Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

01.02.2012.

 
 
 

Rekordnih 325 tisu�a posjetitelja na No�i muzeja

U odnosu na prošlogodišnju, No� muzeja 2012. organizirana je u ve�em broju gradova i mjesta - u 13 mjesta više i na 20 lokacija više nego lani.

Tradicionalna kulturno-turisti�ka manifestacija No� muzeja, koja se u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva (HMD) odr�ala u petak, 27. sije�nja od 18 sati do iza pono�i, na 180 lokacija u 80 gradova i mjesta u svim hrvatskih regijama, privukla je rekordnih 325 tisu�a posjetitelja.

Najve�i broj, �ak 160 tisu�a, privukli su najbrojniji i najve�i zagreba�ki muzeji, i to na prvome mjestu Muzej suvremene umjetnosti (MSU) sa 16 tisu�a posjetitelja, dok je primjerice Tehni�ki muzej privukao 13.500 posjetitelja, Muzej za umjetnost i obrt (MUO) njih oko 10.500 a muzej Marton 4.200.

Prema podatcima HMD-a, u Splitu je No� muzeja 2012 privukla 39 tisu�a posjetitelja, 26 tisu�a ih je posjetilo brojne galerije i muzeje u Rijeci, 22 tisu�e u Zadru, 13 tisu�a u Osijeku, 8,7 tisu�a u Vara�dinu, 8 tisu�a u Dubrovniku, u Puli 7,7 tisu�a, Koprivnici 2,7 tisu�a, u �akovcu i Slavonskom Brodu po 2,6 tisu�a, 2,2 tisu�e u Karlovcu, te je �ak i Zvjezdano selo Mosor privuklo 720 posjetitelja, a po prvi puta u No� muzeja uklju�ili su se i Buzet, Jasenovac, Kumrovec, Metkovi�, Senj, Vara�din, Vis, Sutivan i Hvar.

'Sedma po redu No� muzeja odr�ana sino� u cijeloj Hrvatskoj donijela je sjajnu atmosferu u hrvatske gradove. Što re�i nego da se ponovno potvr�uje naša po�etna teza da je to dobra metoda promocije hrvatske kulture kojom se �eli afirmirati hrvatske muzeje', izjavila je za Hinu voditeljica marketinga HMD-a Vesna Juri� Bulatovi� koja je, uz predsjednicu HMD-a Dubravku Osre�ki Jakeli�, autorica koncepcije toga projekta.

'Pokazalo se da je taj na�in dobar', istaknula je Juri� Bulatovi�.

Programi su bili prire�eni na visokoj stru�noj i znanstvenoj razini, a 'brojne tisu�e ponajviše mladih posjetitelja', koji su postali najdominantnija skupina No�i muzeja, 'potvr�uju da su muzeji izrazito atraktivna mjesta za izlaske, da imaju što ponuditi, te da predstavljaju najzna�ajniji stimulans ukupne ponude hrvatskih gradova', kazala je voditeljica marketinga HMD-a.

Svi smo mi impresionirani brojkama, dodala je Juri� Bulatovi� govore�i o ovogodišnjem rekordnom odzivu. No, nama nije intencija rušiti rekorde, nama je akcent negdje drugdje - na tome da se, uz velike gradove koji su sami po sebi kulturno-turisti�ke destinacije, podjednako afirmiraju i mala mjesta.

'To je naša ideja vodilja, a dolazak tisu�a posjetitelja potvr�uje da smo svi mi zajedno napravili dobar posao', ocijenila je.

�ele�i privu�i relevantne stavove svojih posjetitelja, HMD redovito provodi ankete. Ove su godine paralelno provedene ankete u Zagrebu i Splitu, a stavovi koji prevladavaju potvr�eni su i na društvenoj mre�i Facebook.

'Na pitanje posje�ujete li No� muzeja zato što je ulaz besplatan, 80 posto ispitanika odgovorilo je da nije presudan besplatan ulaz nego kvaliteta i atraktivnost programa.

Nastavak toga je komentar da se na No�i muzeja samo 'snimaju' muzeji, a onda se tijekom godine posje�uju. To je intencija - da se ovakvom vrstom promocije, najve�i broj publike vrati kao redovni posjetitelj', kazala je Juri� Bulatovi�.

Hrvatski muzeji nemaju problem publike, smatra ona. 'Oni imaju iz godine u godinu zabilje�en zna�ajan trend rasta publike, a Hrvatska je danas top destinacija za kulturni turizam, prepoznatljive kulture i iznimnog kulturnog potencijala'.

Što se ti�e vizije budu�nosti te manifestacije, Juri� Bulatovi� kazala je kako je �elja organizatora da se idu�e godine preseli i u neki drugi grad, 'da neki drugi grad bude doma�in no�i muzeja, te da idu�e godine u program uklju�imo i crkvenu baštinu'.

Brojnu publiku na No�i muzeja 2012. privukle su atraktivne izlo�be, ali i popratna doga�anja - pedagoške radionice, predavanja, okrugli stolovi, stru�na vodstva, performansi, recitali i koncerti, filmske i video projekcije, modne revije, prigodne prodaje kataloga, promid�benog materijala i suvenira, promatranja kroz teleskop, promocije i prezentacije te dru�enja s umjetnicima i donatorima.

