Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


SOBA NOBELOVACA

Prelog �ivio kao asket, Ru�i�ka volio novac i �ene

Do kraja godine, otkriva predsjednik akademije Zvonko Kusi�, svoju memorijalnu sobu u HAZU imat �e i nobelovac Ivo Andri�

Po karakteru bile su to dvije potpuno razli�ite osobe koje su se jako dobro slagale. Lavoslav Ru�i�ka bio je autoritativan, volio je novac, lijepe stvari, slikarstvo, �ene. Vladimir Prelog njegova je sušta suprotnost – gotovo asket. Sve što je imao davao je za svoje studente koje je stalno iz Hrvatske povla�io u Švicarsku, u Zürich. Govori nam to akademik Vitomir Šunji� koji je imao �ast poznavati obojicu velikih kemi�ara i naših nobelovaca kojima u ponedjeljak Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti otvara u zgradi u Zagrebu memorijalnu sobu. I dok se s Ru�i�kom susreo nekoliko puta, s Prelogom je, ka�e, bio u �estom kontaktu kao njegov student.

Zaboravio njema�ki
I dandanas pamti neke njegove misli poput one da se dobri znanstvenici vode kao dobri konji. Upravo je to, ka�e, bio njegov stil. Uvijek bi dobrog znanstvenika pustio da radi i sam bi kad-tad došao s rezultatom.

Ru�i�ka je, s druge strane, imao potpuno druga�iji pristup.
– Znao je do�i u laboratorij, sjesti na visoku stolicu i zapo�eti monolog. I kada bi ga se prekinulo u izlaganju, po�eo bi vikati na njema�kom – prisjetio se akademik Šunji�. Ali �ivot je htio da upravo njema�ki zaboravi u starosti. Pred smrt Ru�i�ka nije znao re�i ni rije� njema�kog. Sje�ao se samo hrvatskog koji je nau�io u djetinjstvu pa su mu morali na�i hrvatsku bolni�arku da ga njeguje u posljednjim danima �ivota. Lavoslav Ru�i�ka zaslu�an je i za to što je Prelog iz Hrvatske uop�e došao u Švicarsku.

– Prelog se dogovorio s Ru�i�kom da mu preko jednog profesora dogovori da odr�i predavanje u Njema�koj. Bilo je to 1940. godine i Prelog je �elio oti�i. Predavanje nikada nije odr�ao jer je iz vlaka sišao u Švicarskoj gdje je i ostao – ka�e akademik Šunji�.

O �ivotima dvojice hrvatskih dobitnika Nobelove nagrade za kemiju ne zna se dovoljno. Mnogi Hrvati vjerojatno ne bi znali re�i ni iz kojeg su podru�ja znanosti Nobelovu nagradu dobili Prelog (koji je, zanimljivo, umro istog datuma kao i Nikola Tesla, 7. sije�nja) i Ru�i�ka.

Rado je fotografirao
Memorijalna soba nobelovaca nepravdu bi mogla ispraviti. Rije� je, zapravo, o dvije sobe. U jednoj su fotografije i osobni Ru�i�kini predmeti, dok druga prati Prelogov �ivot i rad. U Ru�i�kinoj je sobi i original povelje o dodjeli Nobelove nagrade koju je Ru�i�ka dobio 1939. godine i koja je jedina nobelovska diploma koja se �uva u Hrvatskoj. U Prelogovoj je sobi rekonstruirana njegova radna soba s originalnim namještajem. Izlo�en je i Prelogov frak koji je nosio na dodjeli nagrade, ali i brojne sitnice poput zbirke kutija šibica koje je skupljao na putovanjima, gumba za košulju... Tu je i njegov fotoaparat koji je puno koristio jer je volio fotografirati...

U obje sobe na dva ekrana puštat �e se dokumentarci o našim nobelovcima, a na jednom je ekranu mogu�e doznati i baš sve o samoj Nobelovoj nagradi, kakav je proces odlu�ivanja, kako se mijenjao nov�ani iznos nagrade po godinama.

Memorijalnu sobu imat �e i nobelovac Ivo Andri�

Ru�i�ka i Prelog ne�e dugo biti usamljeni. Do kraja godine, kako ka�e predsjednik HAZU Zvonko Kusi�, uredit �e se i soba nobelovca Ive Andri�a.

Izvor: Ve�ernji list, autor Petra Mareti� �onja,

 

Vezani �lanak:

NAJVE�A STRAST LAVOSLAVA RU�I�KE
Sav novac od izuma potrošio je na Rembrandte i Rubense

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.