Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Libra - �asopis Hrvatskog kulturnog kluba
 

"Ljubica" odu�evila puno gledali�te u Badenu

Nakon blistavog uspjeha 2006. godine predstavom „Kidaj od svoje �ene“ Gradsko kazalište Jastrebarsko je i u subotu, 17. listopada 2009., svojom predstavom „Ljubica“ oduševilo puno gledalište u dvorani Roter Turm u Badenu. Hrvatski kulturni klub je omogu�io da se predstava „Ljubica“ dan kasnije prika�e i kod Hrvatske katoli�ke misije u Bernu. Izvještaj s fotozapisima iz Badena pogledajte sada, a s predstave u Bernu portal �e izvijestiti �im dobijemo izvješ�e iz Berna. 

 

Veliki hit jaskanskog Gradskog kazališta iz 2003. godine, ''Ljubica'' Augusta Šenoe i Nine Škrabea, ponovno je o�ivljen baš za gostovanje Jaskanaca u Švicarskoj, na koje su došli u organizaciji Hrvatskog kulturnog kluba. Prošlog ponedjeljka i utorka predstava je premijerno prikazana pred prepunom dvoranom oduševljenih gledalaca u Jastrebarskom, a ve� u �etvrtak na ve�er kazališna dru�ina je krenula na put u Švicarsku. Njihov sugra�anin Marijan Jakopovi� ih je u petak prije podne oko 10 sati o�ekivao u Einsiedelnu, gdje im je htio pokazati poznato Gospino svetište u koje svake godine hodo�aste Hrvati; crkvu, knji�nicu, samostanski kompleks s okolicom i sve dostupne objekte, no kako su ih na granici dugo zadr�ali Slovenci, a i Švicarci u Tesinu, stigli su tek poslijepodne izme�u 14 i 15 sati, pa nije bilo vremena za razgledanje svega predvi�enog. Marijan ih je u hotelu „Drei Könige“ po�astio kavom, �ajem i kola�ima, pogledali su što se u kratkom vremenu moglo, jer trebalo je pravovremeno sti�i u Baden na ve�eru. Oko 18:30 sretno su stigli u Baden, gdje ih je do�ekao autor ovog izvješ�a.
�im su smješteni u Jugendherberge (Preno�ište za mlade), servirana im je ve�era, a fotografije njihovog dolaska i ve�ere pogledajte u kratkom fotozapisu: 

Fotozapis A – Dolazak u Baden

Poslije ve�ere individualno su krenuli u izlazak, a dan kasnije, u subotu poslije doru�ka, vrijeme su iskoristili za razgledanje Badena, ali i badenskih trgovina. Iza ru�ka, dok ih je ve�ina imala slobodno poslijepodne,  muški dio ekipe je u dvorani Roter Turm postavio kulise za ve�ernju predstavu.

Došla je i dugo o�ekivana subotnja ve�er i gledalište se po�elo puniti zainteresiranom publikom. Na blagajni su kod Marice �i�i� i Lere Tomaši� preuzeli rezervirane ulaznice, a u predvorju na štandu koji su opslu�ivali Iris Smokvina, Vesna Poli�-Foglar i Stjepko Habijanovi� mogli su se poslu�iti pi�em te zauzeti mjesto u gledalištu, koje je uskoro bilo puno:  

Fotozapis B – Puno gledalište

�im se gledalište popunilo, svega pet, šest minuta nakon najavljenog po�etka, predstava je po�ela. Bilo je odli�ne glume, pjesme, plesa, nezaboravnih likova, spontanih gegova koji su do suza nasmijali publiku (na pr. doktor Hrdli�ka koji je u Krapinske toplice poslao starog Babi�a da bi se domogao njegove �ene, na badenskoj predstavi je preimenovan u „doktor“ Zvonimir Mitar koji ga je poslao u Badenske toplice – na što je imenovanom skoro ispao fotoaparat iz ruku od iznena�enja, a mladi oficir koji prati mladu lijepu gospodi�nu, dobio je na badenskoj predstavi ime „mladi gospon“ Jakopovi�). Salve smijeha je izazvala i jedna muha koja je nepredvi�eno, svima vidljivo, „uletjela“ u predstavu, što je nenadmašivi Marko Uzorinac izvrsno ukomponirao u nove gegove. Svi glumci su izvrsno odigrali svoje uloge i bio je pravi u�itak gledati ih. S obzirom da je o sadr�aju predstave sve re�eno ve� u najavi predstave na portalu i na pozivnicama, a znaju�i da jedna slika ka�e više od sto rije�i, pisac ovih redova je cijelu predstavu snimio za fotozapis predstave pa kliknite na link i pogledajte fotozapis C, u kojem je i nekoliko fotografija snimljenih za vrijeme pauze, koja je iskorištena za dru�enje i osvje�enje pi�ima u predvorju na ve� spomenutom štandu:

Fotozapis C – Ljubica

Po završetku predstave u dvorani je gostima iz Jaske ponu�ena mala zakuska, koju je kao i u svim sli�nim prilikama pripremila nezamjenjiva Ana Števanja-Macan, i vrijeme do ve�ere, koja je predvi�ena za nešto kasnije dok ekipa skine kulise s pozornice i pospremi ih u autobus za sutrašnju i daljnje predstave, iskorišteno je za upoznavanje i dru�enje Jaskanaca i �lanova Hrvatskog kulturnog kluba, organizatora njihovih nastupa u Švicarskoj i ponekoga iz publike koji su rado ostali s gluma�kom ekipom i poslije predstave.

