Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

17.03.2012.

 
 
 

Ovo ne �ele da znate:
Island izašao iz krize štite�i svoje gra�ane, a ne banke!

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj procjenjuje kako �e islandska ekonomija ove godine prerasti podru�je eurozone, a mjere koje je Island proveo kako bi se oporavio od duboke financijske krize u kojoj se našao 2008. godine pokazale su se uspješnima, piše Bloomberg.

Rejtinška agencija Fitch Islandu je podigla rejting, te ta oto�ka zemlja nakon statusa "sme�a" i vanjskog duga od 50 milijardi eura sada ima stabilnu prognozu. 2011. Island je ostvario rast BDP-a od 2.9 posto, iako bi ove godine mogao pasti na i dalje zadovoljavaju�ih 2.4 posto. Sam deficit prora�una je sa 6.5 posto iz 2009. prošle godine smanjen na samo 0.5 posto, a ove se godine o�ekuje suficit, piše Bloomberg.

Potrebe gra�ana ispred potreba banaka i tr�išta
Islandskim pristupom rješavanju financijskog sloma potrebe gra�ana u svakom su pogledu stavljene ispred potreba tr�išta i banaka. Sporazumom izme�u vlade i banaka doma�instvima se pomoglo opraštanjem dugova, time da se dug opraštao onim doma�instvima kojima je iznos premašivao 110 posto ukupne imovine.

Tako�er, tamošnji je Vrhovni sud u lipnju 2010. odlu�io da su krediti s valutnim klauzulama nezakoniti, tako da gra�ani više nisu morali pokrivati gubitke doma�e valute. Od kraja 2008. islandske su banke oprostile zajmove u iznosu od 13 posto ukupne doma�e proizvodnje, �ime se teret dugovanja olakšao za više od �etvrtine gra�ana.

Stoga, Islan�ani koji su 2009.parlament ga�ali kamenjem zahtijevaju�i da politi�ki vo�e i bankari preuzmu odgovornost za ekonomski i financijski kolaps zemlje sada zadovoljno ubiru plodove svoje ljutnje, jednako kao i rezultate negativnog izglasavanja referenduma o pomaganju propalih banaka s 85 milijardi dolara.

"Ako su doma�instva nelikvidna, banke to, bez obzira na svoje interese, trebaju prihvatiti"

Lars Christensen iz Danske Bank u Kopenhagenu A/S rekao je kako je Island, o tome što je potrebno i što u�initi u krizi, slijedio upute iz priru�nika, a s time bi se trebao slo�iti svaki ekonomist, te je komentiraju�i poteze islandske vlade dodao i kako banke, bez obzira na svoje interese, jednostavno moraju prihvatiti nelikvidnost doma�instava.

Ve�ina Islan�ana ne �eli u EU
Uz mjere kojima je pomognuto gra�anima islandske �e vlasti podi�i optu�nice protiv svih odgovornih za rizi�no poslovanje, pa bi se tak pred sudom moglo na�i �ak 90 osoba, a više od 200 osoba, uklju�uju�i i rukovoditelje tri najve�e islandske banke suo�it �e se s kaznenim prijavama.

Pod istragom �e se na�i i bivši premijer Geir Haarde. Parlament još uvijek nije odlu�io ho�e li ustrajati u optu�nici koja je zbog njegove uloge u krizi protiv njega podignuta prije tri godine.

U me�uvremenu provedene ankete pokazuju kako ve�ina Islan�ana ne �eli ulazak u europsku uniju u kojoj du�ni�ka kriza traje ve� tre�u godinu, i ne nazire joj se kraj


Izvor: Nezavisni hrvatski sindikati
(Index.hr), piše T.�.

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.