Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

20.01.2012.

 
 
 

IZJAVA Ru�er Boškovi� srpski velikan?!

Tadi�eva '�estitka' za 20 godina neovisnosti

Tvrdnja o Boškovi�u dokazuje da je svojatanje hrvatske kulture u Srbiji prisutno i na najvišim politi�kim razinama, a ne samo u pojedinim intelektualnim krugovima. Pritom za�u�uje to što Tadi� ka�e kako se nada da ga »prijatelji Hrvati« ne�e pogrešno razumjeti kad svojata jednog njihovog velikana, kao da je to valjda uobi�ajena pojava me�u prijateljima

Neobi�nu �estitku za 20. godišnjicu svog me�unarodnog priznanja Hrvatska je dobila od srbijanskog predsjednika Borisa Tadi�a, koji je u razgovoru za beogradski magazin Nedeljnik hrvatskog znanstvenika i isusovca Ru�era Boškovi�a svrstao u srpske velikane.


FOTO: FAH/ARHIVA

"Nadam se da me moji hrvatski prijatelji ne�e pogrešno razumjeti, ali Ru�er Boškovi� je bio Srbin katolik", kazao je Tadi� upitan tko su najve�e povijesne osobe u srpskom narodu i uz Boškovi�a naveo i Nikolu Teslu, Milutina Milankovi�a (obojica ro�ena u Hrvatskoj), Dositeja Obradovi�a, Vuka Karad�i�a i Mihajla Pupina. U razgovoru objavljenom na �ak 12 stranica Tadi� je izrekao dosta tog zanimljivog, me�u ostalim spomenuvši da mu je stric bio �etnik i da je vrlo va�no prona�i grob Dra�e Mihailovi�a.

Me�utim, za hrvatsku je javnost najzanimljivija tvrdnja o Boškovi�u, koja dokazuje da je svojatanje hrvatske kulture u Srbiji prisutno i na najvišim politi�kim razinama, a ne samo u pojedinim intelektualnim krugovima. Pritom za�u�uje to što Tadi� ka�e kako se nada da ga »prijatelji Hrvati« ne�e pogrešno razumjeti kad svojata jednog njihovog velikana, kao da je to valjda uobi�ajena pojava me�u prijateljima. Tadi� nije pojasnio kako bi Hrvati trebali shvatiti njegove rije�i, a da to ne bude pogrešno, ali nije ni trebao, jer je jasno što se krije iza njegova istupa.

Nadam se da me moji hrvatski prijatelji ne�e pogrešno razumjeti, ali Ru�er Boškovi� je bio Srbin katolik, kazao je Tadi� upitan tko su najve�e povijesne osobe u srpskom narodu i uz Boškovi�a naveo i Nikolu Teslu, Milutina Milankovi�a (obojica ro�ena u Hrvatskoj), Dositeja Obradovi�a, Vuka Karad�i�a i Mihajla Pupina

Rije� je o�ito o kompleksu manje vrijednosti srpske elite koja u nedostatku vlastitih velikana mora otimati tu�e. Primjerice Srbi, za razliku od Hrvata, nisu imali renesansnu knji�evnost, ali taj problem lako nadokna�uju smatraju�i dubrova�ke pisce svojima, a u kona�nici svojataju�i i sve velikane ro�ene u Dubrovniku, uklju�uju�i i Boškovi�a, a time i cjelokupnu dubrova�ku kulturnu baštinu.

Ljubav prema Dubrovniku Srbija je zorno pokazala 1991. razaraju�i uz pomo� tada satelitske Crne Gore naju�u gradsku jezgru upisanu u registar svjetske baštine Unesca. Agresija na Dubrovnik Srbima je definitivno oduzela moralno pravo da Dubrovnik smatraju svojim, ali Tadi� o�ito ne misli tako pa paušalno Boškovi�a proglašava Srbinom, iako za to nema nikakvih dokaza. Otac mu je bio katolik iz isto�ne Hercegovine, majka podrijetlom Talijanka, a izjašnjavao se kao Dalmatinac iz Dubrovnika, što je bio jedan od na�ina na koji se u vrijeme kad je Hrvatska bila podijeljena izra�avao hrvatski identitet pa je tako Faust Vran�i� potkraj 16. stolje�a i svoj jezik nazivao dalmatinskim. U svojim pismima pisanim na talijanskom Boškovi� je spominjao »naše Hrvate« opisuju�i susret s hrvatskim vojnicima u Be�u i nigdje ne spominje bilo kakve veze sa Srbima kakve se pri�injaju Tadi�u.

Budu�i da je rije� o predsjedniku dr�ave, Tadi�ev istup je prije svega politi�ki nekorektan, ali i opasan jer podsje�a na vremena od prije 20 godina.

Kako bi javnost u Srbiji reagirala da netko od hrvatskih du�nosnika izjavi da je Nikola Tesla zapravo etni�ki Hrvat jer je po ocu potjecao iz hrvatske plemi�ke obitelji Dragani� iz Zadra, a po majci iz plemi�ke obitelji Kalini� iz Novog Vinodolskog? O tome da su njegovi preci tek kasnije prešli na pravoslavlje govorio je sam Tesla, koji se nacionalno ipak izjašnjavao Srbinom i to poštuje cijela hrvatska javnost. Teslu se napokon po�elo prihva�ati kao hrvatskog velikana jer je ro�en u Hrvatskoj, ali nitko mu ne negira srpski identitet ili odri�e pravo Srbiji da ga tako�er smatra svojim, �ime bi bio zadovoljan i sam Tesla koji se zalagao za mir i suradnju Hrvata i Srba.

U Srbiji o�ito prevladava stav da su »naši« velikani samo »naši« i da ne mo�e postojati dvostruki identitet, jedan prema mjestu ro�enja i drugi prema nacionalnosti. Tako se Hrvatima ne dopušta da Ivu Andri�a, Hrvata iz BiH, smatraju i hrvatskim knji�evnikom, jer s njim Srbija ima jedinog »svog« nobelovca, dok Hrvati i bez Andri�a ve� imaju dvojicu, Lavoslava Ru�i�ku i Vladimira Preloga.

Za srpske frustracije me�utim mo�e se imati razumijevanja. Zbog ratova koje su vodili na podru�ju bivše Jugoslavije, Srbi su u posljednjih 20 godina najpoznatiji po »velikanima« poput Slobodana Miloševi�, Radovana Karad�i�a i Ratka Mladi�a, a Srbi kao filmski negativci postali su trend u Hollywoodu. No �ele li rebrendirati svoj imid� u svijetu, to im ne�e uspjeti otima�inom tu�ih velikana.

Izvor: www.vjesnik.hr, autor Marijan Lipovac

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.