Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

08.02.2012.

 
 
 

Nabijanje na snje�nik

Moj drug Dino je dr�ao nikrofon i govorijo je: „Dragi gledaoci hatevea, javljamo se iz snigom i ledom okovanog Splita! Tu smo kraj olimpijske bob staze di je u toku veliko takmi�enje! Sa nama u društvu je i gradona�elnik gospodin �eljko Kerum! Dobar dana gospodine Kerum!“ Ja sam rekao: „Dobar dan i pozdrav svim gledaocima hatevea!“ Dino je rekao: „Šta mo�ete našim gledaocima re� o ovom velikom šporskom doga�aju?“ Ja sam rekao: „Mogu re� da je Split oduvik bija šporski grad i �im je pa ovi snig mi smo se svi okrenili zimskim športovima! Znate kako se u nas re�e, da je u zdravom tilu zdrav propuh!“ Dino je okrenijo se prema kameri i rekao je: „Predla�em sad našim gledaocima da se uklju�e u direktni prenos takmi�enja!“

Prva je niz bob stazu strmopizdila se ona stara Bezmalinovi�ka. Bezmalinovi�ka je izvalila rame i slomila je livu nogu. Rulja sa ponistra i balkona su vikali: „Bravo Bezmalinovi�ka! Naj si lu�a! Pi�iš bez milosti! Vrhunski rezultat!“ Onda je niz bob stazu strmeknila se ona stara �ovanelica. �ovanelica je �gincala kolino i slomila je desnu ruku na �etri mista. Rulja sa ponistra su mavali sa zastavicama i dre�ali su: „Bravo �ovanelica! Koji genijalni spust! Otvoreni prelom! Satrala si sve �ivo!“ Onda je niz bob stazu otresla ona stara Kaliternica. Kaliternica je fljasnila sa prsima i facom po ledu i slomila je klju�sku kost. Na ponistrama je uletijo derilijum kremens. Rulja su arlaukali: „Uoooala koje ludilo! Uoooala koji revijski skaš! Klju�sku kost je skršila! Šampionka si Kaliternice!“

Onda je Dino rekao u nikrofon: „Ka šta vidite, dragi gledaoci, veliko je uzbu�enje u snigom i ledom okovanom Splitu! Šta ka�ete na rezultate u ovom �iru, gospodine gradona�elni�e?“ Ja sam rekao: „Šta da re�en, rezultati su vrhunski! Vidi se da su naši gra�ani utrenirani i da su se ozbiljno pripremali!“ Dino je rekao: „Mo�emo li onda staru Kaliternicu proglasit pobjednicom u ovom krugu? Maherski je slomila klju�sku kost i plus toga je zdrajfala facu!“ Ja sam rekao: „Kaliternica je prva liga, vrhunska športašica, al ja bi ipak da prednost starom Kurobasi!“ Dino je pitao: „Kurobasi? A di je on?“ Ja sam rekao: „Eno ga doli le�i zatrpan snigom! Viš di mu vire postole iz snje�nog nanosa?“ Dino je rekao: „Vidin, u pene, vidin! Molim kameru hatevea da to zumira!“ Ja sam rekao: „Stari Kurobasa se jutros zaputija da �e na dijalizu, al je tako revijski otresa da je odvalija oba bubriga! I sad mu, �ovi�e, ne triba dijaliza!“ Dino je uskliknijo: „Fe-no-me-nalno! Fe-no-me-nalni uspjesi naših športaša na olimpijskoj bob stazi u Splitu!“

Onda je onaj Kane Šteta nagnijo se u nikrofon i rekao je: „Meni bi bilo još dra�e da je više njih uspilo slomit ki�mu! Al ima vrimena, turnir još traje!“ Dino je rekao: „Evo, dragi gledaoci, tu je i dogradona�elnik Šundov! Upravo nam je u eskluzivnoj izjavi za hateve izrazija �eljenje šta je premalo takmi�ara slomilo ki�mu!“ Kane Šteta je rekao: „Ja san jutros i osobno pokuša, da popravim prosjek, al mi nije uspilo!“ Dino je pitao: „Šta je re� da nije, gospodine Šundov?“ Kane je nasmješkao se: „Moraš imat ki�mu da bi je moga slomit!“ Onda je Dino okrenijo nikrofon prema meni i pitao je: „Gospodine Kerum, o�el sad one takmi�are šta le�e na dnu staze pokupit hitna?“ Ja sam rekao: „Pokupi�e ih kamion �isto�e! Al na proli�e, kad se otopi snig!“ Dino je rekao: „Mudra odluka, gospodine gradona�elni�e! Mo�el još jedno pitanje?“ Ja sam rekao: „Naravski da mo�e, sve za gledaoce hatevea!“ Dino je rekao: „Svaki drugi gra�anin Splita je slomija ruku, nogu, vrat ili rebra! Jeste li i vi, ka prvi �ovik grada, imali kakvi lom?“ Ja sam rekao: „Kako nisan, �ovi�e! Meni cilo vrime puca kurac!“

