daju dodanu vrijednost, a cilj im je predstaviti Hrvatsku i njeno gospodarstvo kao privla�nu ulaga�ku destinaciju s vrijednim i kvalitetnim investicijskim potencijalom.


Tomislav Vidoševi� na prezentaciji Hrvatska - srce svijeta za vaše investicije

"Invest in Croatia" osmišljen je kao kontaktna to�ka za potencijalne investitore koja �e pru�ati informacije o investicijskim projektima na podru�ju Hrvatske, ulaga�koj klimi i uvjetima poslovanja. Kako bi se zainteresirani investitori što podrobnije informirali o ponu�enim projektima, izra�en je i katalog o investicijskoj klimi u RH te investicijskim projektima  koji se dijeli na sajmu, a isti je biti prezentiran i putem video projekcija tijekom odr�avanja izlo�be. Katalog sadr�i 20 projekata iz podru�ja turizma, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, industrije, znanosti i tehnologije te nekretnina, kao i projekte iz kataloga investicijskih projekata Ministarstva turizma RH. Spomenuti projekti su predstavljeni i na DVD-ima na kojima se nalaze detaljnije informacije o pojedinom projektu.

Na izlo�bi „Be CROative“ u Milanu predstavljeni su projekti: Zdravstveno-turisti�ki centar Biograd, Bjelovarski sajam, Poslovna zona Kukuzovac, Poslovna zona Li�ko Leš�e, City Colloseum Centar, Concept One- elektri�ni auto, Geotermalna stanica Slatina, Zra�no pristanište Grabovnica, Doma�e mlijeko – Mljekara Vara�din, Matrix toranj, Intermodalni i logisti�ki centar Miklavija, Aerodrom Oto�ac, Pašman Resort, Rijeka aerodrom, Znanstveno – tehnološki park Vu�evica, Tehnopolis Osijek, Thermae Hortus Croatie – Vrt Hrvatske, Podru�je bivše tvornice „Torpedo“, Kompleks Zapadna �abica, Vjetroelektrana Tovarnik; te projekti Ministarstva turizma: privatizacija hotela u dr�avnom vlasništvu te greenfield i brownfield projekti na podru�jima u dr�avnom vlasništvu.

Svi projekti izabrani su iz HGK baze podataka o investicijskim projektima, a kriterij za njihov izbor i predstavljanje na sajmu EIRE bili su tema sajma, mogu�a podru�ja suradnje te faze pripremljenosti projekta.

“Croatian Innovation” je dio izlo�be Be CROative kojim se predstavljaju istra�iva�ko-razvojni potencijali Hrvatske. Inovacije su osnovni pokreta� gospodarskog razvoja i rasta, te su glavni nositelji gospodarske politike. Cilj je predstaviti naše najve�e potencijale me�u inovatorima i pokazati svijetu da Hrvatska prati svjetske trendove na podru�ju uvo�enja novih i poboljšanih tehnologija, proizvoda i usluga.

Jedna od glavnih zada�a HGK je oduvijek bila promocija hrvatskoga gospodarstva u zemlji i inozemstvu. Upravo je Komora organizator i idejni za�etnik ovakvog originalnog predstavljanja Hrvatske putem projekta “Be CROative” kojim HGK od 2007. godine u inozemstvu promovira kvalitetne hrvatske proizvode nastale na temeljima hrvatske tradicije, razvojno-istra�iva�kog rada i inovacija (nosioci oznaka “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta”), svjetski poznate izume Hrvata te Hrvatsku koja, osim što je domovina vrhunskih sportaša i dr�ava iznimnih prirodnih ljepota, tako�er i zemlja pametnih, inovativnih i kreativnih ljudi. 

Vizualni izgled izlo�benog prostora u obliku dvije kocke simboli�ki predstavlja Hrvatsku, a multimedijalna izlo�ba po principu "gledaj, slušaj, osjeti" do�arava posjetiteljima Hrvatsku u njenom najboljem izdanju. U luksuznim staklenim vitrinama izlo�eni su brojni hrvatski proizvodi nosioci znakova "Izvorno hrvatsko" i "Hrvatska kvaliteta" te svjetski poznati izumi Hrvata, dok se na videozidu prikazuju slike hrvatskih proizvoda popra�ene tipi�nim zvukovima mora, galebova, cvr�aka i dalmatinskih kampanela. Svi proizvodi prezentirani su putem promotivnih video spotova koji se izmjenjuju na plazmama tijekom trajanja izlo�be te promotivnih CD-ova i kataloga koji se dijele posjetiteljima.

Do sada je odr�ana 21 iznimno uspješna „Be CROative“ izlo�ba u zemlji i inozemstvu (Europa, Australija, Sjeverna i Ju�na Amerika). Prošle je godine, u svjetlu nastojanja da Hrvatska postane 28. �lanica EU, izlo�ba odr�ana u �etiri europske zemlje - Poljskoj, Slova�koj, Švedskoj i Francuskoj. U Parizu je u suradnji s Hrvatskom turisti�kom zajednicom izlo�ba imala jedinstven koncept „du Village de la Croatie“ u sklopu kojeg je Hrvatska predstavljena putem pet geostrateških komparativnih prednosti – voda, zrak, zemlja, drvo i kamen.

Originalnost promocije putem izlo�be „Be CROative“ prepoznali su Vlada RH i Ured Predsjednika RH koji su izlo�bu koristili u sklopu raznih akcija i doga�anja koja su bila od velikog zna�aja za našu zemlju (Zagreb Summit, lobiranje za nestalno �lanstvo u Vije�u sigurnosti UN-a, zajedni�ke promocije s HTZ-om, godišnja skupština EBRD-a, Generalna skupština udru�enja gospodarskih Komora Mediterana ASCAME).

Slu�ba za odnose s javnoš�u HGK
Priop�ila Diana Mašala Perkovi�, HMI
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.