Gostima iz Jastrebarskog su se za dolazak u Švicarsku i za predivnu predstavu uz prigodne darove zahvalili Zlata König u ime Hrvatskog kulturnog kluba, Vesna Poli�-Foglar u ime �asopisa Libra, a Zvonimir Mitar i kao organizator, ali i u ime portala, a predsjednik Gradskog kazališta Jastrebarsko Zvonimir Novosel zahvalio se za poziv na gostovanje u Švicarskoj, za lijep do�ek u Einsiedelnu i Badenu i odli�no organiziranu predstavu te uzvratio darovima Jaskanaca Klubu, Libri i osobama s kojima su usko sura�ivali oko organizacije dolaska:

Fotozapis D – Dru�enje poslije predstave

Kulise su pospremljene u autobus, uzajamno darivanje obavljeno i svi su zajedno krenuli u obli�nju piceriju La Trattoria, gdje je bila rezervirana subotnja ve�era. I na ve�eri je bilo veselo i uz ostale teme razgovaralo se i o upravo odr�anoj predstavi, ali i o planovima, što poduzeti poslije ve�ere:

Fotozapis E – Ve�era u La Trattoria

Poslije ve�ere smo se svi u prijateljstvu razišli i pisac ovih redova je idu�eg jutra došao u Jugendherberge oprostiti se s prijateljima iz Jaske, koji su nas oduševili svojom predstavom „Ljubica“. Neki su ve� zauzimali mjesta u autobusu, a neki su još bili pri doru�ku i tu je saznao da je i poslije ve�ere bilo turbulentno i veselo i da je slavlje u sobama Jugendherberge bilo na visini, što je još više u�vrstilo ionako veliko me�usobno prijateljstvo kazališne dru�ine.

Bez obzira na nekima prekratku no�, trebalo je rano ustati i krenuti toga nedjeljnog jutra autobusom u Bern, da bi se tamo stiglo prije po�etka mise, jer trebalo je pripremiti pozornicu za predstavu, �iji po�etak je predvi�en odmah poslije mise. I izvješ�e s predstave u Bernu objavit �emo na portalu.

Još par fotografija na odlasku...

Fotozapis F – Dovi�enja – do sljede�e predstave

... i dovi�enja do sljede�eg gostovanja u Švicarskoj. Pripremite nam još koju predstavu poput ovih koje ste nam predstavili; 2006. godine „Kidaj od svoje �ene“ i sada predstavu „Ljubica“
   

Za portal - tekst i fotografije: Zvonimir Mitar

 
 
Untitled Document
Iz sadržaja Libre br. 38
Iz sadržaja Libre br. 37
Iz sadržaja Libre br. 36
Iz sadržaja Libre br. 35
Iz sadržaja Libre br. 34
Iz sadržaja Libre br. 33
Iz sadržaja Libre br. 32
Iz sadržaja Libre br. 31
Iz sadržaja Libre br. 30
Iz sadržaja Libre br. 29
Iz sadržaja Libre br. 28
Iz sadržaja Libre br. 27
Iz sadržaja Libre br. 26
Iz sadržaja Libre br. 25
Iz sadržaja Libre br. 24
Iz sadržaja Libre br. 23
Iz sadržaja Libre br. 22
Iz sadržaja Libre br. 21
Iz sadržaja Libre br. 20
Iz sadržaja Libre br. 19
Iz sadržaja Libre br. 17/18
Iz sadržaja Libre br. 16
Iz sadržaja Libre br. 15
Iz sadržaja Libre br. 14
Iz sadržaja Libre br. 13
Iz sadržaja Libre br. 12
Iz sadržaja Libre br. 11
Iz sadržaja Libre br. 10
Iz sadržaja Libre br. 9
Iz sadržaja Libre br. 8
Iz sadržaja Libre br. 7
Iz sadržaja Libre br. 6
Iz sadržaja Libre br. 5
Iz sadržaja Libre br. 4
Iz sadržaja Libre br. 3
Iz sadržaja Libre br. 2
Iz sadržaja Libre br. 1
 


  
Untitled Document

 
 
 
  
  
 
arhiva.croatia.ch (c) 2007.