x x x

Moj drug Dino je dr�ao nikrofon i govorijo je: „Dragi gledaoci hatevea, opet se
javljamo iz snigom i ledom okovanog Splita! Sad smo na olimpijskom klizalištu na spliskoj rivi! Sa nama u društvu su dvi starije gra�anke, gospo�a Domazet i gospo�a Plazibat! Gospo�o Domazet, kako vi do�ivljavate ovi zimski ugo�aj u Splitu?“ Domazetka je rekla: „Ajme super je! Stvarno se genijalno kli�e! Maloprije san išla da �u kupit mliko i po kila kruva i stukla san se ka pi�ka!“ Plazibatka je rekla: „Ajme i ja isto! Perfa je bilo! I plus u du�anu nisu imali ni kruva ni mlika!“ Onda je odiza u kadru ona Šegvi�ka šetala sa svojim baterijskim pekinezerom. Ona je njemu govorila: „Ajmo, sre�ice, pa moraš se pokakit!“ Onda je Domazetka okrenila se prema njoj i doviknila je: „Alo ti tamo sa pasi�kom! Aj bi� �a, nemoj da nam ta beštija zasere klizalište!“ Plazibatka je doviknila: „Tako je, mi�i se, vlajino jedna! Šporka�eš nam snig i led!“ Samo Šegvi�ka njih nije obadavala ni dva posto. Ona je baterijskom govorila: „Ajmo, ajmo, sre�ice, pa moraš se pokakit!

Onda je moj drug Dino rekao u nikrofon: „Dragi gledaoci, izgleda da je jedna gra�anka izvela pasi�ka na kakljenje! Drugi gra�ani negoduju! Gra�ani su dosta revoltirani ponašanjem nekih gra�ana u ovim zimskim uvjetima!“ Domazetka je Šegvi�ki viknila: „�uješ li ti, vlajinetino?! Odjebenzi sa tom pantaganom odatle!“ Plazibatka je viknila: „Sram te bilo! Idi si doma u vlajland šporkavat snig i led!“ Samo Šegvi�kin baterijski pekinezer se ve� naguzijo da �e se pokakit. Ona je njemu govorila: „Bravo, sre�ice, kaki ti, mami, kaki!“ Domazetka i Plazibatka su skriknile. Onda su one zalaufale se prema Šegvi�ki da �e je natamburat sa lumbrelama. Dino je vikao u nikrofon: „Dragi gledaoci, izgleda da dolazi do sukoba i nereda me�u gra�anima! Neko bi nekom moga jebat mater! Ovo su eskluzivne snimke! Izgleda da �e u Splitu val hladno�e ipak izazvat val fizi�kog nasilja! Ovo su eskluzivne snimke hatevea!“

Onda je Domazetka doklizala do Šegvi�ke i uko�enila se. Onda je ona sklopila ruke na prsi i cijuknila je: „�ovi�e, pa ovi sere bilo! Ne mogu virovat, majkemi!“ Plazibatka je zlamenovala se i rekla je: „Ujme oca isina iduha… Još nikad nisan vidila pasi�ka koji sere bilo!“ Domazetka je opalila �udilo: „Šegvi�ka, kako si ga to uspila dresirat?“ Plazibatka je pitala: „Jesi ga mo�da hranila sa kredom?“ Onda je doklizao Dino sa nikrofonom i pitao je: „Gospo�o Šegvi�, kako ste vi i vaš pasi�ko postigli takvi ekološki uspjeh?“ Šegvi�ka dignila ka�imprst i rekla je: „Dobro odgojeni ljubimci uvik kenjaju tako da se to ne vidi!“ Dino je okrenijo se prema kameri i rekao je: „Dirljiv prizor, dragi gledaoci! Gra�ani su se bez izuzetka prilagodili �ivotu u zimskim uvjetima!“ Šegvi�ka je pomilkila baterijskog po ušima i rekla mu je: „Bravo, Radimire, ajmo mi sad polako doma!“

