Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Predstavljamo Vam projekt "Park znanosti"

In�enjer Luka Veverec predstavio nam je svoj vrlo interesantan projekt "Park znanosti", osmišljen s ciljem promocije znanja i znanosti kao i oplemenjivanja prostora, koji rado predstavljamo �itateljima portala.

Je li mogu�e �uti šapat na 30 metara? Kako odsvirati "Odu radosti" u hodu? Je li mogu�e prošetati Sun�evim sustavom u samo sat vremena? ...pitanja su na koja �e sve dobne skupine, u igri, na zabavan i interaktivan na�in na�i odgovore uz pomo� osmišljenih eksponata.

Pogledajmo neke od eksponata koji pokazuju i dokazuju zanimljive pojave iz podru�ja znanosti:

logo


Glazbena ograda
Odsvirajte Beethovena u hodu

Glazbena ograda - Stvaranje glazbenih melodija nikada nije bilo lakše. Koncept i struktura “Glazbene ograde” pru�a posjetiteljima “Parka znanosti” do�ivljaj sviranja odre�ene melodije. Udaranjem 29 metalnih cijevi uzdu� ovog eksponata posjetitelj �e u hodu odsvirati melodiju Ludwiga van Beethovena poznatu kao „Oda radosti“ koja je dio njegove Devete simfonije.


Zvu�na zrcala
Na kojoj udaljenosti �ujemo šapat?

Zvu�na zrcala - Zvuk isto poput svjetlosti promatramo kao gibanje valova. Šaptom izre�ene rije�i u �arištu jednog “Zvu�nog zrcala” �uju se u drugom, udaljenom 30 metara. Funkcija ovog eksponata u povijesti je korištena u mehanizmima komunikacije na daljinu. “Zvu�na zrcala” predstavljaju fizikalni fenomen, a sam eksponat pru�a atraktivan i iznena�uju�i efekt.


Labirint ogledala
Prona�ite se u ogledalu s tisu�u odraza.

Labirint ogledala - “Labirint ogledala” simetrijom i vizualnom multiplikacijom posjetitelju pru�a do�ivljaj potpuno nove i cjelovite slike. Ulaskom u “Labirint ogledala” i onaj najmanji, jedva primjetan pokret stvara potpuno novu sliku i nudi nezaboravno iskustvo ogledala u ogledalu. Eksponat se sastoji od šest pravilno me�usobno raspore�enih ogledala.


Spirala adaptacije
Zavrtite svoju percepciju.

Spirala adaptacije - Još je Aristotel otkrio fenomen ljudske percepcije koji nazivamo osjetilnom adaptacijom, a znan je još kao “efekt vodopada”. Slika spirale u vrtnji upoznaje posjetitelje s pojavama tromosti ljudskog oka i njegovom adaptacijom. Ako pogled zadr�ite na vrte�oj spirali, a zatim ga uputite na miruju�i objekt, do�ivjeti �ete nesvakidašnju opti�ku iluziju.


Impulsno njihalo
Pokrenite ples Newtonovih kuglica.

Impulsno njihalo - “Impulsno njihalo” primjer je jednog od najosnovnijih zakona fizike utemeljenih na istra�ivanjima Isaaca Newtona. Sudaranje metalnih kugli posjetitelju daje uvid u uvjete i posljedice prijenosa energije i njenog o�uvanja u procesu gibanja tijela. Ovim eksperimentom posjetitelj biva upu�en u osnovne komponente primijenjene fizike.


Ljudski sun�ani sat.
Saznajte vrijeme bez pogleda na sat.

Ljudski sun�ani sat - Sun�ani sat je jedan od najdrevnijih na�ina za odre�ivanje doba dana uz pomo� polo�aja Sunca na nebu. Specifi�nost “Ljudskog sun�anog sata” jest u ulozi samog posjetitelja �ija sjena poput kazaljke pokazuje to�no vrijeme. Ovaj je eksponat naglašeno interaktivan i razumljiv svim uzrastima.


Diskovi inercije
Zakotrljajte diskove, promatrajte utrku i upoznajte inerciju.

Diskovi inercije - “Diskovi inercije” na zabavan i interaktivan na�in demonstriraju i objašnjavaju “strogu” fizikalnu pojavu. Posjetitelj vlastitim djelovanjem pomo�u eksperimenta upoznaje na�elo inercije. Eksponat se sastoji od dva diska jednakih dimenzija i identi�ne te�ine. Me�utim, njihova je te�ina me�usobno razli�ito raspore�ena. Ukoliko zavrti i pokrene oba diska istovremeno, posjetitelj �e saznati koji �e se br�e kotrljati.


Šetnja sun�evim sustavom
Od Sunca do Plutona za sat vremena pješice?

