Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

21.10.2009.


Kazali�na predstava "Ljubica" odu�evila i u Bernu

Nakon uspješnog nastupa u Badenu, Gradsko kazalište Jastrebarsko je predstavom „Ljubica“ gostovalo i u glavnom gradu Švicarske, Bernu, gdje su ih srda�no do�ekali vjernici Hrvatske katoli�ke misije Bern, zajedno s ravnateljem fra Gojkom Zovkom.

Iako vidno umorni od putovanja i nastupa dan ranije u Badenu, �lanovi gradskog kazališta Jastrebarsko su s puno elana u vrlo kratkom vremenu, nešto više od sat vremena, uspjeli pripremiti i montirati sve potrebne rekvizite za izvo�enje predstave „Ljubica“, a dio tima je u�estvovao i u sv. misi, pjevaju�i zajedno s pjeva�kim zborom HKM Bern. S tim �inom su se stopili s vjernicima Misije i kako su na kraju sami rekli: „Osje�amo se kao da nastupamo doma“.

Ravnatelj HKM Bern fra Gojko Zovko je re�iseru predstave Nini Škrabeu i producentu Zvonimiru Novoselu darovao knjigu „40 godina HKM u Švicarskoj“. Predsjednik Misijskog vije�a HKM Bern Ante �orluka je u ime vjernika zahvalio gostima na gostovanju i za�elio im sretan put u domovinu.

Nakon završetka sv. mise brojna publika se doslovno slila u dvoranu za prijeme i tra�ila se stolica više. Predstava je odigrana u tri �ina i svaki od njih je izazvao kod publike gromoglasan smijeh i pljesak, a sa sigurnoš�u najve�e oduševljenje je izazvao gluma�ki majstor Velimir Kokot, koji je svoga Marka Uzorinca odigrao više nego dobro. 

Nakon završetka predstave doma�ini, Misijsko vije�e HKM Bern i �lanice Zajednice �ena HKM Bern su goste ponudili ru�kom, a poslije toga su u pratnji Tamare Tafre iz hrvatskog veleposlanstva u Bernu otišli u razgledanje grada Berna i potom krenuli na daleki put u domovinu.

U publici se nakon predstave �uo komentar kako je šteta da ovakvih doga�anja nema više kroz godinu, a mo�da je ovo prilika da se u budu�e nešto promijeni na tom planu i da kazališne grupe malo �eš�e navrate u glavni grad Švicarske. 

*****

Nakon predstave razgovarali smo s producentom Zvonimirom Novoselom i s re�iserom i umjetni�kim redateljem Ninom Škrabeom. Razgovor prenosimo u cijelosti:

Portal: Gospodine Novosel, Vi i Vaša grupa iz Jastrebarskog ste ve� drugi dan u posjeti Hrvaticama i Hrvatima u Švicarskoj. Kako ste sve to do�ivjeli?

Novosel: Ovo je nama ve� drugo gostovanje u Švicarskoj, na neki na�in smo ve� stvorili i niz prijateljstava koja ve� izlaze iz 2006. godine kada smo po prvi puta bili ovdje u posjeti. A prije svega bih rekao par rije�i o Gradskom kazalištu Jastrebarsko. Kazalište je jedno od najstarijih kazališta u Hrvatskoj. Imamo najboljeg kazališnog glumca u Hrvatskoj, Velimira Kokota, i mislim da smo jedno od cijenjenijih amaterskih kazališnih ansambala u Hrvastkoj. �ak se razmišljam je li ispravno re�i : Amatersko kazalište? Jer, kako i Vaš �upnik re�e: razlika je u tome samo što mi petkom poslije svakodnevnog posla stajemo na kazališne daske, dok je profesionalcima to ušte�eno...smijeh. Vratimo se ozbiljnim stvarima; nakon �etiri godine smo se odlu�ili ponovo posjetiti Hrvatski kulturni klub iz Badena, koji nas je i pozvao i naravno HKM ovdje u Bernu. Samim dolaskom u Švicarsku obišli smo svetište u Einsiedelnu, malo smo pogledali kako to Švicarci rade i mislim da ima dosta toga što bismo i mi dolje mogli primijeniti. Nakon toga smo bili u gostima u Badenu, razgledali smo grad, prespavali te odigrali predstavu i mogu re�i da smo bili zadovoljni i smještajem i gostoprimstvom. Danas smo tu kod Vas u Bernu, nakon predstave idemo pogledati grad i potom natrag u domovinu.

