Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Libra - �asopis Hrvatskog kulturnog kluba
 

Na web stranici Gradskog kazali�ta Jastrebarsko:
Izvje�taj s gostovanja u Badenu i Bernu

Suautor i re�iser predstave „Ljubica“ Nino Škrabe nam javlja: „Izvještaj o našem gostovanju u Švicarskoj mo�ete pogledati na web stranici Gradskog kazališta Jastrebarsko, a i ve� prema Vašoj �elji prenijeti ga na Vaš portal. Srda�an pozdrav iz našeg i Vašeg Jastrebgrada!“ Naravno da izvještaj rado prenosimo za �itatelje portala:


Gradsko kazalište Jastrebarsko
gostovalo u Badenu i Bernu

Jaskanci ponovno oduševili Švicarce

 

Nakon blistavog uspjeha u prolje�e 2006, kada su se predstavom ''Kidaj od svoje �ene'' predstavili u Schaffhausenu, Badenu i Zugu, jaskanski su se kazalištarci u �etvrtak, 15. listopada, zaputili po drugi put u Švicarsku, a ovaj su se put vodstvu kazališta i ansamblu predstave ''Ljubica'' pridru�ili i umjetni�ki voditelj i redatelj jaskanskog kazališta Nino Škrabe te Krunoslav Franeti�, grafi�ki urednik ''Kazališnog spomenara'', knjige o 40 godina jaskanskog kazališta, koja �e uskoro iza�i iz tiska.

Jaskanci su se na po�etku svoje švicarske turneje zaputili u Einsiedeln, najve�e švicarsko svetište gdje ih je oduševila prekrasna, nedavno renovirana velebna barokna crkva. Uz znala�ko vodstvo svojeg doma�ina, Jaskanca Marijana Jakopovi�a, nakon okrepe su razgledali crkvu i samostan gdje osamdesetak redovnika pored ostalog uzgaja konje i cvije�e i bavi se obradom drva iz vlastite šume. Nakon toga uputili su se u Baden gdje ih je �ekala ve�era i no�enje. Prva predstava bila je zakazana u Badenu za subotu, 17. listopada, nave�er pa su Jaskanci tako po drugi put zaigrali na pozornici dvorane Roter Turm u centru grada gdje su ve� postigli veliki uspjeh prije tri godine. I sada je dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a glumci su mnogo puta prekidani smijehom i pljeskom. U predstavu su u ve� prepoznatljivom stilu jaskanskog kazališta uba�ena i neka nova imena, ovaj put hrvatskih Švicaraca vi�enih na predstavi, a publiku je kao uostalom i na svakoj dosad odigranoj ''Ljubici'' najviše oduševio Marko Uzorinac u izvedbi nenadmašnog Velimira Kokota, kojem se, na njegovo oduševljenje, usred scene napokon ukazala i prava muha koja je tako ni kriva ni du�na ušla u predstavu i u povijest. Posebno su zadovoljni i ponosni bili naši švicarski Jaskanci (obitelji Jakopovi�, Kos, Preproti� i Lehpamer). Nakon predstave pripremljena je zakuska i ve�era, a razmijenjeni su i darovi izme�u Hrvatskog kulturnog kluba, �asopisa Libra i Gradskog kazališta.

Poslije ve�ere i za neke tuluma do zore, rano ujutro u nedjelju, 18. listopada, kazalištarci su se predvo�eni svojim predsjednikom Zvonimirom Novoselom, uz tajnika kazališta Velimira Kokota svakako najzaslu�nijim za uspješnu organizaciju ovog gostovanja, uputili u glavni grad Švicarske, Bern, gdje su ovom prilikom zaigrali po prvi put. U Bernu su ih do�ekali vjernici Hrvatske katoli�ke misije na �elu s ravnateljem fra Gojkom Zovkom. Ve�ina kazalištaraca zaputila na hrvatsku misu gdje su sudjelovali �itanjima, pjevanjem i sviranjem dviju pjesama. Posebno treba pohvaliti svira�e Ivana Karla Pintara, Marka Severinca i Igora Stankovi�a, dirigenticu Zrinku Lovretin, odli�nog pjeva�a Lovru Tomca te �ita�e Nikolinu Oslakovi�, Ines Paljug i Luku Tomca. Nakon mise, tristotinjak ljudi našlo se u obli�njoj dvorani gdje je u 13 sati zapo�ela još jedna ''Ljubica''. Podrška i reagiranje publike na svaku i najmanju šalu pomogli su glumcima da se osje�aju kao kod ku�e, a Marko Uzorinac takve je sna�ne ovacije do�ivio još samo u Jastrebarskom. Uslijedila je prava gozba koju su pripremile vrijedne �lanice Zajednice �ena Hrvatske katoli�ke misije (me�u njima i Jaskanka Ankica Jerbi�), a Jaskancima se na dolasku zahvalio predsjednik Misijskog vije�a Hrvatske katoli�ke misije Bern Ante �orluka. Tamara Tafra iz hrvatskog veleposlanstva u Bernu pokazala se kao odli�na voditeljica u razgledavanju ljepota Berna, a u ranim ve�ernjim satima Jaskanci su se uputili ku�i. 

