Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Nenad Ban odr�ao predavanje o ribosomima
u Knji�nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
CROATIAN ACADEMY
OF SCIENCES AND ARTS

Znanstvenik svjetskog glasa Nenad Ban, dopisni �lan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i profesor strukturne molekularne biologije na Saveznom tehnološkom institutu (ETH) u Z�richu odr�ao je u petak 22. studenog 2013. u prepunoj Knji�nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti predavanje pod naslovom Funkcija ribosoma u sintezi proteina od bakterija do �ovjeka. Predavanju je prisustvovao velik broj stru�njaka i studenata kojima je Nenad Ban govorio o osnovnim principima gra�e ribosoma i njihovim funkcijama te opisao arhitektonske i funkcionalne razlike izme�u bakterijskih i mnogo ve�ih i kompleksnijih eukariotskih ribosoma. Pritom je objasnio da su ribosomi u svim organizmima odgovorni za sintezu proteina na osnovi informacije pohranjene u molekuli DNA. Ispoljavanje geneti�ke informacije uklju�uje najprije kopiranje molekule DNA u RNA, a potom ribosom dekodira nukleotidni slijed molekule RNA  i po tim uputama sintetizira proteine. Iako su ribosomi evolucijski drevne i konzervirane stani�ne organele, njihova struktura je podešena razlikama izmedu prokariota i eukariota.


Nenad Ban u razgovoru s predsjednikom HAZU akademikom Zvonkom Kusi�em

 „Hrvatska je dala mnoge znanstvenike i umjetnike svjetskog glasa, a jedan od njih je i Nenad Ban koji je potekao iz naše sredine, s našeg sveu�ilišta i uspio zadovoljiti visoke svjetske standarde“, kazao je predsjednik Akademije akademik Zvonko Kusi� predstavljaju�i predava�a na po�etku njegova predavanja. Podsjetio je da je Nenad Ban 2010. s 44 godine izabran za dopisnog �lana Akademije kao jedan od najmla�ih u njenoj povijesti. Spomenuo je i njegovu suradnju s pojedinim nobelovcima, rekavši da je time svojim radom doprinio njihovom osvajanju tog najuglednijeg svjetskog priznanja. „Nenad Ban sudjeluje u hrvatskoj znanstvenoj stvarnosti i u znanstvenoj politici, poma�e mladim znanstvenicima, skroman je i samozatajan, nije sklon senzacijama te sli�no kao i Akademija te�i uravnote�enosti, radu i disciplini“, rekao je akademik Kusi�. Istaknuo je da samo znanje i znanost mogu Hrvatskoj omogu�iti napredak i pozicioniranje u globaliziranom svijetu, kao što je prije 152 godine govorio i utemeljitelj Akademije biskup Josip Juraj Strossmayer.

Nenad Ban ro�en je 1966. u Zagrebu gdje je studirao molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matemati�kom fakultetu. Nakon što je 1990. diplomirao na Zavodu za biokemiju, nastavio je s doktorskim istra�ivanjem na Kalifornijskom sveu�ilištu u Riversideu gdje je obranio doktorat 1994. Postdoktorsko istra�ivanje nastavio je na Sveu�ilištu Yale u grupi profesora Thomasa Steitza na temu strukture prokariotskog ribosoma, koriste�i se rendgensko-kristalografskom analizom. Bila je to najve�a i najslo�enija biološka struktura s kojom se neki kristalograf ikada uhvatio u koštac, a sadr�ava oko 100.000 atoma. Struktura je bila riješena u prolje�e 2000., a Steitz je 2009. dobio Nobelovu nagradu za kemiju.

Banovi rezultati otkrili su detaljnu atomsku strukturu velike ribosomske podjedinice i pokazali da je ribosom ribozim.

Od 2000. Nenad Ban je profesor strukturne molekularne biologije na ETH u Z�richu gdje su djelovala 23 nobelovca, me�u kojima i Hrvati Lavoslav Ru�i�ka i Vladimir Prelog. Njegova grupa prou�ava strukturu i funkciju velikih stani�nih kompleksa koriste�i se kombinacijom biokemije, rendgenske kristalografije i elektronske mikroskopije. Ostvarili su nekoliko seminalnih rezultata, uklju�uju�i prve vizualizacije multienzima i otkrivanje strukture eukariotskog ribosoma.

Osim što je dopisni �lan Hrvatske akademije, Nenad Ban �lan je i Europske Organizacije za molekularnu biologiju (EMBO) i njema�ke akademije znanosti Leopoldine. Za svoj rad primio je nagradu Heinrich Wieland, Roesslerovu nagradu, nagradu Friedrich Miescher, nagradu Zaklade Latsis, medalju Spiridon Brusina i nagradu Newcomb Cleveland Ameri�kog društva za napredak znanosti (AAAS).

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.