Portal: Kako ste do�ivjeli publiku u Švicarskoj?

Novosel: Gledajte, postavlja se pitanje zašto mi uop�e idemo na ova me�unarodna gostovanja? Mi smatramo da našim sugra�anima koji ne �ive u domovini nedostaje hrvatske rije�i i hrvatske kulture. Na neki na�in to je naša misija da to prenesemo ovdje, a sama publika je divna kao i svaki puta do sada. Odli�no nas prihva�aju i mislim da su zvali na još.

Portal: Kakvi su Vam planovi u skoroj budu�nosti, namjeravate li ponovo posjetiti Švicarsku?

Novosel: Mi u planu imamo nekoliko me�unarodnih putovanja, neke smo ve� odradili; bili smo gosti u BiH i Srbiji, namjeravamo posjetiti Gradiš�e u Austriji, a u planu su i posjeti Hrvaticama i Hrvatima u Makedoniji i Crnoj Gori. Švicarska je naravno nešto posebno, ali sve to naravno treba uskladiti s našim financijskim mogu�nostima, jer ovakva putovanja su prili�no skupa i ako financijska konstrukcija nije zatvorena teško je nešto odre�eno re�i. Ali ako se ti financijski uvjeti ispune, voljni smo i idu�e godine posjetiti Švicarsku.

Portal: Vi ka�ete da posje�ujete Hrvatice i Hrvate diljem Europe, vjerujem da sura�ujete i da imate potporu i Hrvatske matice iseljenika? Oni ipak raspola�u sa nekih 34 milijuna kuna za potrebe širenja kulture van granica domovine.

Novosel: Pa do sada nismo ostvarili kontakt sa HMI. Mo�da je problem da je teško uskladiti termine, ipak smo mi amatersko kazalište i mi ne mo�emo planirati previše daleko u budu�nost. Teško je, ovdje kod Vas je problem dobiti odgovaraju�u dvoranu, trebate je najmanje par mjeseci unaprijed rezervirati. Do danas nismo našli neki zajedni�ki jezik, ali smo spremni sura�ivati sa svima.

Portal: Što mislite o Hrvatskoj matici iseljenika, hrvatskoj politici prema iseljenicima, te o Hrvatima u Bosni i Hercegovini?

Novosel: I sam imam dio obitelji u Njema�koj, roditelji moje supruge �ive i rade u Njema�koj. �ak je i moja supruga �ivjela dugo u Njema�koj, a danas je doma u Hrvatskoj. Mislim da bi trebali više njegovati ovakve stvari, jer ovdje više ne �ive oni iz prve generacije iseljenika koji su dosta vezani za domovinu, koji dosta znaju o hrvatskoj kulturi, poznaju jezik itd... dok ovi mla�i, druga i tre�a generacija to gubi i mislim da je na nama odgovornost neovisno o politici. Politika bi trebala i više u�initi, da što bolje pove�emo Hrvatice i Hrvate sa domovinom. Nama je najve�a nagrada upravo ovako pune dvorane, burni pljesci, oduševljena publika.

Portal: Gospodine Novosel, zahvaljujem na razgovoru, hvala Vama i Vašim glumcima da ste nas posjetili i pru�ili dio domovine i sretan Vam put u domovinu.

Novosel: Hvala!

*****

Za portal je nekoliko rije�i rekao i  Nino Škrabe, re�iser i redatelj predstave „Ljubica“

Portal : Gospodine Škrabe dobro nam došli u Bern. Molim Vas recite nam nekoliko rije�i o Gradskom kazalištu Jastrebarsko.

