Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 REPUBLIKA HRVATSKA
Dr�avni ured za Hrvate izvan Republike HrvatskeDr�avni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske


Predstojnica Krsti�evi� razgovarala sa uglednim hrvatskim i svjetskim znanstvenicima o potencijalima hrvatske profesionalne i znanstvene dijaspore

Po�etkom lipnja 2015. Daria Krsti�evi�, predstojnica Dr�avnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske,  odr�ala je sastanak sa uglednim hrvatskim znanstvenicima prof. dr. Stevenom �ivkom Pavleti�em, predsjednikom i osniva�em Hrvatske ure u SAD-u (HURA) i jednim od osniva�a Udru�enja hrvatsko –ameri�kih poduzetnika (ACAP), prof.dr.sc. Slobodanom Dankom Bosanac, predsjednikom Centra za promicanje znanosti i kriti�kog mišljenja i voditeljem hrvatskog Ureda Swiss Space Systems te Helenom Skra�i�, voditeljicom podru�nice HURA u Hrvatskoj.

Na sastanku se razgovaralo o mogu�nostima i daljnjem unapre�enju znanstveno tehnološke suradnje izme�u Republike Hrvatske i Hrvata - znanstvenika, koji �ive i djeluju izvan granica Republike Hrvatske.

„Hrvati izvan Republike Hrvatske veliko su bogatstvo Republike Hrvatske. To je posebice naglašeno u podru�ju znanosti i tehnologije gdje naši ljudi, koji rade na presti�nim svjetskim institutima i sveu�ilištima, posti�u vrhunske rezultate te �iji rad i djelovanje ima utjecaj na cijeli svijet –mijenjaju�i ga na bolje. Slobodno mo�emo re�i da su naši znanstvenici u svijetu hrvatski dragulj“ – naglasila je predstojnica Krsti�evi�

Prof. Pavleti�, glasoviti hrvatski internist, hematolog i onkolog, svjetski priznati stru�njak i dobitnik godišnje nagrade Ameri�kog Nacionalnog instituta za rak, najve�e nagrade u tom podru�ju medicine koja se dodjeljuje u SAD-u, se zahvalio predstojnici Krsti�evi� na pozivu i inicijativi za odr�avanjem sastanka koji u fokus stavlja temu kako animirati potencijale hrvatske profesionalne i znanstvene dijaspore. Istaknuo je kako samo u SADu, gdje �ivi i djeluje, ima više od 1000 Hrvata koji su postigli iznimne rezultate na polju biomedicine. Ujedno je predstavio rad i djelovanje hrvatskih udruga u SAD-i u �ijem je osnivanju sudjelovao: HURE i ACAP-a, koje okupljaju stru�njake i znanstvenike iz raznih struka koji su iz Hrvatske ili hrvatskih korijena, a koji �ive i rade u SAD.

Prof. dr.sc. Bosanac, znanstveni savjetnik na Institutu Ru�er Boškovi�, Odsjek atomska i molekulska fizika, elektromagnetska radijacija, atomska i molekulska astronomija predstavio je rad i aktivnosti Centra za promicanje znanosti i kriti�kog mišljenja te planove za gradnju Hrvatskog svemirskog centra u Udbini: „Naša je vizija da Hrvatska bude me�u zemljama koje �e oblikovati novu svemirsku eru �ovje�anstva. S druge strane u projektu Hrvatskog svemirskog centra vidim i veliki potencijal za razvoj naše znanosti i gospodarstva“ – rekao je prof. Bosanac koji je naglasio da je pri�u oko gradnje svemirskog centra u Hrvatskoj pokrenuo Sla�an Zovko, poduzetnik hrvatskih korijenja iz �eneve.

Sudionici su se slo�ili da znanstvenici i profesionalci u drugim podru�jima koji �ive i djeluju izvan Republike Hrvatske mogu biti i jesu poluga sna�nog razvoja Republike Hrvatske. Postoji kontinuitet suradnje na ovom podru�ju no ta suradnja je bazirana na individualnim poticajima te je potrebno sustavno osigurati mogu�nost kra�eg ili duljeg boravka hrvatskih znanstvenika iz inozemstva u Republici Hrvatskoj i obrnuto.

Stoga je dogovoreno da �e Dr�avni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pokrenuti inicijativu i uklju�iti sve nadle�ne institucije, od resornog ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta do hrvatskih sveu�ilišta i instituta, kako bi se razmotrile konkretne mjere koje �e objediniti postoje�e resurse, ciljano ih usmjeriti i pokrenuti ih ka op�em boljitku Republike Hrvatske i Hrvata izvan RH.

Najavljeno je da �e Dr�avni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ve� ove godine organizirati skup na kojem �e sudjelovati znanstvenici iz domovine i svijeta te predstavnici razli�itih institucija koje se bave ovom tematikom.

Izvor: Dr�avni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Za portal odabrao: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.