Šetnja sun�evim sustavom - Da bi se uvjerili u veli�inu Sun�eva sustava, proše�ite gradom kroz skalirani prikaz Sustava u mjerilu 1:1 000 000 000. Svaki korak od 1 metra predstavlja 1 000 000 kilometara u stvarnom Sun�evom sustavu. Krenite od samog središta – Sunca kao jedine zvijezde u sustavu i uz pomo� uputa i karte prona�ite sve planete, upoznajte njihova svojstva, veli�ine i me�usobne udaljenosti.


Prugasto ogledalo
Spojite nespojivo udvoje.

Prugasto ogledalo - “Prugasto ogledalo” igra se zakonima refleksije svjetlosti i ljudskom percepcijom. Funkcionalni dio eksponata na�injen je od horizontalnih traka postavljenih na jednakoj me�usobnoj vertikalnoj udaljenosti. Za uspješno u�ivanje u “Prugastom ogledalu” potrebne su dvije osobe: oba posjetitelja zauzimaju polo�aje, svaki s jedne strane “Prugastog ogledala” i sastavljaju slike svojih dijelova tijela. Eksponat promi�e suradnju i integraciju, a pru�a i zabavno iskustvo.


Periskop
Zavirite preko.

Periskop - “Periskop” je eksponat �iji princip djelovanja po�iva na zakonu refleksije svjetlosti. Ovaj revolucionarni izum prilago�en je za “Park znanosti” da bi u njegovom korištenju mogli u�ivati svi uzrasti. Ovaj eksponat je namijenjen promatranju preko ili iza objekata koji zaklanjaju direktan pogled i �ija funkcija ne�e nikoga ostaviti ravnodušnim. Mehanizam “Periskopa” omogu�uje okretanje oko osi za 360 stupnjeva kao i vertikalno dizanje i spuštanje.


Divovski ksilofon
Stvarajte melodije na instrumentu divova.

Divovski ksilofon - Pred Vama su melodijske cijevi fino podešenog divovskog ksilofona. Stoga, što �ekate? Dohvatite gumene �eki�e i stvarajte glazbene melodije. Koncept “Divovskog ksilofona“ pru�a do�ivljaj sviranja melodija na cijevima velikih dimenzija. Ovisno o �eljama, dogovorno je mogu�a prilagodba eksponata.


Teku�i Pitagora
Preto�ite Pitagoru i spoznajte pou�ak.

Teku�i Pitagora - Bez brojki, slova, rije�i, crte�a objasniti Pitagorin pou�ak? Pitagorin pou�ak je jedan od osnovnih teorema geometrije: kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbroju kvadrata nad ostale dvije stranice pravokutnog trokuta. Za efektnu i zabavnu spoznaju pou�ka zavrtite „Teku�eg Pitagoru“. Prilikom zaokretanja eksponata volumen teku�ine nad hipotenuzom preto�iti �e se u „spremnike“ nad katetama. Jednostavno, zar ne?!


Crti� vrrti�
Jednim pokretom o�ivite crtane likove.

Crti� vrrti� - „Crti� vrrti�“ je eksponat koji stvara iluziju pokretnih crtanih likova, na na�in korištenja brze izmjene stati�nih animiranih slika. Ukoliko zavrtimo cilindar koji je sa unutrašnje strane oslikan sli�icama u nizu te promatramo crtane likove kroz pravilno izvedene otvore, kod gledatelja �e se stvoriti iluzija pokreta.


Drvena harmonika Svirajte melodije na drvenom ksilofonu.

Drvena harmonika - Drvena harmonika je glazbeni instrument iz obitelji udaraljki koji se sastoji od melodijskih plo�ica razli�itih du�ina. Drvene melodijske plo�ice podešene su na na�in da svaka daje odre�eni ton. Uz pomo� bati�a, udaranjem po ovješenim drvenim plo�icama svirajte melodije po vlastitoj �elji.

*****

Predstavljaju�i projekt "Park znanosti" Ve�ernji list piše:
Na istom principu kao što je u novije vrijeme Zadar postao poznat po Morskim orguljama ili Pozdravu Suncu, zahvaljuju�i mladom zagorskog in�enjeru gra�evinarstva Luki Veverecu iz Oroslavja svoju prepoznatljivost mo�e imati svaki grad, mjesto, park, šetnica ili bilo koji drugi otvoreni ili zatvoreni prostor.

*****

Pregled dijela osmišljenih i izvedenih eksponata mo�ete prona�i i na stranici: www.parkznanosti.com,
na  Fb profilu; https://www.facebook.com/pages/Park-znanosti/261180364091208, kao i u prilo�enoj brošuri.

Pozdravljam Vas u vjeri da �ete prepoznati potencijal i vrijednost projekta „Park znanosti“.

Srda�an pozdrav,

Luka Veverec, mag. ing. aedif.

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.