Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

27.02.2012.

 
 
 

Zvi�da�i prozivaju Ivu Josipovi�a i tra�e smjenu Mladena Baji�a

ZAGREB - U Novinarskom je domu odr�an okrugli stol na temu "Progon, stradanja i status zvi�da�a kao i drugih prijavitelja korupcije i kriminala u Hrvatskoj i mogu�nosti njihove zaštite". Pod moderiranjem Denisa Latina u raspravi je sudjelovalo 38 zvi�da�a, aktivista, branitelja, sindikalaca i novinara, izme�u ostalih Sre�ko Sladoljev, Robert Matijevi�, Bruno Langer, Darko Petri�i�, Radovan Smokvina, �eljko Popovi�, Sulejman Tabakovi� i dr. koji su u zajedni�kom zaklju�ku zatra�ili smjenu glavnog dr�avnog odvjetnika i pravnu zaštitu za osobe koje uka�u na korupciju i kriminal.

Zaklju�ci s okruglog stola su sljede�i:

1. Zahtijevamo od nadle�nih dr�avnih institucija pokretanje postupka za smjenu Mladena Baji�a, te tra�imo od Mladena Baji�a da podnese neopozivu ostavku na mjestu glavnog dr�avnog odvjetnika. Dugogodišnja neefikasnost dr�avnih odvjetništava, njihova nedodirljivost i autokracija, nemogu�nost njihove kontrole te manipulacija medijima i javnoš�u rezultirala je eskalacijom korupcije i kriminala u Hrvatskoj i gubitkom povjerenja u pravosudne institucije. Baji� je svojim neradom postao glavni zaštitnik kriminala i korupcije u zemlji!

2. Tra�imo od predsjednika RH Ive Josipovi�a da postupi sukladno svojem pozivu kojim se obratio gra�anima da prijave korupciju kriminal, a ništa nije u�inio u trenutku kada su ti gra�ani postali �rtve zbog ukazivanja na protuzakonite i kriminalne pojave. Je li to PRAVDA na koju je on mislio i PRAVDA koja bi trebala zadovoljiti �estite i poštene gra�ane ove zemlje? Podsje�amo predsjednika Josipovi�a, kao profesora kaznenog prava, na �lanke Kaznenog zakona i to: �l. 300. KZ RH - neprijavljivanje kaznenog djela i �l. 301. - pomo� po�initelju kaznenog djela, koji su ostali samo mrtvo slovo na papiru.

3. Tra�imo pravnu zaštitu za zvi�da�e, a troškove su�enja i njihove obrane treba podmiriti iz dr�avnog prora�una. Umjesto progona i ka�njavanja zvi�da�a i osoba koje ukazuju na korupciju treba zaštititi i nagraditi od strane dr�avnih institucija prema vrijednosti prijavljene štete kojom je ošte�en dr�avni prora�un ili tvrtka. Te odredbe treba sadr�avati i zakon o zvi�da�ima.

4. Sudionici ovog okruglog stola obavezuju se da �e svojim aktivnostima, djelovanjem i javnim nastupima sudjelovati u zaštiti progonjenih pojedinaca zbog ukazivanja na kriminal i korupciju. (iPress)

Izvor: ipress.hr

*****


Zvi�da�i pod pauzom okruglog stola

*****

Zvi�da�i Josipovi�u:
Prestanite nas 'štititi' jer smo zbog vas dobili previše batina

Pedesetak hrvatskih zvi�da�a zatra�ilo je ostavku Mladena Baji�a te pravnu zaštitu za prijavljiva�e korupcije koji su dosad u pravilu bili 'nagra�ivani' otkazima, batinama, prijetnjama, sudskim tu�bama i sustavnim progonom.

Glavni dr�avni odvjetnik Mladen Baji� svojim je neradom postao glavni zaštitnik kriminala i korupcije u zemlji i zato nadle�ne institucije moraju hitno pokrenuti postupak njegove smjene!

Prvi je to zaklju�ak okruglog stola hrvatskih zvi�da�a, koji su se u iznimno velikom broju u nedjelju nave�er okupili u Novinarskom domu u Zagrebu.

Progon prijavljiva�a korupcije najve�a je hrvatska sramota
Moderator skupa Denis Latin primijetio je u uvodu da je to najve�i takav skup ikad odr�an u Hrvatskoj jer je zbroj hrabrih djela koje su okupljeni u�inili, kao i zbroj gorko tragi�nih sudbina, odnosno 'nagrada' koje im je društvo dodijelilo, uistinu impozantan. Potkraj skupa me�u malobrojnim novinarima se iskristalizirao zaklju�ak da su se u Novinarskom domu skupili najkvalitetniji, no u isto vrijeme i najproganjaniji, najprisluškivaniji, najprebijaniji i u velikim medijima najbla�eniji hrvatski gra�ani. I taj vrište�i apsurd proporcionalnosti broja hrabrih i poštenih djela koje su u�inili i broja nesre�a koje su ih zbog toga pogodile, zasigurno je najve�a hrvatska sramota.

