Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

25.03.2012.

 
 
 

Zapo�eo Festival uskrsnih pisanica
u Etnografskom muzeju u Zagrebu
i traje do 15. travnja 2012.

U srijedu, 21. o�ujka 2012. u Etnografskom muzeju u Zagrebu je zapo�eo Festival uskrsnih pisanica. S pozivom na otvorenje, naravno, kasnimo, ali kako Festival traje do 15. travnja, zainteresirani još uvijek imaju mogu�nost posjetiti izlo�bu i sudjelovati u ponu�enom programu radionica.

Festival �e uz izlo�bu pod nazivom „Pisanica - tradicija koja traje“, autora Josipa Barleka, omogu�iti Zagreb�anima da kroz brojne radionice i predo�avanja izlo�bene teme upoznaju bogatu i dugovjeku tradiciju hrvatskih uskrsnih pisanica. Brojnim i raznovrsnim sa�uvanim ornamentima pisanice pru�aju jedinstvenu mogu�nst komparacije tehnika i ukrasa, razmjenu iskustava i upoznavanje sa �ivim nositeljima baštinjenog umje�a i znanja.

Prate�im doga�anjima muzej je omogu�o da se predstave i hrvatski umjetnici s ovodbnim novim tehnikama ukrašavanja pisanica. Ipak muzej je i ovim putem pozivao gra�ane da aktivno sudjeluju u oblikovanju djela izlo�be tako da, ako imaju zanimljive svoje primjerke „originalnih“ pisanica, iste donesu u Etnografski muzej kako bi se mogle predstaviti javnosti. Takvim suradni�kim na�inom s gra�anstvom zajedni�ki posti�u smisao o�uvanja i trajanje tradicije izrade pisanica za budu�e generacije, kao �ivog medija u sklopu narodne proslave Uskrsa.

Posebna uloga pisanice je u darivanju, a tako i ujedno iskazivanju znaka ljubavi i pa�nje. Zato Etnografaski muzej u Zagrebu upoznaje posjetitelje s obi�ajima darivanja („Ovo jaje palo s neba baš u ruke kome treba“) i razmjene (matkanje) te igrama uz pisanicu.

Ako tra�ite vrijedan i tradicijski dar – iskoristite prigodnu prodaju autorskih pisanica i suvenira u Etnografskom muzeju.

Josip Barlek, viši kustos Etnografskog muzeja Zagreb, autor izlo�be i koncepcije, spominje neke natuknice koje je va�no znati:

"Zaštitom i o�uvanjem kulturne baštine Ministarstvo kulture osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg �ivota u europskom okru�enju.".....

Pa i ove godine uz Festival pisanica mo�emo do 15. travnja u prostorima Etnografskog muzeja u Zagrebu, uz izlo�bu posve�enu našoj pisanici, opet prisustvovati svakodnevnim doga�anjima, radionicama i prezentacijama tehnika i ukrasa na pisanicama svih naših krajeva,  kojima �e nam �ivi nosioci i �uvari tradicije predstaviti  pisanicu koja �ivi  i koja predstavlja tradiciju koja se nastavlja i traje. ....

Osim svakodnevnih radionica i prezentacija izrade pisanica raznih tehnika iz raznih dijelova Hrvatske do 31. 3. 2012. na prate�oj izlo�bi Pisanica - tradicija koja traje koja je postavljena u sklopu Festivala uskrsnih pisanica, mo�i �e se vidjeti pisanice koje mo�emo na�i i danas ali i neke koje se �uvaju u nekim kolekcijama i li kao uspomena u našim domovima.

Na izlo�bi se govori o pisanici, njenoj pojavnosti i zna�aju. Polaze�i od njene bogate tradicije ukazujemo na neprolazne vrijednosti koje oplemenjuju našu kulturu �ivljenja. Ujedno ukazujemo na �injenicu da je pisanica i nadalje ostala prepoznatljivi �ivi medij koji karakterizira proslavu Uskrsa u našem narodu. Zbog toga doti�emo i njen zna�aj i u svakodnevnom �ivotu  sve do suvenira i umjetni�kog oblikovanja izra�avanja na temu pisanica.
 
Svakako tu je i najinteresantnija pisanica �ak ne bi vjerovali, iz 15. stolje�a. Na�ena je u Gudovcu kraj Bjelovara koje vrijedna arheološka ekipa iz Bjelovara zamijetila kod iskapanja stare gradine, još 2003. godine. Restaurirana je iz fragmenata u Hrvatskoom restauratorskom zavodu i sada �e po prvi puta biti �e izlo�ena kod nas. Takvim nalazom teško da se mo�e podi�iti bilo koji narod u Europi.
 
Izlo�ba ostaje otvorena sve do Bijele nedelje - 15. 4. 2012.

*****

Raspored radionica tijekom trajanja izlo�be:

Utorak, srijeda, �etvrtak: od 10-12 I od 15-17 sati.
Petak, subota nedjelja: od 10 – 12 sati

Prve tri su ve� odr�ane:
22. 03. �etvrtak- Podravina- Josip Cugov�an-  tehnika – vosak u više boja, 
23. 03. petak – Podravina- Milica Me�ure�an – ukrašavanje pisanice struganjem,
24. 03. subota, 25. 03. nedjelja- Slavonija- Duško Rude�, potkivanje pisanice,

Na sljede�ima radionicama još mo�ete sudjelovati:
27. 03. utorak – Zagorje-  obitelj Izidora Popija�a, �ige Bednjanskog,
                            radionica umjetni�kog oblikovanja na drvu, fosilni hrast,
28. 03. srijeda – Dubrova�ko primorje- Marko Lujo, tehnika voskom, penganje,
29. 03. �etvrtak- Me�imurje -Sabol Helena, ukrašavanje voskom,
30. 03i petak, – Srijem, Nuštar– Nikola Šu�a, šaranje u više boja,
31. 03. subota-  Bunjeva�ka tradicija- Marija Nim�evi�, ukrašavanje slamom,
01. 04. nedjelja- Kordun – Magdalena Rado�aj, ukrašavanje voskom i perom.

Za portal priop�io: Ivan Raos

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.