Miroslav Gašparovi�, ravnatelj zagreba�kog Muzeja za umjetnost i obrt (MUO) tako�er je izuzetno zadovoljan odazivom ali i ponašanjem posjetitelja. 'Po zadnjim brojkama u MUO je ušlo više od 10.500 ljudi tako da, što se ti�e MUO-a mo�emo re�i da je No� muzeja zaista izvršila svoju punu funkciju. No, moram naglasiti da je zadivljuju�a urednost i pristojnost svih naših posjetitelja, da je sve prošlo bez i jedne ru�ne rije�i, što govori o jednoj visokoj civiliziranosti našeg društva', kazao je Gašparovi�.

Napomenuo je kako broj posjetitelja iz godine u godinu varira te ovisi o vrsti projekta koji muzej nudi. 'No, ono što je bitno kod No�i muzeja jest da se na neki na�in skrene pa�nja ne samo na naše povremene programe izlo�be nego na ono što je sr� muzeja a to je naš stalni postav, a utoliko mo�emo biti više nego zadovoljni', naglasio je.

Izvor: Hina

*****

Nekoliko utisaka sa stranica Ve�ernjeg lista i portala osijek031.com:


Foto: Luka Stanzl/PIXSELL


Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Muzeji diljem Hrvatske širom otvorili svoja vrata
No� muzeja sve�ano je otvorena u Mimari                                     Foto: Tomislav MIleti�/PIXSELL

Foto: Tomislav MIleti�/PIXSELL
Foto: Tomislav MIleti�/PIXSELL


Foto: Tomislav MIleti�/PIXSELL


Foto: Luka Stanzl/PIXSELL


Foto: Filip Brala/PIXSELl


Foto: Tomislav Mileti�/PIXSELL


Foto: Tomislav Mileti�/PIXSELL


Besplatni prijevoz od muzeja do muzeja u Zagrebu (Foto: Tomislav Mileti�/PIXSELL)


Split (Foto: Ivana Ivanovi�/PIXSELL)


Foto: Ivana Ivanovi�/PIXSELL


Foto: Ivana Ivanovi�/PIXSELL


Foto: K. Štedul-Fabac/PIXSELL

*****

HMD - Hrvatsko muzejsko društvo zahvaljuje svim muzejskim djelatnicima, sudionicima u realizaciji No�i muzeja 2012, pokroviteljima, partnerima, sponzorima i medijima te posjetiteljima što su bili dijelom No�i muzeja i pridonijeli njezinu uspjehu

Podatak o rekordnih 325.000 posjetitelja NO�I MUZEJA 2012 pokazuje da je Hrvatsko muzejsko društvo, u suradnji s muzejskim institucijama i ovaj put manifestaciju organiziralo s iznimnim uspjehom. U 80 gradova i mjesta muzeji, galerije i srodne ustanova u kulturi od 18 sati do sat poslije pono�i nudile su (27. sije�nja) atraktivan program na 180 lokacija. U Splitu je bilo 39.000 posjetitelja No�i muzeja 2012, 26.000 u Rijeci, 22.000 u Zadru, 13.000 u Osijeku, 8.700 u Vara�dinu, 8.000 u Dubrovniku, 7.700 u Puli, 2.700 u Koprivnici, 2.600 u �akovcu i Slavonskom Brodu, 2.200 u Karlovcu...

U najbrojnijim i najve�im, zagreba�kim muzejima, bilo je 160.000 posjetitelja, a od tog broja najviše njih bilo je u Muzeju suvremene umjetnosti (16.000).

Po prvi put u No� muzeja uklju�ili su se Buzet, Jasenovac, Kumrovec, Metkovi�, Senj, Vara�din, Vis, Sutivan i Hvar.

Brojnu publiku privukle su atraktivne izlo�be, ali i popratna doga�anja : pedagoške radionice, predavanja, okrugli stolovi, stru�na vodstva, performansi, recitali i koncerti, filmske i video projekcije, modne revije, prigodne prodaje kataloga, promid�benog materijala i suvenira, promatranja kroz teleskop, promocije i prezentacije te dru�enja s umjetnicima i donatorima. U odnosu na prošlogodišnju, No� muzeja 2012 organizirana je u ve�em broju gradova i mjesta (13 više u odnosu na prošlogodišnju No� muzeja) i na ve�em broju lokacija (na 20 deset lokacija više negoli prošle godine).

Autorice koncepcije No�i muzeja, Dubravka Osre�ki Jakeli�, predsjednica Hrvatskog muzejskog društva i Vesna Juri� Bulatovi�, voditeljica marketinga No�i muzeja, zahvaljuju publici na odazivu, a na doprinosu uspješnoj realizaciji projekta zahvaljuju svim muzejskim djelatnicima, sudionicima u realizaciji No�i muzeja 2012, pokroviteljima, partnerima, sponzorima i medijima (Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreb, Hrvatska turisti�ka zajednica, Turisti�ka zajednica grada Zagreba te partneri i sponzori: Europlakat, HRT, Jutarnji list, Zagreba�ka pivovara, Candy, Divinus Victoria, Optimist, Inker, Minicards, Grafi�ki zavod Hrvatske i Udru�enje ugostitelja Zagreb).

Izvor: www.hrmud.hr
Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar

Vezani �lanak:

No� muzeja '12 u 72 grada i naselja

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.