Popovi�: Josipovi� nas je poticao da progovorimo, a baš ga briga za naše muke
- Predsjednik Josipovi� je na inauguraciji javno pozvao gra�ane da prijavljuju korupciju, s bivšom premijerkom je snimio i spot u kojem su pozvali ljude da prijave kriminal, a svi oni koji su to i u�inili, postali su �rtve koje nitko ne štiti i koje mediji sustavno cipelare. Je li to PRAVDA na koju je predsjednik mislio i PRAVDA koja bi trebala zadovoljiti gra�ane? - upitao se �eljko Popovi�, predsjednik Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske i jedan od carinika koji su stradali zbog otkrivanja šverca i ukazivanja na kriminal, a koji je na kraju predlo�io kasnije usvojeni zaklju�ak da se od Josipovi�a zatra�i da postupi sukladno svojem pozivu gra�anima da prijave korupciju, a koji ništa nije u�inio u trenutku kada su ti gra�ani postali �rtve zbog ukazivanja na kriminal.

Predsjednika �e upozoriti na policijske propuste u slu�aju premla�ivanja Pand�i�a
Tre�i zaklju�ak je da hrvatski prijavitelji kriminala tra�e pravnu zaštitu te zahtijevaju da troškove su�enja i njihove obrane dr�ava podmiri iz prora�una. Umjesto progona i ka�njavanja zvi�da�a i osoba koje ukazuju na korupciju, dr�ava ih, re�eno je, treba zaštititi i nagraditi prema vrijednosti prijavljene štete kojom je ošte�en prora�un ili tvrtka, a to treba stajati i u Zakonu o zvi�da�ima.

Tako�er je zaklju�eno da se sudionici okruglog stola obavezuju da �e sudjelovati u zaštiti progonjenih pojedinaca zbog ukazivanja na kriminal, a istaknuto je i da �e se Josipovi�u obratiti i zbog nedavnog premla�ivanja osje�kog zvi�da�a Ramiza Pand�i�a te skandalozne policijske odluke da mu uskrati zatra�enu fizi�ku zaštitu.

Stani�: Zvi�da�i moraju prodavati svoje ku�e da bi opstali
- Zvi�da�i u Hrvatskoj moraju prodavati svoje ku�e da bi opstali, nakon što dobiju otkaz i nakon što krene progon. Zato je nu�no usvojiti Zakon o zvi�da�ima, koji bi to stanje izmijenio. Oni kojima smetamo napadaju kao gladni vukovi, zbog �ega je nu�na solidarnost me�u nama. Treba im pokazati da zvi�da� nije sam. I ako se nešto ne promijeni, trebat �e �initi apsurdne poteze poput povla�enja kaznenih prijava iz DORH-a. Masovnim uzimanjem neobra�enih kaznenih prijava mogli bi upozoriti širu javnost na katastrofalno stanje u Policiji i DORH-u – predlo�io je Mijat Stani�, predsjednik Nezavisnog cestarskog sindikata i istaknuti borac protiv korupcije u Hrvatskim autocestama.

Langer: Imamo Zakon o zaštiti ptica pjevica, a ne štitimo zvi�da�e?!
Nadovezao se istarski aktivist i rock legenda Bruno Langer rije�ima da �e zvi�da�i izumrijeti ako se ne promijeni zakon te primijetio da ako imamo Zakon o zaštiti ptica pjevica i drugih �ivotinja, morali bi imati i Zakon o zaštiti zvi�da�a.

Politolog Darko Petri�i� primijetio je da su za Baji�eva mandata donijete samo dvije pravomo�ne presude za korupciju i kriminal.

- Ako je to zadovoljavaju�i rezultat, onda su idioti svi oni koji �e Baji�u dati novi mandat – zaklju�io je Petri�i�, nakon �ega su mnogi zaklju�ili da je korumpirano pravosu�e najve�i hrvatski problem.

Majica: Nu�an je referendum o društvenom ure�enju
- Nije stvar u ovom ili onom dr�avnom odvjetniku, problem je u sustavu, jer taj sustav generira zlo. Zbog toga bi u Hrvatskoj trebalo napokon odr�ati referendum o društveno politi�kom ure�enju, pa da vidimo �ele li hrvatski gra�ani uop�e ovakav oblik kapitalizma ili ho�e radikalne promjene. Pretvorba je bila plja�ka, a oni koji su se tom plja�kom obogatili to sada više ne daju nazad. Treba zato objediniti sve što je ostalo od radništva, seljaštva i studenata i krenuti ispo�etka – kazao je Ton�i Majica, smijenjeni sudac Prekršajnog suda u Sisku, koji se usudio osuditi sisa�ku Rafineriju zbog zaga�enja zraka u tom gradu.

Dr. Stipe Radilovi� tako�er je pozvao zvi�da�e da organiziraju javne prosvjede ili referendum za radikalni obrat u društvu, nakon �ega je dodao da bi prije revolucije trebalo pokušati institucionalnim putem radikalno izmijeniti korumpiranu dr�avu.