Škrabe: Kazalište postoji ve� 41 godinu, mislim da smo jedno od napopularnijih amaterskih kazališta u Hrvatskoj. U našoj dugoj tradiciji osvojili smo niz vrijednih nagrada kako u domovini tako i u inozemstvu. Kroz kazalište je prošlo više od 2000 glumaca, ova zadnja generacija je vrlo uspješna. Po�eli su od same mladosti, negdje s deset godina, a danas ste vidjeli koliko su napredovali. Imamo dva ansambla, veliki i dje�ji. Tako da pored ovih, izvodimo i dje�je predstave.

Portal: Komedija Ljubica je nastala 2003 godine. Što Vas je ponuklo da ostvarite tako jedan projekt?

Škrabe: To je bila naša prva predstava još davne 1968. godine, onda smo igrali doslovno Šenou, a sada smo dešavanja iz devetnaestog stolje�a prebacili u ne tako daleku hrvatsku prošlost, to�nije u 1941. godinu, kada se u Hrvatskoj sve lomilo. Bila je ideja da ju napravimo kao jedan mali Musical, glazbenu komediju iz sudbonosnih dana za hrvatski narod. Dana, koji nas još i danas koštaju.

Portal: Vi �esto nastupate ne samo pred publikom u domovini ve� i u inozemstvu. Osjetite li neku razliku izme�u tih dviju publika?

Škrabe: Gledajte, naša publika doma je razma�ena na naše predstave, za razliku kada do�emo kao danas kod vas u Švicarsku. Onda osjetimo to hrvatsko srce koje daleko ja�e tu�e za domom, za Hrvatskom, nego ono naše u domovini. To se upravo danas dogodilo da su i izvo�a�i i publika bili jedno. Za mene kao re�isera i izvo�a�a je nešto najbolje kada se publika i izvo�a�i stope u jedno.

Portal: Kako do�ivljavate hrvatsku dijasporu?

Škrabe: Za mene osobno, mislim da je vrlo lako biti Hrvat u Jastrebarskom ili u Zagrebu, ali teško je biti Hrvat u Švicarskoj, Njema�koj, ali na �alost ne samo u dijaspori ve� i u Bosni i Hercegovini. Pošto sam ja na neki na�in bosanskohercegova�ki zet, jer mi je supruga Ramkinja, onda sam posebno osjetljiv prema toj populaciji i volim ih i na sve strane pri�am o njima i njihovoj teškoj sudbini. Smatram da ih moramo duplo više voljeti nego sami sebe.

Portal: Sura�ujete li s Hrvatskom maticom iseljenika?

Škrabe: Gledajte, mi �ivimo za kazalište dok profesionalci �ive od kazališta. Mi smo amateri, a ta rije� potje�e od latinske rije�i Amare – što zna�i Voljeti. Pošto sam ja ve� više od 40 godina i pisac za profesionalna kazališa, mogu vam re�i da su mi dra�i ovi amaterski. Sa HMI do sada nismo imali nikakvu suradnju. Ovo je isklju�ivo naša inicijativa te pomo� Ministarstva kulture, Hrvatskog kulturnog kluba iz Badena, hrvatskog veleposlanstva i naših sugra�ana koji �ive i rade u Švicarskoj.

Portal: Dr�ava izdaje 34 milijuna kuna za promociju hrvatske kulture van granica domovine?!

Škrabe: Apsolutno bi trebalo. Ali tko smo mi da o tome odlu�ujemo? Ako nam što ponude, mi smo tu.

Portal: Imate li neku poruku za Hrvatice i Hrvate u Švicarskoj?

Škrabe: Jako vas volimo, volimo vas više nego što vi i mislite. Dr�ite se i do�ite nam, pozovite nas, do�i �emo.

Portal: Planirate li nas u skoroj budu�nosti ponovo posjetiti?

Škrabe: To ovisi o vama. Ako nas pozovete mi �emo do�i. Nas mo�ete kontaktirati i putem interneta na adresi http://www.gkj.hr/

Portal: Gospodine Škrabe, hvala Vam na razgovoru i sretan Vam povratak u domovinu.

Škrabe: Hvala i Vama svako dobro!

*****

Pogledajmo na kraju i fotozapis predstave „Ljubica“ odr�ane 18. 10. 2009. u Bernu:

Fotozapis

 (kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)


   
Za portal – intervjui, tekst i fotografije: M. Grabovac


Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.