x x x

Moj drug Dino je dr�ao nikrofon i govorijo je: „Dragi gledaoci hatevea, opet se javljamo iz snigom i ledom okovanog Splita! Nalazimo se na Marjanu di su se okupili svi radnici komunitalnih slu�bi sa ralicama i drugom mehanizacijom! Sa nama u društvu je i gradona�elnik gospodin �eljko Kerum! Gospodine Kerum, izgleda da se Marjan pritvorija u veliko gradilište! Mo�etel za gledaoce hatevea eskluzivno re� o �emu se radi?“ Ja sam rekao: „Mogu!“ Dino je rekao: „Pa recite!“ Ja sam rekao: „Prvo i prvo, ne�emo trošit našu mehanizaciju da �isti ulice od sniga i leda, jer tako ometamo gra�ane da se bave zimskim športovima i smanjivamo broj no�enja u bolnici! A nama je zimski turizam najglavnija stvar!“ Dino je pitao: „A drugo i drugo?“ Ja sam rekao: „A drugo i drugo, ovdi, navr Marjana, napravi�emo Snješka od �etrdeset metri!“

Dino je raskobe�ijo o�i i rekao je: „Oh, pa to je impresivativno! Im-pre-siva-tivno! Jel to mo�da poruka Zagrep�anima šta svake godine pumpaju tone sniga za Snje�nu kraljicu?“ Ja sam rekao: „Nemamo mi šta poru�ivat Zagrep�anima! Oni su zonska liga, a mi smo svjecka klasa! Mi �emo sa dvi ralice u�init više nego oni sa dvista! Me�u nama re�eno, Sljeme im se zatrlo!“ Dino je rekao: „Gospodine gradona�elni�e, još samo jedno pitanje! Zašto �e veli�anstveni spomenik navr Marjana imat baš �etrdeset metri?“ Ja sam rekao: „Zato šta najve�i Snješko na svitu ima triesdevet metri i nalazi se u Rijo De�anejru! A sa�e naš bit najve�i!“ Dino je pitao: „Sku�ajte, zar ono u Rijo De�anejru nije Isus?“ Ja sam rekao: „Jebe se nas kako oni zovu svog Snješka!“

Robi K. (IIIa)

Dio komentara �itatelja:

- samo da dodan, malo morbidno, ali štima

- �ista peja ... ;-)

- a jbg al covjek jutros polomio kicmu u Splitu.

- Kako istinito! Ne znam bih li se smijala ili plakala!

- Najduhovitiji tekst poslednjih nekoliko godina, svaka �ast Robi! Ako te Kerum ne od Robija, o�ekujemo neku komediju, scenario ili sli�no...

- A �a da re�en... �ovik je genijalac!

- care i kralju, ima jedna "caka" koju nisi naglasio: nemo�e nitko imat takvog gradona�elnika kao Split.

- samo spli�e mogu vrhunski zaje... sami sebe

- Sad kad Kerum odlu�i kupit ralica za 100 milijuna kuna onda �e te ga opet zahebavat. A jbg mo�e opet za 50 godina past snijeg a šta je 100 milijuna za mladog SKOJ evca koji se pera uhvatio nema veze gosn antiboljševik, keruk ostaje uvik kerum. tu nepoma�e nikakova situacija, zato majstore �ista desetka, pozdrav.

- Ovi mi posta ka droga. A i lipo me uveseli svaki put. Jebate Sniskobilic

- Vozdra ,Viktore,samo je tvoje pero ludje od stvarnosti, Nasmijao si me, bas do suza.

- Otisla Jaca, ostao samo keri. Odlazi cirkus iz naseg malog Grada.

- daleko je taj vaš Ker.um od mo�nog bos. Duspare, njegove slu�be o�iste cestu da je milina al tako da snijeg nabace na ulaze u ku�e tako da se iz njih ne mo�e izi�i i tako �uva naše kosti onemogu�avaju�i nam izlazak

- Do sada su djeca za lektiru �itala Vlak u snijegu a sada �e: �eljko Kerum " Vlaj u snigu"

- nije ni ovo moglo pro�i bez Isusa....e Viktore Viktore al te progoni

- mi smo najja�i grad na svitu drugi imaju gradona�elnika redikula za maškare, a mi ga imamo kroz cilu godinu

- Iskali ste, evo vam ga!

- ne�e ovo stat još dabi 15 dana. Bi�e više ranjenih nego u vojne operacije!

- Ahahaaaaa, Robii! �itam i smijem se od gušta. Hvala.

- Jebeni Kerum.

- I njegova seka tako�er.

- gradona�elnik po mjeri gra�ana-robi super tekst

Izvor: http://bigblog.tportal.hr/robik3a

*****

Dodajmo:

549 Spli�ana razbilo se na ledu - Kerum: Pa nitko se nije ozlijedio tako da je smrtno stradao
Ilustracija: Duje Vrande�i�

Za portal, za promjenu, malo zimskih radosti iz "najlipšeg grada na svitu", odabrao: zm

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.