Iznimno nadahnuti govor dr. Sladoljeva:
Najnadahnutije izlaganje odr�ao je dr. Sre�ko Sladoljev, suspendirani biolog Imunološkog zavoda, koji je naglasio da na korupciju ne bi smjeli gledati plošno, kako se mo�da �eli da o tome razmišljamo, jer korupcija nije samo posljedica raspojasane 'plemenske svijesti' domoroda�kog naroda koji krade sam sebe.

- Korupcija ranjava i slabi dr�avu, zajednicu ljudi koji se 'dr�e' zajedno. Ona je neizmjerno opasnija nego je obi�no shva�amo. Pogrešno bi bilo ostati hipnotiziran korijenjem, a ne pratiti kamo idu sokovi. Korupcija je i specijalno oru�je jer se zajednica njome mo�e dovesti u stanje šoka, zbunjenosti i dezorijentiranosti, da bi joj se lakše otelo najvrjednije: prostor i resurse. Nije prirodno da narod dobrovoljno odustaje od bogate, plodne i nenapu�ene vlastite zemlje, što se kod nas upravo doga�a. Doktrina šoka pretpostavlja da �e korupcija zagaditi tlo, da �e sjeme istrunuti, a smeteni �e narod iskazati odbojnost prema vlastitoj dr�avi zbog struktura koje su to dopustile. Apati�an narod �e na trenutak zaboraviti da se oduvijek sam i branio i hranio, da jedino iz zemlje klija �ito – naglasio je Sladoljev te dodao da je referendum za EU podmazan 'ustavnim tumorima' potvrdio doktrinu šoka u praksi.

U razdoblju najve�e korupcije Unija nas je najviše hvalila
- 'Zblesirane i u šlusu' otvaraju nam bokove da otmu najvrjednije, prije nego se saberemo. Nezaposlenost, glad i bezna�e zbog korupcije poti�u odbojnost prema vlastitoj dr�avi koja se pogrešno do�ivljava kao neprijatelj. Završni udarac nije propast poduze�a nego izvlaštenje naroda iz njihove zemlje. Bivši premijer 2004. je godine objavio kako EU nema alternative, a s tim su se slo�ile sve parlamentarne stranke. Od tada se korupcija razbuktala. Pobjedom na izborima 2007. politi�ka pozicija odvrnula je slavine društvenog bogatstva do kraja. Sve vrijedno curilo je nemilice. I zanimljivo, u razdoblju najve�e korupcije, Uniji su bile puna usta hvale zbog 'napretka Hrvatske' – primijetio je Sladoljev te zaklju�io da je o�igledno kako je korupcijom oslabljena zemlja za birokrate EU dobra zemlja.

EU poma�e samo dok korupcija ne se�e izvan hrvatskih granica
Prisutni su se potom slo�ili sa zaklju�kom da se od EU mo�e o�ekivati pomo� u borbi protiv korupcije samo u slu�ajevima lokalnih afera, dok bilo kakva pomo� izostaje �im korupcija pre�e hrvatske granice, što se najbolje mo�e vidjeti u nikada do kraja istra�enoj 'majci svih afera', kako mnogi s pravom zovu aferu Hypo.

Nakon zaklju�ka da se uskoro opet trebaju sastati, velika ve�ina prisutnih dru�enje je nastavila u obli�njem kafi�u, gdje se skupina raznovrsnih ljudi koje je zdru�ila nevolja, još više zbli�ila i upoznala.

Osim prethodno spomenutih govornika, na okruglom stolu sudjelovali su još i Claudia �ovi� i Sonja Vlahek iz Hrvatske pošte, Robert Matijevi� iz Carinske uprave, Goran Skok iz Hrvatskih autocesta, Branko Borkovi�, mladi Jastreb, Radovan Smokvina, Sulejman Tabakovi�, Tom Ka�inari, Saša Radovi�, Nada Stanovi�, Mladen Sabljak, Ramiz Pand�i�, Nataša Škari�i�, Mirjana Lazi�, Roko Šiki�, Domagoj Margeti� i drugi.

Prijedlog promjene Zakona o radu
Vrlo konkretan prijedlog zaštite onih koji zbog prijavljivanja korupcije svojih Uprava kasnije dobivaju otkaz, iznio je Goran Skok iz Hrvatskih autocesta. On predla�e da se u Zakon o radu u stavku 150. koji glasi: ''Poslodavac mo�e samo uz prethodnu suglasnost Radni�kog vije�a donijeti odluku'', doda podstavak: ''o otkazu radnika koji je zbog opravdane sumnje na korupciju podnio prijavu o toj sumnji odgovornim osobama ili nadle�nim tijelima''.

Na taj na�in bi se, pojasnio je Skok, izbjeglo jednostrano raskidanje ugovora o radu onima kojima se kao razlog otkaza navodi neki drugi formalni propust, iako je pravi razlog njihova prijava kriminala.

Izvor: dnevno.hr, autor: Damir Kramari�

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.