Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


                 

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

CROATIAN ACADEMY
OF SCIENCES AND ARTS

SVE�ANO PROGLAŠENJE NOVIH �LANOVA
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Zagreb, 17. lipnja 2014. – U atriju pala�e Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u utorak 17. lipnja odr�ana je sve�anost na kojoj je predsjednik Akademije akademik Zvonko Kusi� proglasio novih 11 redovitih �lanova, 7 dopisnih �lanova, 16 �lanova suradnika, kao i dva reizabrana �lana suradnika koji su izabrani na skupštini HAZU 15. svibnja.

Novoproglašeni akademici su: Mladen �ini� u Razredu za matemati�ke, fizi�ke i kemijske znanosti, Ferdo Baši� u Razredu za prirodne znanosti, Vjekoslav Jerolimov i Slobodan Vuki�evi� u Razredu za medicinske znanosti, Jakša Fiamengo, Mladen Machiedo, Dubravka Orai�-Toli� i Josip U�arevi� u Razredu za knji�evnost, Mladen Obad-Š�itaroci i Zlatan Vrkljan u Razredu za likovne umjetnosti i Zoran Jurani� u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju.

Novi dopisni �lanovi su: Robert Badinter, Andro Mikeli�, Igor Štagljar, Antun Tucak, Johannes Reinhart, Rainer Grübel i Odd Magnus Faltinsen.

Novoproglašeni �lanovi suradnici su: Pero Ara�i�, Nella Lonza i Robert Matijaši� u Razredu za društvene znanosti, Goran Durn, Ivona Marasovi�, Miljenko Kapovi� i Mario Šlaus u Razredu za prirodne znanosti, Dra�en Mati�i�  u Razredu za medicinske znanosti, Mario Brdar, An�ela Fran�i�, Dubravka Sesar i Mateo �agar u Razredu za filološke znanosti,  Darko Gašparovi�, Miro Gavran i Julijana Matanovi� u Razredu za knji�evnost te Vjera Katalini� u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju.

Za �lanove suradnike HAZU ponovno su proglašeni Josip Lisac u Razredu za filološke znanosti i Tomislav Filetin u Razredu za tehni�ke znanosti.

Nakon ovogodišnjih izbora u Akademiji je ukupno 150 redovitih �lanova, 135 dopisnih �lanova i 89 �lanova suradnika, odnosno ukupno 374 �lana.


Predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusi�

U svom uvodnom govoru predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusi� kazao je da su novi �lanovi Akademije prvi koji su izabrani nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Podsjetivši na osnutak Akademije 1861., poru�io je da je u protekle 153 godine njena osnovna nit vodilja bilo �uvanje hrvatskog nacionalnog identiteta, kao što je to i danas u uvjetima globalizacije. "Akademija je gradila hrvatski kulturni i nacionalni identitet i u vrijeme kad Hrvatska nije bila slobodna bila je supstitut dr�avnosti", dodao je akademik Kusi�. Podsjetio je i da HAZU ove godine slavi tri va�ne godišnjice – 130. godišnjicu otvorenja Akademijine pala�e i Strossmayerove galerije starih majstora, 80. godišnjicu dolaska Baš�anske plo�e koja je izlo�ena u atriju pala�e te 20. godišnjicu osnutka Zaklade HAZU koja je do sada financirala 1185 projekata i izdanje preko 500 knjiga s 14,2 milijuna kuna. Akademik Kusi� iznio je i podatke o djelovanju HAZU od po�etka 2014. od kada je odr�ano ukupno 168 doga�anja – 67 simpozija i okruglih stolova, 35 izlo�bi, 34 predavanja, 27 promocija knjiga i pet koncerata. Akademija je pritom obradila sve društvene teme, a poseban je naglasak stavljen na gospodarstvo. "Pritom su doneseni zaklju�ci, preporuke i smjernice jer Akademija se dr�i na�ela da ne mo�e nešto kritizirati, ako ne ponudi realna rješenja", pojasnio je akademik Kusi�. HAZU je od po�etka godine izdao i 74 edicije – 25 u sunakladništvu, 25 uz pomo� Zaklade HAZU i šest samostalno.

