Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

23.05.2012.

 
 
 

Odr�an radni sastanak s predstavnicima austrijske pokrajine Gradiš�e
Gradiš�e zainteresirano za suradnju u projektima turizma i obnovljivih izvora energije

U Hrvatskoj gospodarskoj komori odr�an je 15. svibnja 2012. radni sastanak predvo�en potpredsjednicom HGK za gospodarstvo, europske integracije i pitanja EU Vesnom Trnokop-Tantom te direktoricom Sektora za me�unarodne odnose Sun�anicom Skupnjak-Kapi� s predstavnicima austrijske delegacije pokrajine Gradiš�e. Radni sastanak bio je odr�an s temom mogu�nosti intenziviranja suradnje Hrvatske i austrijske pokrajine Gradiš�e (Burgenland) u podru�ju gospodarstva i turizma te dogovor oko zajedni�kih projekata povezanih s korištenjem EU fondova.

 

Na samom se po�etku radnog sastanka potpredsjednica HGK Vesna Trnokop-Tanta osvrnula na  dosadašnje gospodarske odnose s Austrijom i na izniman uspjeh Hrvatskoga gospodarskog dana odr�anog 24. travnja u Austrijskoj gospodarskoj komori u Be�u, kojem se odazvalo gotovo �etiri stotine sudionika s hrvatske i austrijske strane. Istaknula je da HGK mo�e biti zadovoljna do sada u�injenim u vidu aktivnosti povezanih s ulaskom Hrvatske u EU i prilagodbi gospodarstvenika zahtjevima europskog tr�išta, no postoji još puno mogu�nosti za napraviti u podru�ju edukacije jer je austrijska pomo� u pripremi i edukaciji od iznimne va�nosti.

Hans Nissl konnte sich selbst aus seiner misslichen Lage befreien

Guverner Gradiš�a Hans Niessl rekao je kako je ovaj radni sastanakorganiziran s ciljem daljnjeg produbljivanja gospodarskih odnosa s Hrvatskom. Osim što postoji povezanost s Hrvatskom preko gradiš�anske hrvatske manjine, jer su deset posto �itelja Gradiš�a Hrvati, guverner Niessl uvjeren je da postoji prostor za suradnju u zajedni�kim projektima u vezi s EU, budu�i da su oni povukli znatna sredstva od 1995. godine iz razli�itih EU fondova. Gradiš�e je otvoreno za suradnju u projektima u vezi s turizmom, obnovljivim izvorima energije, odnosno transgrani�nu suradnju u razli�itim podru�jima od zajedni�kog interesa. Napomenuo je da Gradiš�e bilje�i znatan porast u postotku malih i srednjih poduze�a, budu�i da im je dan dobar okvir za razvoj, i u tom smislu smatra da bi Hrvatskoj mogla koristiti njihova iskustva i primjeri dobre prakse.

Predsjednik Gospodarske komore Gradiš�a Peter Nemeth istaknuo je da je Gradiš�e najmanja pokrajina u Austriji, no s 15 tisu�a gospodarskih subjekata koji zapošljavaju sto tisu�a radnika. BDP pokrajine iznosi oko 4 milijarde eura, a u posljednjih su nekoliko godina povukli 4,2 milijarde eura, djelomi�no od EU, a dio od drugih investitora. U komori su organizirali Centar kompetencija za suradnju s EU kako bi pomogli gospodarstvenicima da se što bolje pripreme, te su djelatnici educirani s jedne strane oko pomo�i tvrtkama, a s druge strane prošli su edukacije o pisanju projekata kako bi se uspješno povukla sredstva.

Potpredsjednica HGK Vesna Trnokop-Tanta kazala je kako je Vlada RH osnovala Centar za energetske projekte i HGK je uklju�ena kao partner u vezi s edukacijom gospodarstvenika te se mo�e razgovarati o suradnji i u tom segmentu, budu�i da je tema energetske u�inkovitosti od iznimne va�nosti. Tako�er, napomenula je kako je bitno da se dogovore direktni koraci, što je od iznimne va�nosti za RH gospodarstvo, budu�i da upravo u podru�ju obnovljivih izvora Hrvatska ima mnogo neiskorištenih potencijala (Gorski kotar, Lika, Slavonija). Predlo�ila je da pošalju svoje vi�enje problematike i prijedloge bilo da se radi o edukaciji, projektima ili zajedni�kim inicijativama, npr. klasterima. HGK mo�e vrlo brzo odgovoriti na te inicijative.

Guverner Niessl istaknuo je da je Gradiš�e prva regija u EU koja �e koristiti 100 posto potrošnje energije iz obnovljivih izvora, a prije petnaestak godina nije imala svoju proizvodnju. Potrebni kapaciteti osigurani su izvorima kao što su biomasa i energija vjetra. Takva je energetska politika u kona�nici rezultirala i pove�anjem broja radnih mjesta. Smatraju da bi hrvatska strana mogla biti zainteresirana za obnovljive izvore energije te je istaknuto da u Gradiš�u postoji visoka škola koja se bavi upravo tim podru�jem i tvrtke koje daju know-how. Objasnio je da se projekt ne bi mogao realizirati bez EU sredstava. U promjenu tih struktura investirano je 4,3 mlrd. eura i Gradiš�u je bio velik izazov izdvojiti velik dio vlastitih financija za takve vrste projekata. Sudionici su s gradiš�anske strane, kao i hrvatske, izrazili zadovoljstvo dogovorenim i obe�ali anga�man u realizaciji prijedloga sa sastanka.

Slu�ba za odnose s javnoš�u HGK
Priop�ila Diana Mašala Perkovi�, HMI
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.