O još jednom me�unarodnom trijumfu jaskanskog kazališta predsjednik Gradskog kazališta Jastrebarsko Zvonimir Novosel koji je u Švicarskoj kao dogradona�elnik predstavljao i Grad Jastrebarsko ka�e: ''Ovog izuzetno uspješnog gostovanja sigurno ne bi bilo bez svesrdne pomo�i švicarskog Jaskanca i velikog prijatelja jaskanskog kazališta Marijana Jakopovi�a te urednika Hrvatskog portala u Švicarskoj (www.arhiva.croatia.ch) Zvonimira Mitra koji je ustrajno i marljivo radio na organizaciji boravka Jaskanaca u Badenu, gdje su prespavali dvije no�i. Posebna zahvala ide i ustanovama koje su financijski pomogle i omogu�ile naš odlazak u Švicarsku, Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Gradu Jastrebarsko i Zajednici kulturno-umjetni�kih udruga Zagreba�ke �upanije. Treba spomenuti i vrijedne �lanove Hrvatskog kulturnog kluba u Badenu te posebno Hrvatske katoli�ke misije u Bernu koji su nam pru�ili izvanrednu dobrodošlicu.''

Zaista je teško odlu�iti je li Jaskance više oduševio Baden ili Bern, gdje im je pru�en ljepši i srda�niji prijem, gdje su nagra�eni s više pljeska i gdje su glumce iz publike gledala razdraganija i sretnija lica. Švicarski Hrvati iz svih hrvatskih krajeva �eljni su hrvatske rije�i i smijeha, a jaskanskim glumcima izuzetno je zadovoljstvo pru�iti im baš to, i to ne za novac i zaradu, ve� za srda�nu dobrodošlicu i gromki pljesak. Zbog toga smo sasvim sigurni da Gradsko kazalište Jastrebarsko u Švicarskoj nikako nije reklo posljednju rije�.

I tako su puni dojmova i još punijih srca, �lanovi Gradskog kazališta Jastrebarsko krenuli na dugi put ku�i. No, dok god ih budu zvali i do�ekivali dobri ljudi, sretna publika i topla dobrodošlica, Jaskanci �e se u Švicarsku rado vra�ati.

Daljnjih 10 fotografija mo�ete vidjeti na:
 http://www.gkj.hr/
Novosti
Gradsko kazalište Jastrebarsko gostovalo u Badenu i Bernu

 

Izvor: web stranica GKJ, http://www.gkj.hr/
 
 
Untitled Document
Iz sadržaja Libre br. 38
Iz sadržaja Libre br. 37
Iz sadržaja Libre br. 36
Iz sadržaja Libre br. 35
Iz sadržaja Libre br. 34
Iz sadržaja Libre br. 33
Iz sadržaja Libre br. 32
Iz sadržaja Libre br. 31
Iz sadržaja Libre br. 30
Iz sadržaja Libre br. 29
Iz sadržaja Libre br. 28
Iz sadržaja Libre br. 27
Iz sadržaja Libre br. 26
Iz sadržaja Libre br. 25
Iz sadržaja Libre br. 24
Iz sadržaja Libre br. 23
Iz sadržaja Libre br. 22
Iz sadržaja Libre br. 21
Iz sadržaja Libre br. 20
Iz sadržaja Libre br. 19
Iz sadržaja Libre br. 17/18
Iz sadržaja Libre br. 16
Iz sadržaja Libre br. 15
Iz sadržaja Libre br. 14
Iz sadržaja Libre br. 13
Iz sadržaja Libre br. 12
Iz sadržaja Libre br. 11
Iz sadržaja Libre br. 10
Iz sadržaja Libre br. 9
Iz sadržaja Libre br. 8
Iz sadržaja Libre br. 7
Iz sadržaja Libre br. 6
Iz sadržaja Libre br. 5
Iz sadržaja Libre br. 4
Iz sadržaja Libre br. 3
Iz sadržaja Libre br. 2
Iz sadržaja Libre br. 1
 


  
Untitled Document

 
 
 
  
  
 
arhiva.croatia.ch (c) 2007.