"Sva ova aktivnost rezultat je djelovanja svih akademika. U Akademiji je postignuta rijetko vi�ena sinergija i zajedništvo u radu i to je omogu�ilo da je aktivnost nastavljena istim tempom", rekao je akademik Kusi�. Govore�i o novim �lanovima, kazao je da je me�u 11 redovitih �lanova samo jedna �ena, no pojasnio je da me�u �lanovima suradnicima ima 40 posto �ena, kao i kod izbora 2012. "Budu�i da suradnici u pravilu postaju redoviti �lanovi, to zna�i da �e se Akademija imati više �ena", dodao je akademik Kusi�. Novim �lanovima odao je priznanje zbog njihovih rezultata od nacionalnog i me�unarodnog zna�aja kojima su stvorili djela trajne vrijednosti i rekao da su izabrani na osnovu svoga rada, ali i sustava vrijednosti za koji se zala�u. "Akademija nije samo skup struka, nego i skup li�nosti. Akademici svojim djelovanjem trebaju biti uzor i inspiracija drugima u društvu. Snaga Akademije je u sinergiji i multikompetentnosti. To je ono što Akademiji daje autoritet u društvu", istaknuo je akademik Kusi�. Podsjetio je da se Akademija otvorila, ali da treba biti i utjecajna, što nije lako u uvjetima krize, poreme�enog sustava vrijednosti, narušavanja svih autoriteta i nepovjerenja u institucije. "U takvim okolnostima Akademija se pozicionira kao referentno mjesto gdje prevladava glas razuma, glas uravnote�enosti, smirenosti i stalo�enosti. Akademija je sa svojim sustavnim preispitivanjem, nepristranoš�u i neovisnoš�u  jedna od rijetkih institucija koja mo�e okupiti sve najkompetentnije znanstvenike i stru�njake u cijelom društvu bez obzira na partikularne interese. Akademija promovira trajne vrijednosti. Osim svoje uloge u o�uvanju identiteta ona ima va�nu ulogu u promicanju jedinstva nacije po bilo kojoj osnovi, iako ju se pokušava uvu�i u razne bolesne sva�e. U ovoj zgradi postoji samo jedna Hrvatska, nema dvije Hrvatske i Akademija �e inzistirati na toj svojoj postavci u svim situacijama", istaknuo je akademik Kusi�. Poru�io je da Akademija donosi stavove utemeljene na znanstvenim, stru�nim i eti�kim principima i da su oni sve više prihva�eni. "Utjecaj Akademije je kapilaran, on ne mo�e biti direktan. Njena uloga je da bude korektiv društvenih zbivanja i Akademija mora imati meritoran stav o svim bitnim pitanjima, ali ne na na�in na koji se �esto od nas tra�i tako da nekoga napadnemo ili osudimo. Akademija smatra da rješenja trebaju biti konstruktivna, da ona trebaju okupljati i tu se primje�uje napredak. Akademija mora osiguravati društveni optimizam. Ona svojim stavom dijeli sudbinu Hrvatske i vjeruje u sposobnost ovoga naroda, svih nas zajedno i njena je odgovornost i du�nost sudjelovati u razvoju društva i njegovom pozicioniranju u globalnom svijetu. Uvjeren sam da �e novi �lanovi svojim radom doprinijeti ovoj ulozi Akademije kao savjesti nacije i jedne od temeljnih institucija hrvatskog društva", kazao je akademik Kusi�, koji je svoj govor zaklju�io rije�ima Ivana Ma�urani�a da vjeruje u prošlost, sadašnjost i budu�nost Hrvatske.


�elništvo HAZU
Slijeva: glavni tajnik akademik Pavao Rudan, potpredsjednik akademik Jakša Barbi�,
predsjednik akademik Zvonko Kusi� i potpredsjednik akademik Velimir Neidhardt.
Iza njih nalazi se Baš�anska plo�a koja se od 1934. �uva u pala�i HAZU. 


Glavni tajnik HAZU akademik Pavao Rudan

Nakon govora predsjednika Akademije, kratka obrazlo�enja o novoizabranim dopisnim �lanovima Akademije pro�itao je glavni tajnik akademik Pavao Rudan, a razredni tajnici svakog pojedinog razreda pro�itali su obrazlo�enja za novoizabrane redovite �lanove i �lanove suradnike svog razreda.

Potom je uslijedilo uru�ivanje povelja svim novim �lanovima Akademije - fotografije vidi dolje.


Akademkinja Dubravka Orai�-Toli� 

Akademkinja Dubravka Orai�-Toli� u ime svih novoizabranih �lanova zahvalila je �elnicima akademije i akademicima na priznanju iskazanom izborom u „najugledniju hrvatsku kulturnu ustanovu“. „Vjerujem da u ovome �asu dijelim iste ili sli�ne osje�aje sa svim novoprimljenim kolegama i kolegicama. To je s jedne strane zahvalnost što je naš dosadašnji rad prepoznat kao vrijedan ove velike �asti, a s druge naša obveza da svojim znanstvenim, umjetni�kim i javim djelovanjem pridonesemo izgradnji onakve Akademije kakvu svi �elimo: najvišega društvenog i moralnog autoriteta u Republici Hrvatskoj“, kazala je akademkinja Orai�-Toli�. Istaknula je i da Akademija i danas nakon više od stolje�a i pol svoga postojanja ima istu ulogu – biti �uvarica i promicateljica nacionalnoga identiteta, znanstvenih i umjetni�kih dostignu�a, eti�kih na�ela i op�eljudskih vrijednosti bez obzira na svjetonazorska uvjerenja i ideološke pripadnosti. „To je osobito va�no istaknuti u doba pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, globalizacije i virtualnoga pisma koji otvaraju nove mogu�nosti za razvoj i napredak, ali donose i nove opasnosti i rizike, osobito za male narode i njihove jezike“, dodala je akademkinja Orai�-Toli�. 

Nakon zahvale uslijedio je glazbeni program u kojem je Guda�ki kvartet Sebastian izveo Guda�ki kvartet koji je skladao novoproglašeni akademik Zoran Jurani�. 

Sve�anosti proglašenja uz akademike prisustvovali su brojni uzvanici i predstavnici hrvatskog politi�kog, znanstvenog, kulturnog i javnog �ivota, kao i �lanovi obitelji novoizabranih �lanova Akademije.

Uru�ivanje povelja novim redovitim �lanovima Akademije i nekolicini ostalih:

    
Akademik Ferdo Baši�                                  Akademik Jakša Fiamengo

 
Akademik Vjekoslav Jerolimov                       Akademik Zoran Jurani    

 
Akademik Mladen Machiedo                                  Akademik Mladen Obad-Š�itaroci

 
Akademkinja Dubravka Orai�-Toli�                      Akademik Josip U�arevi

 
Akademik Zlatan Vrkljan                      Akademik Slobodan Vuki�evi�

 
Akademik Mladen �ini�                                          Igor Štagljar, novi dopisni �lan HAZU
           
    
Miro Gavran, novi �lan suradnik HAZU               Nella Lonza, nova �lanica suradnica HAZU

  
Julijana Matanovi�, nova �lanica suradnica HAZU

Slike svih novih �lanova HAZU pogledajte ovdje!

Odnosi s javnoš�u HAZU
Marijan Lipovac

Priop�io: Marijan Lipovac, Odnosi s javnoš�u HAZU
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.