Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Veliko otkri�e doktorice Rose Karli� u lije�enju tumora


Dr. Rosa Karli�

Od hrvatske samostalnosti u najpoznatijem i najutjecajnijem znanstvenom �asopisu na svijetu "Nature" objavljeno je 20 radova doma�ih znanstvenika. Podjednako i u vrlo cijenjenom �asopisu "The Cell". Stoga je velik uspjeh znanstvene novakinje sa zagreba�kog PMF-a, doktorice Rose Karli�, �iji su rezultati istra�ivanja o ishodištu tumora u protekla dva mjeseca objavljeni u oba ta �asopisa.


Prof. dr. sc. Kristijan Vlahovi�ek i dr. Rosa Karli�

Nakon dvoipolgodišnje analize mnoštva podataka, znanstvena novakinja Rosa Karli� došla je do svjetski va�nog otkri�a u istra�ivanju tumora. Nije, ka�e, otkrila lijek za rak, ali su ovim otkri�em znanstvenici korak bli�e efikasnijem lije�enju tumora. 

U protekle �etiri godine �etiri znanstvena rada doktorice Karli� objavljena su u me�unarodnim znanstvenim �asopisima s najve�im odjekom. I ostali �lanovi bioinformati�ke grupe ve� su objavljivali radove u takvim �asopisima. No, ni takvi - me�unarodno priznati radovi nastali nakon višegodišnjih istra�ivanja - ne jam�e im posao u Hrvatskoj.

Više u video prilogu:

VIDEO

Izvor: HRT - Hrvatska radiotelevizija

*****

Prenosimo iz Jutarnjeg lista:

Uspjeh mlade znanstvenice Rose Karli�, koja je diplomirala 2006. molekularnu biologiju na PMF-u, nakon �ega je po�ela raditi doktorat u skupini prof. Vlahovi�eka, a zatim 2007. godine primljena u program IMPRS-CBSC koji zajedni�ki organiziraju Slobodno sveu�ilište i Institut Max Planck za molekularnu genetiku u Berlinu, komentirao je i njezin šef, prof. Kristijan Vlahovi�ek:

- Iznimno sam ponosan na Rosu, jer je ovakav uspjeh rijedak i u mnogo ja�im znanstvenim sredinama - rekao je prof. Kristijan Vlahovi�ek.

Prepoznati u svijetu
- Rosa je osmislila i provela cjelokupni protokol za analizu ogromne koli�ine podataka koje je trebalo organizirati, obraditi i prikazati, i upravo smo po tome me�unarodno prepoznati kao jedna od izuzetno kvalitetnih istra�iva�kih skupina u podru�ju primjene naprednih ra�unalnih metoda u analizi �ivoga svijeta - naglasio je Vlahovi�ek.

Morat �e u inozemstvo ako dr�ava ne promijeni vrednovanje

Istra�ivanje dr. Rose Karli� spada u ra�unalnu biologiju, interdisciplinarnu granu znanosti u kojoj se upotrebljavaju matemati�ke, ra�unarske i statisti�ke metode za rješavanje odre�enih bioloških problema.

- Rosino istra�ivanje je omogu�eno kvalitetnim europskim financiranjem koje smo kroz projekt IntegraLife Sveu�ilišta u Zagrebu i pod koordinacijom prof. Gordana Lauca s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta povukli iz sredstava EU. Zahvaljuju�i tome projektu nabavili smo jedno od najsna�nijih ra�unala u regiji, koje je omogu�ilo da provedemo ovako zahtjevne analize - naglasio je prof. Vlahovi�ek.

- Ironi�no je da prema doma�im kriterijima Rosa nema uvjete za zaposlenje u sustavu znanosti, jer se umjesto kvalitete radova tra�i kvantiteta. Stoga �emo je vjerojatno morati prepustiti nekom inozemnom institutu koji �e poduprijeti njenu iznimnu kvalitetu - rekao je Vlahovi�ek.

Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.