Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

28.05.2012.

 
 
 

Predstavljena ekskluzivna produkcija „Glagoljaške mise“ Leoša Jana�eka u Opatiji uo�i ulaska Hrvatske u EU

U skladu s ciljevima razvoja kulturnog turizma i osna�ivanja �initelja atraktivnosti regije u sklopu Poslovnog kluba kulturnog turizma pri HGK 15. svibnja odr�ana je konferencija za novinare u HGK na kojoj je predstavljen nagra�eni EU projekt Festivala Kvarner „Glagolica – A European Musical Language“ (prema programu Kultura 2007-2013).


Vjeko Martinko

Inicijativu je pokrenula Udruga Festival Kvarner i Vjeko Martinko iz Lovranskih vila d.o.o. koji je aktivan u djelovanju Zajednice kulturnog turizma HGK i Zajednice wellness turizma HGK. Ovim projektom Festival Kvarner zajedno sa svojim partnerima Festivalom Ljubljana iz Slovenije, Jana�kuv maj iz Republike �eške i Jugokoncertom iz Srbije postavlja ekskluzivnu produkciju „Glagoljaške mise“ Leoša Jana�eka.


Vlasta Klari�

Vlasta Klari�, savjetnica u HGK, naglasila je da HGK podr�ava razvoj svih grana turizma, a pogotovo onih kojima se produ�uje turisti�ka sezona te podr�ava i sadr�aje koji isti�u jedinstvenost i atraktivnost pojedine destinacije. Tako HGK pru�a podršku projektima utemeljenim na autohtonoj kulturnoj baštini. Slijedom EU Povelje o odr�ivom i odgovornom turizmu koja se oslanja na odr�ivost nematerijalne baštine kao temeljnog turisti�kog resursa i va�nog �initelja atraktivnosti europskih destinacija, vidljivo je da dolazimo u vrijeme kada mo�emo govoriti o prepoznatljivim simboli�kim destinacijama, kazala je Vlasta Klari�. Suvremeni sofisticirani korisnici u turizmu tra�e nove prostore bogate zna�enjem. Slijedom istra�ivanja koje provodi EK, 2007. godine izdan je Eurobarometar – izvješ�e koje govori o atraktivnosti kulture i kulturnih doga�aja na razini Europe. Izvješ�e isti�e da 39 posto gra�ana EU poha�a redovito koncerte i festivale, ali kad govorimo o menad�erima, onda je taj postotak �ak 57 posto. Nacije koje prednja�e u konzumiranju kulturnih sadr�aja upravo su one iz kojih Hrvatska generira najve�i broj posjetitelja: Njema�ka 42 posto, Austrija 43 posto, Slovenija 49 posto, �eška 45 posto te Nizozemska 43 posto. To je naših pet glavnih emitivnih tr�išta na kojima se borimo za kvalitetnoga gosta.

Upravo zato danas prednost imaju destinacije koje nisu samo kompleksni prostor bogat spomenicima kulture i odmorišnim sadr�ajima ve� su ujedno i bogat simboli�ki prostor skrivenih zna�enja i znakova ukorijenjenih u slojevitoj povijesnoj potki koje novi zahtjevni turisti prepoznaju kao emotivni odgovor na svoja duhovna tra�enja, kao inspiraciju i kreativni poticaj te put ka harmoniji i samoostvarenju. Upravo je zato ovo va�an projekt koji upu�uje na vrijedne resurse prepoznate unutar hrvatskih  simboli�kih destinacija s potencijalom da privu�e nove posjetitelje, zaklju�ila je Vlasta Klari�. 

Podru�je Kvarnera nudi velike potencijale za razvoj turizma, rekao je Vjeko Martinko. Na tom se teritoriju sna�no isprepli�u kulturna i prirodna baština, pri �emu se kulturni segment do sada zapostavljao pri stvaranju turisti�ke ponude. Ovaj je projekt osmišljen s ciljem afirmacije kulture i zbli�avanja ljudi, pri �emu kultura mo�e poticati i ekonomski razvoj.


Michael Fendre, umjetni�ki direktor Festivala Kvarner (lijevo)
i Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana (desno)

Michael Fendre, umjetni�ki direktor Festivala Kvarner, predstavio je ekskluzivnu produkciju Glagoljaške mise Leoša Jana�eka koja �e se izvesti u Opatiji, 30. lipnja 2013. godine s više od 200 izvo�a�a u sklopu projekta Glagolica, s kojom �e se Europi predstaviti izuzetno vrijedna staroslavenska kulturna baština s naglaskom na Hrvatskoj, i to neposredno uo�i ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Upravo je opatijska izvedba ove svete skladbe koja ima izuzetnu va�nost u glazbenoj povijesti središnji doga�aj projekta. Uz Glagoljašku misu predvi�eno je i izvo�enje Hrvatskoga glagoljaškog rekvijema Igora Kuljeri�a.                 

Rije� je o projektu u sklopu EU projekta Purpur-European Sound Interchange iz programa Kultura 2011. – 2013. s ciljem produ�ivanja sezone i oboga�ivanja turisti�ke ponude prema kvalitetnijoj kategoriji posjetitelja kulturnih zbivanja. Kako bi zanimanje navedene publike i dalje raslo, najavljen je nastavak projekata uz uklju�ivanje vrhunskih glazbenih imena u izvedbeni koncertni dio, uz ukupni trošak od 250 tisu�a eura. U ostvarenju ovog atraktivnog do�ivljaja uklju�it �e se s poticajima Grad Opatija, Primorsko-goranska �upanija, Ministarstvo turizma, HTZ, TZ Kvarnera, TZ Opatija, a HGK je tako�er jedan od sponzora.

Slu�ba za odnose s javnoš�u HGK
Priop�ila Diana Mašala Perkovi�, HMI
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.